Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ; Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Filiz Kılıç vd. (Ed. Mustafa İsen), Şair Tezkireleri, Grafiker Yayınları, 3. baskı, Ankara 2011. Haluk İpekten, Türk Edebiyatının Kaynaklarından Türkçe Şuara Tezkireleri, Erzurum, 1986. Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1984. Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, İstanbul,1953. Haluk İpekten, Şair Tezkireleri Latifi Tezkiresi (Rıdvan Canım) Sehi Beg-Heşt Behiş (Günay Kut) Kınalızade Hasan Çelebi Tezkiretü'ş-şuara (İbrahim Kutluk) ve diğer tezkireler.

Dersin İçeriği

Klasik Türk edebiyatının önemli bir kaynağı olarak tezkireler, tezkirelerin tarihi gelişimi, tasnif şekilleri, şairler hakkında bilgi almak bakımından tezkirelerin önemi, tezkireler ile diğer biyografi eserleri arasındaki benzerlik ve farklar.

Dersin Amacı

Klasik Türk edebiyatının önde gelen türlerinden tezkirelerin Türk edebiyatındaki durumu, önemi ve incelenmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1  Tezkire ve Şair Tezkiresi terimleri, edebiyat tarihi ve şair tezkireleri terimlerinin mukayesesi.
2  Arap, Fars edebiyatlarında ve Çağatay sahasında şair tezkireleri.
3  Türk edebiyatında şair tezkireleri Ali Şir Nevâyi'nin Mecalisü'n-Nefâ'is adlı eserinden örnek metinlerin incelenmesi.docx
4 15.yy. şair tezkireleri 16. yüzyıl tezkireleri ve Âşık Çelebi'nin Meşâ'irü'ş-şu'arâ adlı eseri.docx
5 16.yy. şair tezkireleri Âşık Çelebi'nin Meşâ'irü'ş-şu'arâ adlı eserinden örnek metinlerin incelenmesi.docx
6 16.yy. şair tezkireleri 17. yüzyılda yazılmış önemli Tezkireler.docx
7 16.yy. şair tezkireleri Riyâzî'nin Mecmaü'l-Havâs adlı tezkiresinden örnek metinlerin incelenmesi.docx
8 17.yy. şair tezkireleri 18. yüzyılın önemli tezkireler.docx
9 Ara Sınav Sâlim'in Tezkire-i Şu'âra adlı eserinden örnek metinlerin incelenmesi.docx
10  18.yy. şair tezkireleri
11  18.yy. şair tezkireleri 19. yüzyılın önemli tezkireleri.docx
12 19.yy. şair tezkireleri Fatîn'in Hatimetü'l-Eş'âr adlı tezkiresinden alınan örnek metinlerin incelenmesi.docx
13 20.yy. şair tezkireleri 20. yüzyılın önemli mesnevileri ve Nail Tuman'ın Tuhfe-i Nailî adlı eserinden alınmış meti
14  Şair tezkirelerine dair genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 2 5 10
54 Ev Ödevi 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1575026 Tezkire türü hakkında bilgi sahibi olur.
2 1575027 15-20. Yüzyıllarda Anadolu sahasında yazılmış tezkireleri inceler.
3 1575028 15-20. Yüzyıllarda Anadolu sahasında yazılmış tezkireleri Latin harfleri ile transkribe eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2 3 5
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr