Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER; Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Mustafa İsen (editör), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı; Mehmet Kalpaklı (haz.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler; Hatice Aynur vd. (haz.), Dîvân'dan Nağmeler: Farklı Boyutlarıyla Edebiyat-Mûsikî İlişkileri; Gülçin Yahya Kaçar, Klasik Türk Mûsikîsi ve Klasik Türk Edebiyatı; Musa Tozlu, Âsım Dîvânı'nda Mûsikî Unsurlar;

Dersin İçeriği

Divan şiirinde ses yapısını oluşturan âhenk kavramı ve âhengi sağlayan unsurların incelenmesi akabinde divan şiiriyle mûsikî arasındaki ilişkinin örneklerden hareketle tetkik edilmesi.

Dersin Amacı

Divan şiirinde dilin kullanımını belirleyen kafiye, redif ve vezin gibi ritmik unsurlarla birlikte edebiyat ve mûsikî ilişkisini kavramak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1  “Âhenk” kavramının neliği ve Eski Türk edebiyatındaki konumu
2  Divan şiirinde âhengi sağlayan unsurlar ve örnek metinlerin incelenmesi (söz tekrarları)
3  Divan şiirinde âhengi sağlayan unsurlar ve örnek metinlerin incelenmesi (söz tekrarları)
4 Divan şiirinde âhengi sağlayan unsurlar ve örnek metinlerin incelenmesi (ses tekrarları)
5 Divan şiirinde âhengi sağlayan unsurlar ve örnek metinlerin incelenmesi (ses tekrarları)
6 Divan şiirinde ritim ve örnek metinlerin incelenmesi (aruz)
7 Divan şiirinde ritim ve örnek metinlerin incelenmesi (aruz)
8 Divan şiirinde ritim ve örnek metinlerin incelenmesi (aruz)
9 Ara Sınav
10 Divan şiirinde ritim ve örnek metinlerin incelenmesi (kafiye ve redif)
11 Divan şiirinde ritim ve örnek metinlerin incelenmesi (kafiye ve redif)
12 Divan şiirinde ritim ve örnek metinlerin incelenmesi (kafiye ve redif)
13 Divan şiirinin mûsikî ile ilişkisi
14 Divan şiirinin mûsikî ile ilişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 2 5 10
54 Ev Ödevi 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1575096 Eski Türk edebiyatı metinlerinin ses yapısına dair bilgiler elde edilir.
2 1575097 Eski Türk edebiyatının mûsikî ile olan ilişkisine vâkıf olunur.
3 1575098 Eski Türk edebiyatı metinlerinden hareketle divan şiirinin estetik yapısı öğrenciye kazandırılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr