Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr.Üyesi AHMET DAĞLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı Pertev Naili Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat I-II Pertev Naili Boratav, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi İlhan Başgöz, Folklor Yazıları Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler Ahmet Talat Onay, Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş Erman Artun, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri Sedat Veyis Örnek, Türk Halk Bilimi Seyfi Karabaş, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru M. Öcal Oğuz, Halk Şiirinde Tür Şekil Makam Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Doğan Kaya, Aşık Edebiyatı Araştırmaları Türk Dili Dergisi Türk Halk Şiiri Özel Sayısı Umay Günay, Türkiye’de Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi İlhan Başgöz, Biyografik Halk Hikayeleri Doğan Kaya, Anonim Halk Şiiri

Dersin İçeriği

Halk edebiyatında manzum ve mensur tür ve şekiller

Dersin Amacı

Halk şiirinde tür ve şekil konusunu çeşitli yönleriyle kavramak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anonim halk şiirinde tür ve şekil İslamiyet öncesi tür ve şekil koşuk Kojak takşut takmak ır-yır küg şlok padak Kavi baş başik hafta 1.docx
2 İslami dönem Anonim halk şiiri tür ve şekilleri Düz mani Tam mani Kesik mani Cinaslı mani Artık mani Yedekli mani hafta 2.docx
3 İslami dönem Anonim halk şiiri tür ve şekilleri türkü ağıt hafta 3.docx
4 İslami dönem Anonim halk şiiri Tür ve şekilleri Ninni Tekerleme Bilmece hafta 4.docx
5 Aşık edebiyatında tür ve şekil Heceli nazım şekilleri Koşma Yapılarına göre koşma Asıl koşma Kelime oyunu ile kurulan koşmalar Dedim dedili koşma Tecnis Koşma şarkı Musammat koşma Ek getirilerek kurulan koşmalar Ayaklı koşma Yedekli koşma Kelime taşırması ile kurulan koşmalar Zincirbent koşma Zincirleme/zincirli koşma Karışık kurulan koşmalar Zincirbent ayaklı koşma Musammat ayaklı koşma Musammat zincirbent koşma hafta 5.docx
6 Aşık edebiyatında tür ve şekil Heceli Nazım Şekilleri Mani Destan hafta 6.docx
7 Heceli Nazım Türleri Güzelleme Koçaklama Taşlama Ağıt Varsağı hafta 7.docx
8 Ara sınav hafta 8 ara sınav.docx
9 Heceli Nazım Şekilleri Semai Destan hafta 9.docx
10 Aruzlu Nazım Şekilleri Divan Semai Kalenderi Satranç Selis Vezni aher hafta 10.docx
11 Tekke Tasavvuf Edebiyatında Tür Ve Şekil Hece Ölçüsüne Bağlı Nazım Şekilleri Mani Koşma Eski Türk Edebiyatına Ait Nazım Şekilleri Gazel Mesnevi hafta 11.docx
12 Eski Türk edebiyatına ait nazım şekilleri Kaside Murabba Tuyuğ Kıta Terci-i bend Terkib-i bend Müstezat hafta 12.docx
13 Tekke ve Tasavvuf Edebiyatında Türler İlahi Tevhit Münacat Naat Gevhername Dolapname Hicretname Miraçname Mevlit methiye Maktel-i hüseyin Vücutname Nasihatname İbretname hafta 13.docx
14 Tekke ve Tasavvuf Edebiyatında Türler İlahi Faziletname Fütüvvetname Gazavatname Mansurname Nevruziye Tarikatname Nutuk Hikmet Devriye Şathiye Müddetname Duvaz hafta 14.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 2 10 20
8 Rehberli Problem Çözümü 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 6 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433822 Öğrenci halk edebiyatında tür ve şekil kavramını tanır.
2 1419654 Örnek metinlerden hareketle tür ve şekil kavramları kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 2 4 5
2 2 5 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr