Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Şahin Köktürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1-2 Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi Şerif Aktaş, Şiir Tahlili Teori Uygulama İsmail Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 1 Şiir, 2 Hikaye Roman Tiyatro Nurullah Çetin, Şiir Çözümlemesi Nurullah Çetin, Roman Çözümlemesi Nurullah Çetin, Şiir Tahlilleri 1 Mine Mengi, “Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine”, http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/6.php Ontolojik yaklaşımla metin tahlili örnekleri: Yahya Kemal’in “Sessiz Gemi”, C. S. Tarancı’nın “Gün Eksilmesin Penceremden” şiirlerine İsmail Tunalı, Bâki’nin bir gazeline Dursun Ali Tökel (Yedi İklim, Mayıs 1996, S.74, s.53); M. Kaya Bilgegil’in “Yalnızlık” mensûresine, Ömer Selim (Türklük Bilimi Araştırmaları, Mayıs 1997, s.133); Turgut Uyar’ın “Göğe Bakma Durağı” adlı şiirine Ahmet Cüneyt Issı (Yedi İklim, Eylül 1997, S.90, s.43); C.S.Tarancı’nın “Değirmen” şiirine Fikret Uslucan (Hece Dergisi, Ekim 2001, S.58, s.71); bu Bayburtlu Zihni’nin bir ağıt-koşmasına Şahin Köktürk (Millî Folklor, Sayı 60)

Dersin İçeriği

Ontolojik, Tahlil Metodu,Propp Metodu, Performans Teori, Metinlerarası İlişkiler

Dersin Amacı

Tahlil kavramı ve halk şiiri tahlil metotları hakkında bilgi sahibi olmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tahlil, çözümleme, şerh, yorumlama kavramları 1. Tahlil, Çözümleme, Şerh, Yorumlama Kavramları.docx
2 Tahlil metotları hakkında bilgi (Ontolojik, psikanalitik vd.)
3 Ontolojik Tahlil Metodu 2. Tahlil Metotları Hakkında Bilgi (Ontolojik, Psikanalitik vd..docx
3. Ontolojik Tahlil Metodu.docx
4 Metinlerararası ilişkiler yöntemi 4. Metinlerararası İlişkiler Yöntemi.docx
5 folklor poetikası 5. Folklor Poetikası.docx
6 redif merkezli yaklaşım 6. Redif Merkezli Yaklaşım.docx
7 Ontolojik tahlil metoduyla şiirler çözümleme 7. Ontolojik Tahlil Metoduyla Şiirler Çözümleme.docx
8 Ontolojik tahlil metoduyla şiirler çözümleme 8. Ontolojik Tahlil Metoduyla Şiirler Çözümleme.docx
9 Metinlerarası ilişkiler yöntemiyle şiirler çözümleme 9. Metinlerarası İlişkiler Yöntemiyle Şiirler Çözümleme.docx
10 Sınav 10. ARASINAV.docx
11 Redif merkezli yaklaşımla şiir çözümleme 11. Redif Merkezli Yaklaşımla Şiir Çözümleme.docx
12 Redif merkezli yaklaşımla şiir çözümleme 12. Redif Merkezli Yaklaşımla Şiir Çözümleme.docx
13 Söz sanatları açısından şiir tahlili 13. Söz Sanatları Açısından Şiir Tahlili.docx
14 Bir şiiri farklı metotlarla çözümleme 14. Bir Şiiri Farklı Metotlarla Çözümleme.docx
15

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 25 50
2 Final Sınavı 1 45 45
4 Quiz 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1424649 Öğrenci tahlil kavramını kavrar.
2 1424881 Çeşitli tahlil yöntemleriyle halk şiiri metinlerini tahlil eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr