Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Adem ÇALIŞKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇALIŞKAN, Adem, Edebiyat Bilimi ve Modern Türk Edebiyatında Edebiyat Felsefesi, 1.bs., Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2018, XIV+980 s. ÇALIŞKAN, Adem (ed. ve çev.), Edebiyat Felsefesi Üzerine Makaleler, 1.bs., Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2018, VIII+144 s. REDEKER, Horst, Edebiyat Estetiği [Çev. Aziz Çalışlar], 1.bs., Kuzey Yayınları, Ankara, 1986, 256 s. MEHMED Zîver, Hikmet-i Edebiyye, (A. Maviyan) Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1305 / 1888-89, 80 s. MEHMED Zîver, Hikmet-i Edebiyye [Yay. haz. Bekir Şakir Konyalı], 1.bs., Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2017, 144 s. AYVAZOĞLU, Beşir, Aşk Estetiği: İslâm Sanatlarının Estetiği Üzerine Bir Deneme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1993. TUNALI, İsmail, Estetik, 4.bs., Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996. GÜNAY, Mustafa – GÜNDOĞAN, Osman (ed.), Felsefe ve Edebiyat, 1.bs., Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2014, 528 s. FELSEFELOGOS (Edebiyat Felsefesi Özel Sayısı), Yıl: 5, S. 17-18, Mart-Haziran 2002, 200 s. LAMARQUE, Peter, The Philosophy of Literature [Edebiyat Felsefesi], Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2008, XII+330 p. PALLEN, Conde Benoist, The Philosophy of Literature [Edebiyat Felsefesi], Kessinger Publishing, Whitefish, 2010, 206 p. AYTAÇ, Gürsel, Felsefî Roman, 1.bs., Phonix Yayınevi, Ankara, 2011, 133 s. KILIÇ, Sinan, “Edebiyat Felsefesi”, Felsefe Ansiklopedisi [Ed. Ahmet Cevizci], 1.bs., Ebabil Yayıncılık, Ankara, 2007, C. 5, ss. 45-58. AYTAÇ, Gürsel, “III.Edebiyat Estetiği”, Genel Edebiyat Bilimi, 2.bs., Say Yayınları, İstanbul, 2009, ss. 69-76. OLSEN, Stein Haugom, “Edebiyat Estetiği ve Edebiyat Uygulaması” (Literary Aesthetics and Literary Practice), (Çev.: Yrd.Doç.Dr. Adem Çalışkan), Studies of the Ottoman Domain / Osmanlı Hakimiyet Sahası Araştırmaları, C. 5, S. 9, Ağustos 2015, pp. 1-29. OLSEN, Stein Haugom, “Edebiyat Teorisi ve Edebiyat Estetiği” (Literary Theory and Literary Aesthetics), (Çev.: Yrd.Doç.Dr. Adem Çalışkan), Studies of the Ottoman Domain / Osmanlı Hakimiyet Sahası Araştırmaları, C. 5, S. 9, Ağustos 2015, pp. 30-52. ÇALIŞKAN, Adem, “‘İslâm Estetiği’ Üzerine Bir Deneme”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 10, Samsun 1998, ss. 323-350. SAĞLAM, Ayşe, “Ali Emirî’nin ‘Âyine-i Dünyâ’ Redifli Gazeline İslâm Estetiği Açısından Bakış” (An Outlook on Ali Emir’s ‘The Mirror of the World’ Ode with the Repeated Voice from the Point of Islam Aesthetics),Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Dil-Edebiyat / Language-Literature, Volume: 11/10, Spring 2016, pp. 489-500. YAVUZ, Hilmi, Yara Şiirleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2012, 56 s. UÇ, Himmet, Şiirimize Estetik ve Felsefî Bakışlar, 2.bs., Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2014. SARIALİOĞLU, Kenan, Modern Türk Edebiyatında Şiir-Felsefe İlişkisi, 1.bs., Yazılı Kağıt Yayınları, İstanbul, 2018, 248 s. SARIALİOĞLU, Kenan, Homeros’tan Nâzım’a Şiir ve Felsefe, Fol Kitap, Ankara, 2020, 248 s. TİMUÇİN, Afşar, Edebiyat Estetiği Konusunda Kendimle Konuşmalar, 1.bs., Bulut Yayınları, İstanbul, 2019, 144 s.

Dersin İçeriği

Bu dersin öğrencisi estetik disiplinin önemli bir unsuru güzel kavramı etrafındaki temel birikimden tarihsel planda bilgi sahibi olur.Felsefe ve onun edebiyatta bir ifade unsuruna dönüşmesini örnek metinlerle tanır. Yıl içerisinde yapılan ara sınav ve final dönemlerinde derste edindiği bilgiyi sınav metni üzerinde uygular.

Dersin Amacı

Öğrencilere, Felsefe ve Edebiyat Bilimi’nin alt dallarından biri olarak Edebiyat Felsefesi ve kapsamında bulunan meseleler dahil, bilhassa ‘estetik’ ve ‘edebiyat estetiği’ … vb. konularında teorik ve pratik bilgiler vermek ve onlara disiplinle ilgili kavram ve terminolojiyi tanıma ve manzûm ve/veya mensûr metinlerde uygulama becerileri kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1.Hafta: Ders İçin Kaynak ve Materyaller. Giriş: Edebiyat Bilimi ve Felsefenin Alt Dalı Olarak Edebiyat Felsefesi. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181111
1-TDE 337-Kaynakça-AÇ.pdf
1.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
1.HAFTA-337-WIN_20201006_12_51_02_Pro.mp4
2 2.Hafta: Felsefe Kavramı, Tanımı; Edebiyat ve Felsefe; Felsefenin Sınıflandırılması; Edebiyat Felsefesi ile Dil Felsefesi Kavramları ve Tanımları. 2.HAFTA-337-WIN_20201011_14_01_47_Pro.mp4
2.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D03265/2003_2/2003_2_DUZGUNSA.pdf
3 3.Hafta: Edebiyat Felsefesinin Konusu, Amacı, Yöntemleri, Teori ve Yaklaşımları. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149922
3.hafta-337-WIN_20201018_13_03_17_Pro.mp4
3.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
4 4.Hafta: Edebiyat Felsefesinin Tarihsel Gelişimi. 4.HAFTA-337-WIN_20201024_14_22_33_Pro.mp4
4.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
5 5.Hafta: Edebiyat Felsefesinin Sınıflandırılması: 1)Türlerin İnşasına Göre: Şiir Felsefesi, Hikâye Felsefesi, Roman Felsefesi, Eleştiri Felsefesi, Tiyatro Felsefesi ve Mizah Felsefesi. 5.HAFTA-337-WIN_20201031_13_13_50_Pro.mp4
http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1529166897.pdf
https://www.academia.edu/36060288/Marksist_Felsefenin_Estetik_Y%C3%BCz%C3%BC_Mar
5.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
6 6.Hafta: Edebiyat Felsefesinin Sınıflandırılması: 2)Edebiyat Felsefesinde Edebî Türler: Felsefî Şiir, Felsefî Hikâye, Felsefî Roman, Felsefî Eleştiri, Felsefî Tiyatro … vb. 6.HAFTA-337-WIN_20201108_11_57_12_Pro.mp4
6.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
7 7.Hafta: Edebiyat Felsefesinin Soyut Araştırma Alan ve Konuları: Metafizik, Dinî ve Tasavvufî Düşünce, Düşünce ve İdeoloji, Estetik, Estetik Kavram ve Terimi, Estetik Kavramlar, Estetik Teorileri. https://www.academia.edu/36060288/Marksist_Felsefenin_Estetik_Y%C3%BCz%C3%BC_Mar
7.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/758230
7.HAFTA-337-WIN_20201115_09_36_08_Pro.mp4
8 8.Hafta: Estetiğin Sınıflandırılması: Edebiyat Estetiği, Kavramı, Tanımı, Konusu, Tarihçesi. 8.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/download/74/68
9 9.Hafta: ARA SINAV HURUFÎ SONNET.doc
10 10.Hafta: Edebiyat Estetiğinin Sınıflandırılması ve Edebiyat Estetiği Teorileri. mansur.doc
10.HAFTA-337-WIN_20201206_09_32_38_Pro.mp4
10.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
11 11.Hafta: Sevgi ve Aşk, Zaman, Varlık ve Yokluk, Ölüm ve Ahlâk. 11.HAFTA-337-WIN_20201213_13_51_20_Pro.mp4
11.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
merdiven.doc
12 12.Hafta: Edebiyat Felsefesinin Somut Araştırma Alan ve Konuları: Tabiat; Edebiyat Akımları. 12.HAFTA-337-WIN_20201220_12_38_06_Pro.mp4
12.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
Murat Üstübal.doc
13 13.Hafta: Tanınmış Edebiyat Felsefecileri ve Örnek Uygulama Çalışması. Doğu'nun Diyalektiği.doc
13.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf
13.HAFTA-337-WIN_20201226_15_26_09_Pro.mp4
14 14.Hafta: Örnek Uygulama Çalışması ve Genel Değerlendirme. 14.HAFTA-337-WIN_20210102_15_15_33_Pro.mp4
Dönem değerlendirmesi.doc
14.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-337.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 30 30
4 Quiz 1 14 14
29 Bireysel Çalışma 1 24 24
54 Ev Ödevi 2 24 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511932 Edebiyat felsefesinin estetik bir unsura dönüşmesini teorik ve metin üzerinde bireysel çalışma ile kavrar.
2 1511933 Estetiğin değişken bir unsur olduğunu zaman kavramına bağlı olarak her çağın güzelinin farklı olduğunu keşfeder.
3 1511934 Edebiyatta ideoloji ve sanat kaygısının metnin dilini değiştirdiğini gözlemler.
4 1511935 Toplumun faydasına dayalı veya bireyin sanat zevkine bağlı anlayışların farklı bir estetik oluşturduğunu gözlemler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5
2 4 4 5 5 5 5
3 4 4 5 5 5
4 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr