Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Gerard Genette, Anlatının Söylemi, Yöntem Hakkında Bir Deneme, Ferit Burak Aydar (Çev.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. *Vladimir Propp, Masalın Biçimbilimi, Mehmet-Sema Rifat (Çevirenler), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. *Wayne C. Booth, Kurmacanın Retoriği, Bülent O. Doğan (Çev.), İstanbul: Metis. *Jonathan Culler, Yazın Kuramı, Hakan Gür (Çev.), Ankara: Dost. *Franz K. Stanzel, Roman Biçimleri, Fatih Tepebaşılı (Çev.), Konya: Çizgi Kitapevi *Dorrit Cohn, Şeffaf Zihinler, Kurmaca Eserlerde Bilincin Sunumu, Ferit Burak Aydar (Çev.), İstanbul: Metis. *Yavuz Demir, İlk Dönem Türk Hikayelerinde Anlatıcılar Tipolojisi, İstanbul: Dergah. *Yavuz Demir, Hayat Böyledir İşte Fakat Hikaye, Ankara: Hece. *Yavuz Demir, Kurmacanın Halleri Kalenin Bedenleri, Ankara: Hece. *Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti., Kemal Atalay (Çev.), İstanbul: Can. *Italo Calvino, Amerika Dersleri, Kemal Atakay (Çev.), İstanbul: Can. *James Wood, Kurmaca Nasıl İşler, Ekin Bodur (Çev.), İstanbul: Ayrıntı. *Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction, London; New York: Routledge. Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Toronto; Buffalo: University of Toronto Press. Gerald Prince, A Dictionary of Narratology, Lincoln & London: University of Nebraska Press. *Luc Herman, Bart Vervaeck, Handbook of Narrative Analysis, Lincoln : University of Nebraska Press. *Susan Onega-Jose Angel Garcia Landa, Anlatı Bilime Giriş, Yurdanur Salman-Deniz Hakyemez (Çevirenler), İstanbul: Adam Yay. *Manfred Jahn, Anlatıbilim, Bahar Dervişcemaloğlu (Çev.), İstanbul: Dergah. *Bahar Dervişcemaloğlu, Anlatıbilime Giriş, İstanbul: Dergah Yay. *Mustafa Zeki Çıraklı, Anlatıbilim, Kuramsal Okumalar, Ankara: Hece Yay. *Philiph Stevick, Roman Teorisi, Sevim Kantarcıoğlu (Çev.), Ankara: Akçağ.

Dersin İçeriği

Anlatıların hayatımızı şekillendiren doğası üzerinde yeterince durulduktan sonra, anlatıbilimin edebî bir metni sistematik biçimde analiz etme noktasında sahip olduğu temel kavramlarla edebi metinleri ne denli şekillendirebileceği tartışılır.

Dersin Amacı

Yapısalcılık etrafında şekillenen klasik anlatıbilim ve klasik sonrası anlatıbilimin edebi metni analiz etme noktasında sahip olduğu imkan ve sınırlılıklar üzerinde durmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlatıcı ve ''anlatıda kim konuşuyor?'' sorunu - -
2 Stanzel'in anlatı durumları ve Genette'nin anlatı tipleri - -
3 Anlatı durumu ve anlatı tipi analizi açısından Dürbünlü Çiçek ve bir edebi metin olarak gösterdiği direnç - -
4 Anlatı İletişimdeki Katılımcılar - -
5 Güvenilmez Anlatıcı Sorunu - -
6 Kağıt Varlık Olarak Karakter - -
7 Propp'un Biçimbilimsel Yaklaşımı - -
8 Greimas'ın Eyleyenler Teorisi - -
9 Arasınav - -
10 Anlatıda Zaman, (Düzen, Sıra, Sıklık) - -
11 Anlatıda Ritmik Oluşum - -
12 Anlatıda Zaman ve Mekanın Birlikteliği, Kronotop - -
13 Post-Klasik Anlatıbilim - -
14 Anlatıbilimin Sunduğu Alet Çantası ve Bir Öykü Analizi- Kafka/Kanun Önünde - -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572666 Sistematik analiz hususunda anlatıbilimin anlatıcı, karakter, zaman,mekana ilişkin sahip olduğu temel kavramları (alet çantasını) öğrenecek.
2 1572667 Edebî bir metnin anlatıbilim çerçevesince kendisine uygulanan çeşitli analizlere gösterebileceği direnci gözlemleyecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4
2 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr