Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER; Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Nihat Tarlan, “Fuzuli Divanı Şerhi I-II,III,” (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara); Ali Nihat Tarlan, “Fuzulî Divanı Şerhi” (Akçağ Yayınları, Ankara) Prof. Dr. Ali Hüseyin Ayan, “Leyla vü Mecnun,” Dergah Yayınları, İstanbul); Prof. Dr. Metin Akar, “Su Kasidesi Şerhi” (TDV Yayınları, Ankara); Prof. Dr. Sabahattin Küçük, “Baki Divanı,” (Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara); “Yahya Divanı,” (Haz. Rekin Ertem), (Akçağ Yayınları Ankara); “Hayali Divanı,” (Haz. Ali Nihat Tarlan), (Akçağ Yayınları Ankara), Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu, “Divanlar Arasında” (Akçağ Yayınları, Ankara); Fuzûlî Kitabı, 500. Yılında Fuzuli Sempozyumu Bildirileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul); Ahmet Talat Onay, “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar” (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara); Prof. Dr. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul);Prof. Dr. Fahir İz, “Eski Türk Edebiyatında Nazım I-II” (Akçağ Yayınları); Prof. Dr. A. Atilla Şentürk-Doç. Dr. Ahmet Kartal, “Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi” (Dergah Yayınları, İstanbul).

Dersin İçeriği

Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar. Divan şiiri metinlerini şerh etme, inceleme metotları. Seçilmiş örnek metinlerin uygulamalı şerhi.

Dersin Amacı

Önde gelen divan şairlerine ait edebi metinleri ayrıntılı olarak incelemek ve şerh metotlarını kavramak. Mazmunlar ve mefhumlar üzerinde çalışmalar yapmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar.
2 Divan şiiri metinlerini şerh etme, inceleme metotları.
3 Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi'nin Mesnevi'sinden beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.
4 Fuzûlî ve bir gazelinin şerhi
5 Fuzûlî ve bir gazelinin şerhi
6 Fuzûlî ve bir gazelinin şerhi
7 Bâkî ve bir gazelinin şerhi.
8 Bâkî ve bir gazelinin şerhi.
9 Ara Sınav
10 Bâkî ve bir gazelinin şerhi.
11 Şeyh Gâlib ve bir gazelinin şerhi.
12 Şeyh Gâlib ve bir gazelinin şerhi.
13 Şeyh Gâlib ve bir gazelinin şerhi.
14 Şerh geleneği ile ilgili genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 2 5 10
54 Ev Ödevi 10 4 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574929 Çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulan edebî metin örneklerinden hareketle divan edebiyatımızın zengin içeriği hakkında yorumda bulunur.
2 1574930 Divan şiirini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan metinleri belirler.
3 1574931 Divan edebiyatı metinlerimizin arkaik bilgiler yığını olmaktan öte, çağının tarihî, sosyal ve kültürel metinleri olduğuna dair değerlendirmelerde bulunur.
4 1574932 Edebî metin örneklerinden hareketle divan şiirimizin zengin içeriği hakkında çözümlemeler yapar.
5 1574933 Divan edebiyatımızın zengin içeriği hakkında tartışmalarda bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 3 4
4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr