Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Şahin Köktürk, Doç. Dr. İlknur Tatar Kırılmış Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ, Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ Dr. Öğr. Üyesi Salih DEMİRBİLEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Seyidoğlu, H. (2000). Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı.. 8. bs. (Güzem Yayınları, No. 15) İstanbul: Güzem. 2. Baloğlu, B. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi. 4. Bs. İstanbul: Der Yayınları. 3. Neuman, W.L. (2008). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (2. cilt). 2. bs. Çev. Sedef Özge. İstanbul: Yayınodası.

Dersin İçeriği

Bilimsel Araştırma Nedir?, Sosyal Bilim Araştırmalarının Aşamaları Nelerdir?

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmanın ne olduğunu kavramak, Sosyal bilim araştırmalarının aşamalarını ve özelliklerini kavramak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma Nedir? Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLER asenkron (2020.mp4
Bilimsel Araştırma Teknikleri.mp4
https://drive.google.com/file/d/1whR4CTvoOPFGYMgKOfJoRuX4MQ7n7Qf4/view?usp=shari
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
Bilimsel Araştırmalar Dersi 1.Kayıt.mp4
Yeni Microsoft Word Belgesi (2).docx
2 Sosyal Bilim Araştırmalarının Aşamaları /Türk Halk Edebiyatında Araştırma Üsulleri Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
Ş. KÖKTÜRK BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ asenkron video.mp4
Bilimsel Araştırmalar 2.mp4
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
selcuk_cikla_yeni_turk_edebiyati_usul.pdf
3 Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Yaklaşımları, Niceliksel Araştırma Modelleri Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
Ş. KÖKTÜRK BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLER asenkron (2020.mp4
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
12 November, 2020 - Loom Recording.mp4
selcuk_cikla_yeni_turk_edebiyati_usul.pdf
4 Ölçme, Ölçü Araçları Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
30 October, 2020 - Loom Recording.mp4
Ş. KÖKTÜRK BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ asenkron video.mp4
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
selcuk_cikla_yeni_turk_edebiyati_usul.pdf
5 Örnekleme,Örnekleme Teorisinin Temel Kavramları Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
Ş. KÖKTÜRK BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLER asenkron (2020.mp4
SBE Tez Yazım Kilavuzu(3).pdf
12 November, 2020 - Loom Recording.mp4
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
6 Akademik dilin özellikleri Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
Ş. KÖKTÜRK BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ asenkron video.mp4
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
SBE Tez Yazım Kilavuzu(3).pdf
12 November, 2020 - Loom Recording.mp4
7 Akademik dilin özellikleri 7. H. BLMSEL ARŞ TEK ASENKRON Ş KÖKTÜRK.mp4
SBE Tez Yazım Kilavuzu(3).pdf
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
12 November, 2020 - Loom Recording.mp4
BEKİR ŞAKİR KONYALI -20 KASIM -B.A.T. DERSİ.mp4
8 Tezlerin soru oluşturma tekniklerine bakış SBE Tez Yazım Kilavuzu(3).pdf
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
Bilimsel Araştırmalar, İlknur Tatar Kırılmış.mp4
Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
9 Teze dair görüşlerin ispatlanmasına bakış Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
9.H. BİLİMSEL ARŞTRM T ASENKRON Ş KÖKTÜRK.mp4
Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
10 Ara Sınav
11 Araştırmada elde edilen verilerin sınıflandırılması Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
Bilimsel Araştırmalar İlknur TATAR KIRILMIŞ.mp4
10.H. BİLİMSEL A T ASENKRON Ş. KÖKTÜRK.mp4
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
12 Sınıflandırılan bilgilerin alt başlıklara ayrılma prensipleri 12.H. BİLİMSEL A T ASENKRON ş. KÖKTÜRK.mp4
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
Bilimsel Araştırmalar İlknur TATAR KIRILMIŞ Aralık 2020.mp4
13 Araştırmadan elde edilen bilgilerin sonuçlandırılması. Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
Bilimsel Araştırmalar İlknur TATAR KIRILMIŞ Ocak 2021.mp4
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
14 Bilgisayar ve İstatiksel Paket Programlar 14.H. BİLİMSEL A T ASENKRON ş. KÖKTÜRK.mp4
Bilimsel Araştırma Teknikleri S.DEMİRBİLEK.mp4
Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
Bilimsel Araştırmalar İlknur TATAR KIRILMIŞ Ocak 2021.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 2 1 2
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 3 7 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440990 Öğrenci genel olarak bilimsel araştırma özel olarak da sosyal bilimlerde araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1433970 Bu teknikleri nasıl uygulayacağını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4
2 2 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr