Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Bekir Şişman *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muharrem Ergin: Dede Korkut Kitabı I-II, Ank., 1991. Saim Sakaoğlu: Dede Korkut Kitabı I-II, Konya, 1998. Orhan Şaik Gökyay: Dedem Korkudun Kitabı, İst., 2000. Fahrettin Kırzıoğlı: Dede Korkut Oğuznâmeleri, Ank., 2000. Bekir Sami Özsoy: Dede Korkut Kitabı, Ank., 2006. Abdimalik Nısanbayev: Kazakistan'da Dede Korkut, Ank., 2000. Semih Tezcan: Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, İst., 2001. Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten: Dede Korkut Oğuznameleri, İst., 2001.

Dersin İçeriği

Dede Korkut Kitabı'na ait nüshaların özellikleri. Dede Korkut Kitabı üzerine yapılan çalışmalar. Dede Korkut Hikâyelerinin incelenmesi (Motif, mitolojik unsurlar, masal unsurları, destan unsurları, Türk Kültürüne ait izler).

Dersin Amacı

Dede Korkut Kitabı'nın nüshalarını okuma becerisi kazandırmak ve Dede Korkut Kitabı'ndan hareketle Türk kültürünün temel kodlarını belirlemek; bunlarla, yaşayan halk kültürümüz arasında bir bağ kurmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dede Korkut Kitabı'nın Tanıtılması özellikler.jpg
2 Nüsha Tavsifleri Nüshalar 1.jpg
Nüshalar 2.jpg
nüshalar 3.jpg
Nüshalar 4.jpg
3 Dede Korkut Hikâyelerinin Önemi özellikler.jpg
4 Nüsha Okumaları nüsha örneği.jpg
5 Nüsha Okumaları
6 Nüsha Okumaları
7 Boğaç Han Hikâyesi'nin İncelenmesi
8 Bamsı Beyrek Hikâyesi'nin İncelenmesi
9 Deli Dumrul Hikâyesi'nin İncelenmesi Dede Korkut'ta Ölüm.pdf
http://dedekorkutdergisi.com/Makaleler/95453882_%c5%9ei%c5%9fman,%20Bekir.pdf
10 Ara Sınav
11 Tepegöz Hikâyesi'nin İncelenmesi
12 Diğer Hikâyelerin Epizotlarının tespiti
13 Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Yapılmış Bazı Yayınların İncelenmesi kaynakça.jpg
14 Dede Korkut Hikâyelerindeki Türk Kültürüne Ait Temel Kodlar gelenek 1.jpg
Gelenek 2.jpg

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 2 10 20
10 Tartışma 2 10 20
34 Okuma 10 3 30
54 Ev Ödevi 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388910 Dede Korkut Kitabı'ndan hareketle Türk kültürünün temel kodlarını öğrenmek ve bunlarla yaşayan halk kültürümüz arasında bir bağ kurmak.
2 1380113 Türk Kültürünün temel metinlerinden olan Dede Korkut Kitabı\'na ait nüshaları okuma becerisi kazanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr