Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Şahin Köktürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anna Marie Schimmel, İslamın Mistik Boyutları Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi (Tasavvuf Başlığı) Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf Dilaver Selvi, Kaynaklarıyla Tasavvuf Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 2. Cilt Kemal Eraslan, Divan-ı Hikmet Seçmeler İsmail Özmen, Alevi Bektaşi Şairleri Antolojisi Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Edebiyat Tarihi-Metinler Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri Yesevilik Bilgisi (Hazırlayanlar: Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı) Abdülkerim Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye Süleyman Ateş, İslam Tasavvufu Necip Fazıl Kısakürek, Batı Tefekkürü İslam Tasavvufu

Dersin İçeriği

Tasavvuf ve tarihi gelişimi,tasavvufun sosyal ve kültürel temeli,Türk tasavvufunun kaynakları ve ilk mutasavvıflar.

Dersin Amacı

Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra şekillenen Tasavuvufî Türk halk edebiyatı, Türk Edebiyatına şekil ve muhteva açısından yeni biçim ve türler katmıştır. Bu derste öğrencilere tasavvufî alanda isimleri bilinen edebi şahsiyetler, eserleri ve alana mahsus terimler hakkında bilgi verilecek, tasavvufî şiirlerin anlaşılma ve açıklanma yöntemlerini öğrenilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 tasavvufun doğuşu ve tarihi gelişimii tas halk ed 1. hafta videosu.avi
storage/app/public/skokturk/63648
2 Tasavvuf-İslamiyet ilişkisi 2. Tasavvuf İslamiyet İlişkisi.docx
bandicam 2020-10-21 08-43-22-126.avi
3 Tasavvufi terim ve kavramlar 3. Tasavvufî terimler ve kavramlar.docx
tas halk ed 3. hafta asenkron video.avi
4 Tasavvufun kuram ve uygulama boyutu (Nazari ve ameli tasavvuf)ı 4. Tasavvufun kuram ve uygulama boyutu nazarî-amelî tasavvuf).docx
TAS HALK ED ASENKRON VİDEO 5. HAFTA 12 KSM.avi
5 Türk Edebiyatında ilk mutasavvıflar - Ahmet Yesevi 5. Türk Edebiyatında ilk mutasavvıflar Ahmet Yesevi.docx
6. HAFTA tAS hALK eD A SENKRON.mp4
6 İlk Türk mutasavvıflarından Ahmet Yesevi,Tarihî ve menkıbevî hayatı 6. Ahmet Yesevi'nin tarihi ve menkıbevi hayatı.docx
tas halk ed 7. H asenkron video.mp4
7 Ahmet Yesevî’nin Edebî şahsiyeti ve şiirlerinden örnekler 7. Ahmet Yesevi'nin Edebi şahsiyeti.docx
tas halk ed 7. H asenkron video.mp4
8 Anadolu'da ilk mutasavvıflar - Mevlana Celaleddin-i Rumi 8. Anadoluda ilk tasavvufi Şahsiyetler - Mevlana Celaleddin-i Rumî.docx
8. H. TAS HALK ED ASENKRON.mp4
9 Mevlana ve Halk Edebiyatı 9. Mevlana ve Halk Edebiyatı.docx
9.H. TAS HALK ED ASENKRON.mp4
10 Ara sınav ARASINAV.docx
11 Hacı Bektaş-i Veli Hayatı ve Edebi şahsiyeti 11. Hacı Bektaş-ı Veli.docx
10..H. TAS HALK ED. ASENKRON.mp4
12 Hacı Bektaş-ı Veli ve Menakıpnamesi 12. Hacı Bektaş-ı Veli - Menakıpname.docx
11. H. TAS HALK ED ASENKRON.mp4
13 Yunus Emre tarihi hayatı 13. Yunus Emre - Tarihi Hayatı.docx
12. H. TAS HALK ED ASENKRON.mp4
14 Yunus Emre ve menkıbevi hayatı 14. H. TAS HALK ED ASENKRON.mp4
14. Yunus Emre - menkıbevî hayatı.docx
13. H. TAS HALK ED ASENKRON.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 3 5 15
34 Okuma 4 5 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1349167 Türk Halk Edebiyatı içerisinde Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatının yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olur
2 1349169 Türk Halk Edebiyatı içerisinde Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı örneklerini inceler
3 1474509 Öğrenci tasavvuf ve tasavvufun Türk Edebiyatı üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur
4 1474510 Tekke Tasavvuf Edebiyatı örnekleriyle Aşık Edebiyatı, Anonim edebiyat ve Klasik Türk Edebiyatı arasında mukayese yapabilir
5 1474511 Tanınmış mutasavvıfları ve eserlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4
3 4 4
4 4 4 4 4 4
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr