Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Proust, Marcel, Okuma Üzerine, Işık Ergüden (trans.), Notos Yayınevi, İstanbul 2009. Alberto Manguel, Okumanın Tarihi, Füsun Elioğlu (trans.), YKY, İstanbul 2010. Alberto Manguel, Okumalar Okuması, Sevin Okyay (trans.), YKY, İstanbul 2013. Alberto Manguel, Gezgin, Kule ve Kitapkurdu: Metafor Olarak Okur, Dilek Şendil (trans.), YKY, İstanbul 2016. Göktürk, Akşit, Okuma Uğraşı, İnkılâp Yayınevi, İstanbul 1988. Goody, Jack, Mit, Ritüel ve Söz, Damla Sezgi (trans.), Küre Yayınları, İstanbul 2017. Ong, Walter J., Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi, Sema Postacıoğlu Banon (trans.), Metis Yayınları, İstanbul 2012. Chartier, Roger, Yeniden Geçmiş: Tarih Yazılı Kültür Toplum, Lale Arslan (trans.), Dost Kitabevi, Ankara 1998. Jean, Georges, Yazı İnsanlığın Belleği, Nami Başer (trans.), YKY, İstanbul 2002. Albert Laberre, Kitabın Tarihi, (trans. Galip Üstün), İstanbul: İletişim Yay. Jan Assmann Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, İstanbul: Ayrıntı, 2015 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, (trans.) Tanıl Bora, Mithat Sancar, İstanbul: İletişim, 2003 Mustafa Nihat Özön, “Okuyucu Kümeleri”, Türkçede Roman, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, pp. 108-110. Osman Cemal Kaygılı, İstanbul’da Semai Kahveleri ve Meydan Şairleri, Bûrhaneddin Basımevi, İstanbul 1937. Tahir Alangu, Çalgılı Kahvehanelerdeki Külhanbey Edebiyatı, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul 1943. Christoph K. Neumann, “Üç Tarz-ı Mütalaa: Yeniçağ Osmanlı Dünyasında Kitap Yazmak ve Okumak”, Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar 1, 2005, pp. 51-76. Zehra Öztürk, “Eğitim Tarihimizde Okuma Toplantılarının Yeri ve Okunan Kitaplar”, Değerler Eğitimi Dergisi, 1/4, Ekim 2003, pp. 131-155. Zehra Öztürk, “Osmanlı Döneminde Kıraat Meclislerinde Okunan Halk Kitapları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 5/9, 2007, pp. 401-445. Tülün Değirmenci, “Bir Kitabı Kaç Kişi Okur? Osmanlı’da Okurlar ve Okuma Biçimleri Üzerine Bazı Gözlemler”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar 13, 2011, pp. 7-43. Elif Sezer, Osmanlı Edebiyatı’nda Sözlü ve Yazılı Olanın İlişkisi: Hikâye-i Fîrûzşâh Yazmasının Üzerindeki Okuyucu Notları (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2014. Yalçın, Hüseyin Cahit, “İlk Çocukluk”, Edebiyat Anıları, Rauf Mutluay (ed.), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 1999, pp. 19-24. Uşaklıgil, Halit Ziya, “Edebiyat Hastalığına Nasıl Tutuldum?-Dedesinin Karii-Kütüphane Yapıyorum-Rüştiye Mektebi-İzmir’e Karşı İlk His”, Kırk Yıl, Özgür Yayınları, İstanbul 2008, pp. 150-156. Kabacalı, Alpay, Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Matbaa Basın ve Yayın, Literatür Yayınları, İstanbul 2000. Beydilli, Kemal, “Müteferrika ve Osmanlı Matbaası 18. Yüzyılda İstanbul’da Kitabiyat”, Toplumsal Tarih 128, Ağustos 2004, pp. 44-52.

Dersin İçeriği

1.Sözlü kültür içinde dinleme pratikleri 2.Kamusal okuma, sesli okuma, kolektif okuma 3.Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş süreci 4.Yazılı kültür içinde okuma pratikleri 5.Bireysel okuma, yalnız okuma. 6.Okuma ve bununla ilgili olarak okur ve kitabın tarihsel serüveni.

Dersin Amacı

Bu ders tarihsel serüveni içerisinde okumanın dolayısıyla yazılı metin karşısında okurun anlam üretme noktasında konumunun ne olduğuna odaklanmayı amaçlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okuma eyleminin yazılı olan sesletmenin ötesindeki cihanşümul karakteri - -
2 Sözlü kültürde dinleme pratikleri - -
3 Yazılı kültürün doğuşu - -
4 Söz yazı karşıtlaştırılması - -
5 Platon’un sözü öncelemesi, yazılı olanın çaresizliği ve zayıflığı - -
6 Harflerin icadı, yazı, hafıza, unutuş, belleğin yitimi - -
7 Lutherci sola scriptura (yalnızca kutsal metin) anlayışı ve bunun metnin anlamının belirlenmesine etkisi. - -
8 Yazı ile edebi metnin kazandığı semantik özerklik - -
9 Arasınav - -
10 Bireysel okuma (bugün anladığımız anlamda) - -
11  Kamusal okuma (sesli, kolektif okuma) - -
12 Kitabın tarihi, basımı, ciltlenmesi, yazının iletildiği kanalın dönüşümü,(tablet, papirüs rulo, parşömen, bilgisayar ekranı vs.), - -
13 Osmanlı’da matbaa, basın, yayın - -
14 Son donem Osmanlı edebiyatında yazılı kültür etrafında okurun yükselişi - -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572851 Okuma, okur ve kitabın tarihsel serüveni hakkında bilgi sahibi olur.
2 1572852 Kamusal okuma ve bireysel okuma arasındaki farklılıkları ve ilişkileri fark eder.
3 1572853 Sözlü kültürden yazılık kültüre geçişte kamusal okumanın yazılı kültüre yansımalarını görür.
4 1572854 Sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin izlerini dünya edebiyatı üzerinden izler.
5 1572855  Sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin izlerini Türk edebiyatı üzerinden izler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4
2 4 4 5 4
3 4 4 5 4
4 4 4 5 4
5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr