Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Numan Külekçi Edebi Sanatlar Akçağ y. Ankara; Hasan Aktaş, Edebi Sanatlar Yort Savul Y. Edirne; İsa Kocakaplan, Açıklamalı Edebi Sanatlar, MEB y. İst, 1992; Lütfi Bayraktutan Edebi Sanatlar, Akademi Y. Balıkesir,1998; Prof. Dr. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul). Ahmet Talat Onay, “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar” (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara); Cem Dilçin, “Örneklerle Türk Şiir Bilgisi” (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara).

Dersin İçeriği

Edebi sanatları tanımak ve beyitler üzerinde edebi sanatların farkına vararak doğru çıkarımlarda bulunmak, seçilmiş örnekler üzerinde doğru uygulamalar yapmak.

Dersin Amacı

Edebi sanatları tanımak ve beyitler üzerinde edebi sanatların farkına varabilmek ve doğru çıkarımlarda bulunabilmek, uygulamalar yapabilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fesâhat, Belâgat Söz Sanatlarının Sınıflandırılması Belâgat,Fesâhat.docx
eski_turk_ede_gir_soz_sanatları- Açık Öğretim.pdf
2 Fesâhat, Belâgat Söz Sanatlarının Sınıflandırılması Belagat.pdf
Belâgat,Fesâhat.docx
3 Mecazla ilgili sanatlar Teşbih, İstiare Teşbih.pdf
İstiare.pdf
Teşbih, İstiare.docx
4 Mecaz-ı mürsel Mecâz-ı Mürsel.docx
Mecaz ve Mecaz-ı Mürsel.pdf
5 Teşhis, İntak Teşhis.pdf
Teşhis, İntak.docx
6 Leff ü Neşr, İrsal-i Mesel, Kinaye, Tariz Leff ü Neşr.pdf
İrsal-i Mesel.pdf
Kinaye.pdf
Leff ü Neşr, İrsal-i Mesel, Kinaye, Tariz.docx
7 Anlamla İlgili Sanatlar Tezat, Tevriye, İstihdam Anlamla İlgili Sanatlar Tezat, Tevriye, İstihdam Sanatları.docx
Tezat.pdf
Tevriye.pdf
İstihdam.pdf
8 Anlamla İlgili Sanatlar İham, Tenasüp, Mübalağa İham, Tenasüp, Mübalağa.docx
İham.pdf
Tenasüb.pdf
Mübalağa.pdf
9 Anlamla İlgili Diğer Sanatlar Tecahül-i ârif, İstifham, Nida, Hüsn-i Talil Tecahül-i ârif, İstifham, Nida, Hüsn-i Talil.docx
Tecahül-i Ârif.pdf
Hüsn-i Talil.pdf
10 Ara sınav
11 Anlamla İlgili Diğer Sanatlar İktibas, Sihr-i Helal İktibas, Sihr-i Helal.docx
İktibas.pdf
Sihr-i Helâl.pdf
12 Anlamla ilgili Diğer Sanatlar İktibas, Sihr-i Helal İktibas, Sihr-i Helal.docx
13 Sözle ilgili sanatlar İştikak, Cinas İştikak, Cinas.docx
İştikak.pdf
Cinas.pdf
14 Sözle İlgili Diğer Sanatlar Akis, İade Akis, İade.docx
Akis.pdf
15 Dönem sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 7 70
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
54 Ev Ödevi 3 5 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1366742 Divan şiiri üzerinde edebi sanatları doğru tespit eder
2 1370621 Edebi sanatları tanır
3 1365204 Günlük hayattaki edebi sanatların kullanımını bilinçli yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 4
3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr