Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Yavuz Bayram ;Dr. Öğr. Üyesi Semih Yeşilbağ; Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl Güler *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnci A.Birol, Klasik Devir Türk Tezyini Sanatlarında Desen, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2018. İlhan Özkeçeci, Türk Sanatlarında Desen ve Kurgu, Yazıgen Yay., İstanbul 2015. Yılmaz Can ve Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Kayıhan Yay., İstanbul 2006. Yılmaz Can ve Recep Gün, İslam Sanatına Giriş, Dem Yayınları. Mustafa Tamirci ve Kamil Polat, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Klasik Türk Sanatları, TBMM Yay., Ankara 2015. Muhittin Serin, Hattat Şeyh Hamdullah, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2007. Ömer Faruk Dere, Devlet-i Aliyyeden Günümüze Ebru Sanatı, İnkılâp Yay., İstanbul 2011. Mine Esiner Özen, Tezhip Sanatından Örnekler, kişisel yayın, 2019. Yılmaz Can ve Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Kayıhan Yay.,

Dersin İçeriği

Klasik Türk Sanatları dersiyle ilgili genel çerçeve. Dersle ilgili kavramlar ve terimler. Klasik Türk sanatları ile edebî metinler ve Türk dili ve edebiyatı konuları arasındaki ilişki. Klasik Türk sanatlarından örnekler: Hat Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler). Klasik Türk sanatlarından örnekler: Ebrû Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler). Klasik Türk sanatlarından örnekler: Minyatür Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler). Klasik Türk sanatlarından örnekler: Tezhîb Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler). Klasik Türk sanatlarından örnekler: Diğer örnekler (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler).

Dersin Amacı

Öğrencilerin klasik Türk sanatlarıyla ilgili bilgi, birikim, motivasyon ve deneyim kazanmalarını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik Türk sanatları dersinin tanımı, önemi ve kapsamı.
2 Klasik Türk sanatları ile ilgili kavram ve terimler.
3 Klasik Türk sanatları ile edebî metinler ve Türk dili ve edebiyatı konuları arasındaki ilişki.
4 Klasik Türk sanatlarından örnekler: Hat Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler).
5 Klasik Türk sanatlarından örnekler: Hat Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler).
6 Klasik Türk sanatlarından örnekler: Hat Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler).
7 Klasik Türk sanatlarından örnekler: Ebrû Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler).
8 Klasik Türk sanatlarından örnekler: Ebrû Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler).
9 Ara sınav ve değerlendirme.
10 Klasik Türk sanatlarından örnekler: Minyatür Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler).
11 Klasik Türk sanatlarından örnekler: Minyatür Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler).
12 Klasik Türk sanatlarından örnekler: Tezhîb Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler).
13 Klasik Türk sanatlarından örnekler: Tezhîb Sanatı (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler).
14 Klasik Türk sanatlarından örnekler: Diğer örnekler (kuramsal bilgi, tarihsel süreç ve örnekler).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 10 5 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1616914 Öğrenciler, klasik Türk sanatlarının önemini kavrar.
2 1616915 Öğrenciler, klasik Türk sanatlarının tarihsel süreçteki yerleri ve gelişimleri hakkında bilgi ve birikim kazanırlar.
3 1616916 Öğrenciler, klasik Türk sanatlarıyla ilgili süreçler hakkında uygulamaya yönelik beceri ve deneyim kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr