Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akün, Ömer Faruk, "Divan Edebiyatı", TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1994 C.9, s.389-427 Canım, Rıdvan, Divan Edebiyatının Kaynakları, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul 2016. Dilçin, Cem, “Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1997. Doğan, Muhammed Nur, Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk, Yelkenli Yayınları, İstanbul, 2009. İsen, Mustafa-Muhsin Macit v.d, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2002. Mengi, Mine, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 1997. Onay, Ahmet Talât, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, (Haz. Cemal Kurnaz), Türkiye Diy

Dersin İçeriği

Mesnevi nazım biçimi, özellikleri ve incelemeleri

Dersin Amacı

Mesnevi ve çeşitlerini öğrenmek Mesnevi hakkında teorik bilgileri ve mesnevinin tarihi gelişimini kavrayabilmek. Mesnevi türleri arasındaki ayrımları öğrenmek. Nasıl sınıflandırılacağını öğrenmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mesnevi türü tanımı, özellikleri, sınıflandırılması
2 Mesnevi türü tanımı, özellikleri, sınıflandırılması
3 Mesnevi türünün tarihi gelişimi
4 Türk edebiyatındaki önemli mesneviler
5 Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig Mesnevisinin İncelenmesi
6 Âşık Paşa ve Garipnâme Mesnevisinin İncelenmesi
7 Şeyyad Hamza ve Yusuf u Zelîhâ Mesnevisinin İncelenmesi
8 Şeyhî ve Harname Mesnevisinin İncelenmesi
9 Süleyman Çelebi ve Vesiletü'n-Necât Mesnevisinin İncelenmesi
10 Ara Sınav
11 Fuzûlî ve Leylâ vü Mecnûn Mesnevisinin İncelenmesi
12 Şeyhî ve Hüsrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi
13 Şeyh Gâlip ve Hüsn ü Aşk Mesnevisinin İncelenmesi
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 40 1 40
2 Final Sınavı 40 1 40
54 Ev Ödevi 45 1 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600470 Mesnevi nazım biçiminin tanım ve özelliklerini bilir.
2 1600471 Mesnevilerin sınıflandırmasını yapabilir.
3 1600472 Türk edebiyatındaki önemli mesnevileri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2
2 3
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr