Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fuat Köprülü, Türk Saz Şairleri Pertev Naili Boratav, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı 2. Cilt M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı M. Öcal Oğuz, Halk Şiirinde Tür Şekil Makam Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Erman Artun, Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş Metin Özarslan, Erzurum Aşıklık Geleneği Doğan Kaya, Aşık Edebiyatı Araştırmaları Türk Dili Dergisi Türk Halk Şiiri Özel Sayısı Umay Günay, Türkiye’de Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi İlhan Başgöz, Biyografik Halk Hikayeleri Ensar Aslan, Çıldırlı Aşık Şenlik Aşıklar hakkında hazırlanan biyografik eserler (Köroğlu, Karacoğlan, Aşık Ömer, Dertli, Seyrani, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, Aşık Veysel, Ruhsati, Halil Karabulut)

Dersin İçeriği

Aşık edebiyatının tarihi süreci, günümüzdeki durumu ve 16.yy aşık edebiyatı temsilcileri

Dersin Amacı

Aşık edebiyatının tarihi süreci, aşık edebiyatında nesir ve nazım konularında bilgi vermek. 16. yy aşık edebiyatı temsilcileri tanımak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Âşık Edebiyatının tarihî süreci hakkında genel bilgi (İslamiyet öncesi) Âşık edebiyatı 1. hafta Asenkron.mp4
2 İslamiyet öncesi ilk şairler ve bu dönemde kullanılan nazım şekilleri Âşık edebiyatı 2. hafta.mp4
3 Âşık Edebiyatının tarihî süreci hakkında genel bilgi (İslamiyet sonrası) Âşık edebiyatı 3. hafta.mp4
4 Âşık Edebiyatı temsilcilerine verilen adlar ve bu temsilcilerin özellikleri Âşık edebiyatı 4. hafta asenkron ders.mp4
5 Âşık Edebiyatı temsilcilerinin yetişmeleri Âşık edebiyatı 5. hafta asenkron ders.mp4
6 Âşık karşılaşmaları, askı geleneği, tarih bildirme, nazire sözyleme ve saz çalma hakkında genel bilgiler Âşık edebiyatı 6. hafta asenkron ders.mp4
7 Âşık Edebiyatında biçim Aşık edebiyatı 7. hafta asenkron ders.mp4
8 Âşık Edebiyatında tür Aşık edebiyatı 8. hafta asenkron ders.mp4
9 Sınav
10 Âşık edebiyatında etkileşim Âşık edebiyatı 10. hafta asenkron ders.mp4
11 Âşık edebiyatında sosyo-kültürel hayat Âşık edebiyatı 11. hafta asenkron ders.mp4
12 Âşık ve halk hikayesi anlatma geleneği Âşık edebiyatı 12. hafta asenkron ders .mp4
13 Değerlerin aktarımı bağlamında âşık edebiyatı âşık edebiyatı 13. hafta asenkron ders.mp4
14 Günümüz Âşık edebiyatı ve yaşayan âşıklar Âşık edebiyatı asenkron ders 14ve 15. hafta.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 45 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1425593 Öğrenci aşık edebiyatının tarihi seyrini ve günümüzdeki halini bilir.
2 1425684 16.yy aşık edebiyatı temsilcilerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr