Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul 2001. 2- Ahmet Mermer vd., Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara 2010. 3- Mustafa İsen vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2011. 4- Halil Erdoğan Cemgiz, "Musammatlar", Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı 2 (Divan Şiiri), Ankara 1986. 5- Necla Pekolcay, İslâmî Türk Edebiyatı, Kitabevi İstanbul 1996. 6- Ahmet Atilla Şentürk, Eski Türk Edebiyatı Tarihi Metinleri, Dergâh Yayınları, İstanbul 2009. 7- İskender Pala, Filiz Kılıç, " Musammat", TDV İslam Ansiklopedisi, C. 31, s. 233-235. 8- Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997. 9- Ahmet Tanyıldız, "Şekil Bilgisi", Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, Kesit Yayınl

Dersin İçeriği

Musammatların çeşitleri, özellikleri, örneklerinin gösterilmesi.

Dersin Amacı

1.Öğrenci Eski Türk Edebiyatı’nda musammatların gelişimini, içeriğini ve özelliklerini bilir. 2.Öğrenci, seçilen metinler üzerinde biçim ve üslup açısından incelemeler yapabilir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Musammatın tanımı ve doğu edebiyatlarındaki tarihi gelişimi
2 Musammatların şekil özellikleri
3 Müselles ve Teslîs nazım biçimlerinin tanım, özellikleri ve örnek metin üzerinde özelliklerinin görülmesi.
4 Murabbâ ve Terbî nazım biçimlerinin tanım, özellikleri ve örnek metin üzerinde özelliklerinin görülmesi.
5 Muhammes/Tahmis ve Şarkı nazım biçimlerinin tanım, özellikleri ve örnek metin üzerinde özelliklerinin görülmesi.
6 Müsedes ve Tesdîs nazım biçimlerinin tanım, özellikleri ve örnek metin üzerinde özelliklerinin görülmesi.
7 Müsebba ve Tesbi nazım biçimlerinin tanım, özellikleri ve örnek metin üzerinde özelliklerinin görülmesi.
8 Müsemmen ve Tesmin nazım biçimlerinin tanım, özellikleri ve örnek metin üzerinde özelliklerinin görülmesi.
9 Mütessa ve Tetsi nazım biçimlerinin tanım, özellikleri ve örnek metin üzerinde özelliklerinin görülmesi.
10 Ara sınav
11 Muaşşer ve Ta'şîr nazım biçimlerinin tanım, özellikleri ve örnek metin üzerinde özelliklerinin görülmesi.
12 Terkib-i bned ve Tercî-i Bend nazım biçimlerinin tanım, özellikleri ve örnek metin üzerinde özelliklerinin görülmesi.
13 Metin incelemeleri
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 40 1 40
2 Final Sınavı 40 1 40
54 Ev Ödevi 45 1 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600529 Öğrenci Eski Türk Edebiyatı’nda çok bendli nazım şekillerinin (musammat) gelişimini, içeriğini ve özelliklerini bilir.
2 1600530 Öğrenci, seçilen farklı nazım biçimine ait metinler üzerinde biçim ve üslup incelemeleri yapabilir
3 1600531 Nazım Biçimleri Arasındaki Farkı Görebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 4
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr