Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akdoğan, Yaşar (1999). Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine Büyük Sözlük. 2 C., İstanbul: Beşir Yayınevi. Buran, Ahmet-Alkaya, Ercan (2012). Çağdaş Türk Lehçeleri. Ankara: Akçağ Yayınları. Doğan, Levent vd. (2007). Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı. İstanbul: Kriter Yayınları. Ercilasun, Ahmet B. (1991). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I-II, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ercilasun, Ahmet B. (2007). Türk Lehçeleri Grameri. Ankara: Akçağ Yayınları. Ercilasun, Ahmet Bican (1992). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I: Fiil, Basit Çekim, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Hanser, Oskar (2003). Türkmence El Kitabı. (Çev. Zuhal Kargı Ölmez), İstanbul. Kara, Mehmet (2000). Türkmence. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Özkan, Nevzat (1996). Gagavuz Türkçesi Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Tekin, Talat-Ölmez, Mehmet vd. (1995). Türkmence-Türkçe Sözlük. Ankara. Türk Dünyası El Kitabı Türk Lehçeleri Grameri (Ed. A. B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. Zeynalov, Ferhad (1993). Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Cem Yayınevi.

Dersin İçeriği

Azerbaycan, Türkmen, Gagavuz, Horasan Türkçelerinin ses ve şekil özellikleri, edebiyatları ile ilgili genel çerçevede bilgi edinmek,lehçelerle ilgili metinleri okuyup anlamak

Dersin Amacı

Türk dilinin güneybatı koluna giren lehçelerine ait fonetik ve morfolojik özelliklerini genel çerçevesiyle kavrayabilmek, lehçelere ait metinleri okuyup anlayabilmek, edebiyatları ile ilgili genel bilgi sahibi olmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk dünyası ve Türk lehçeleri ile ilgili genel bilgiler, ders ile ilgili kaynaklar, Türk leheçelerini tasnif çalışmaları Güneybatı Türk Lehçeleri 1. Hafta Videosu.mp4
Güneybatı Türk Lehçeleri 1. Hafta Notlar.docx
2 Azerbaycan Türkçesi ve Azerbaycan edebiyatı ile ilgili genel bilgiler Güneybatı Türk Lehçeleri 2. hafta avys ders videosu.mp4
Güneybatı Türk Lehçeleri 2. hafta avys notları.docx
3 Azerbaycan Türkçesinin fonetik ve morfolojik hususiyetleri Azerbaycan Türkçesi Dil Özellikleri avys notları.docx
Güneybatı Türk Lehçeleri 3. hafta ders sunumu (2020-10-21).mp4
4 Azerbaycan Türkçesine ait metinleri okuma çalışması Heyder Babaya Selam.docx
5 Azerbaycan Türkçesine ait metinleri okuma çalışması Güneybatı Türk Lehçeleri 5. hafta ders tanıtım videosu.mp4
002.jpg
003.jpg
6 Azerbaycan Türkçesine ait metinleri okuma çalışması Güneybatı Türk Lehçeleri 6. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
001.jpg
002.jpg
7 1. quiz
8 Türkmen Türkçesi ve Türkmen edebiyatı ile ilgili genel bilgiler, Türkmen Türkçesiniz fonetik hususiyetleri Güneybatı Türk Lehçeleri 8. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
Güneybatı Türk Lehçeleri 8. hafta avys notları.docx
9 Arasınav
10 Türkmen Türkçesinin morfolojik hususiyetleri, Türkmen Türkçesine ait metinleri okuma çalışması Güneybatı Türk Lehçeleri 10. hafta avys notları.docx
Güneybatı Türk Lehçeleri 10. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
11 Türkmen Türkçesine ait metinleri okuma çalışması Güneybatı Türk Lehçeleri 11. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
Türkmen Türkçesi metin 1.docx
12 Türkmen Türkçesine ait metinleri okuma çalışması Güneybatı Türk Lehçeleri 12. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
002.jpg
13 Gagavuzlar ve Gagavuz adı ile ilgili genel bilgiler, Gagavuz Türkçesinin fonetik ve morfolojik hususiyetleri Gagavuz Türkçesinin Özellikleri avys notları.doc
Güneybatı Türk Lehçeleri 13. hafta ders tanıtım videosu.mp4
14 Gagavuz Türkçesine ait metinleri okuma çalışması Güneybatı Türk Lehçeleri 14. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
001.jpg
15 Horasan Türkçesi ile ilgili genel bilgiler, Horasan Türkçesinin fonetik ve morfolojik hususiyetleri Horasan Türkçesi Metin 1.jpg
Horasan Türkçesi Metin 2.jpg
Güneybatı Türk Lehçeleri 15. Hafta ders tanıtım videosu.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 35 35
2 Final Sınavı 1 40 40
4 Quiz 1 30 30
48 Sözlü Sınav 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515544 Türk dilinin kollarını bilmek
2 1515545 Türk dilinin güneybatı koluna giren lehçelerin ses ve şekil özelliklerini bilmek
3 1515546 Bu lehçelere ait metinleri okuyup anlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 2
2 5 5 2
3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr