Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİRBİLEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ercilasun, Ahmet (2004), Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. Gülsevin, Gürer (2007), Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, 2. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Gülsevin, Gürer-Boz, Erdoğan (2004), Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Gazi Kitabevi. Köktekin, Kazım (2008), Eski Anadolu Türkçesi, Erzurum: Fenomen Yayınları. Özkan, Mustafa (2000), Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, 2. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi. Şahin, Hatice (2003), Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Akçağ Yayınları. Timurtaş, Faruk Kadri (1994), Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl Gramer-Metin-Sözlük-, İstanbul: Enderun Kitabevi.

Dersin İçeriği

Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinleri üzerinde garametikal incelemeler yapmak

Dersin Amacı

Türk dilinin Eski Anadolu Türkçesi (13.-15.yy) adıyla bilinen döneminin dil yapısını kavratmak, metinlerini tanıtmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri Giriş.docx
EAT Giriş.mp4
2 Batı Türkçesi Batı Türkçesi.docx
EAT Batı Türkçesi.mp4
3 Eski Anadolu Türkçesinin Dönemleri Dönemler.docx
EAT3.mp4
4 Eski Anadolu Türkçesi dönemi müellifleri ve metinleri Şair ve Yazarlar.docx
EAT 4.mp4
5 Eski Anadolu Türkçesinin Ses Özellikleri EAT.mp4
EAT Ses Özellikleri.docx
6 Eski Anadolu Türkçesinde İsim Çekim Ekleri EAT'de İsim Çekim Ekleri.docx
EAT 6..mp4
7 Eski Anadolu Türkçesinde Fiil Çekim Ekleri EAT Fiil Çekimi.mp4
Fiil Çekim Ekleri.docx
8 Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinleri üzerinde gramer incelemesi EAT Gramer Uygulama.mp4
Süheyl ü Nevbahār.docx
9 Arasınav
10 Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinleri üzerinde gramer incelemes EAT.mp4
10.hafta.docx
11 Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinleri üzerinde gramer incelemesi EAT.mp4
11-.docx
12 Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinleri üzerinde gramer incelemesi 12-.docx
EAT.mp4
13 Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinleri üzerinde gramer incelemesi EAT.mp4
13-.docx
14 Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinleri üzerinde gramer incelemesi EAT.mp4
14-.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 13 4 52
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
17878 1350352 Eski Anadolu Türkçesinin dil yapısını kavramak, metinlerini tanımak
19734 1348603 Orhon Yazıtlarında ve Divanu Lugat-it Türk'te bulunan Oğuzca unsurları tespit etmek
21232 1381240 Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinleri üzerinde gramatikal incelemeler yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
17878 5 5 4 4 4
19734 5 5 4 4 4
21232 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr