Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Yavuz Bayram, Prof.Dr.Şahin Köktürk, Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr.Öğr.Üyesi Muhammed İkbâl Güler. *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mahmud Bedreddin Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, İstanbul 1942; Süheyl Ünver, Türk Yazı Çeşitleri, İstanbul 1953; a.mlf., “Siyakat Yazısı ve Kuyudu Atika”, İstanbul Belediye Mecmuası, VII/87 (15), İstanbul 1931, s. 88-95; Mihail Guboğlu, Paleografia şi Diplomatica Turco-Osmana. Studiu şi Album, Bucureşti 1958; B. Nedkov, Osmanoturska Diplomatika i Paleografiya, Sofia 1966-72, I-II; J. Reychman – A. Zajaczkowski, Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics (trc. A. S. Ehrenkreutz), Paris 1968; M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı İmparatorluğu Medeniyet Tarihi Çerçevesinde Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul 1979; V. Stojanow, Die Entstehung und Entwicklung der osmanisch-türkischen Paläographie und Diplomatik, Berlin 1983; Nihad M. Çetin, “İslâmda Paleografyanın Doğuşu ve Gelişmesi”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri: 30 Nisan - 2 Mayıs 1986 Bildiriler, İstanbul 1988, s. 1-10; Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul 1994.

Dersin İçeriği

Paleografyayla ilgili esaslar. Kaynaklar. Eski yazıların türleri, özellikleri. Osmanlı paleografyası.

Dersin Amacı

Öğrencilerin Paleografyayla ilgili bilgi ve birikim kazanmalarını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacaı, tanımı ve kapsamı.
2 Paleografyayla ilgili temel kaynaklar.
3 Paleografyayla ilgili kaynaklar.
4 Eski yazı çeşitleri.
5 Eski yazı çeşitleri.
6 Osmanlı paleografyası ve temel özellikleri.
7 Osmanlı paleografyası ve temel özellikleri.
8 Osmanlı dönemi yazı çeşitleri.
9 Osmanlı dönemi yazı çeşitleri.
10 Yazma metin örneklerini inceleme.
11 Yazma metin örneklerini inceleme.
12 Yazma metin örneklerini okuma ve inceleme.
13 Yazma metin örneklerini okuma ve inceleme.
14 Yazma metin örneklerini okuma ve inceleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
34 Okuma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 45 45
34 Okuma 10 3 30
54 Ev Ödevi 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539284 Öğrenciler, paleografya hakkında bilgi ve birikim sahibi olur.
2 1539285 Öğrenciler, eski yazıların farklı örnekleri olduğunu kavrar.
3 1539286 Öğrenciler, Osmanlı paleografyasıyla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr