Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Atillâ Şentürk ve Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul 2004. A.Atillâ Şentürk, “Zâtî'nin Bir Gazeli ve Düşündürdükleri” Ahmet Mermer vd., Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay., Ankara 2007. Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Haz.Cemal Kurnaz), Birleşik, Ankara 2007. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK, Ankara 1983. Cem Dilçin, “Divan Şiirinde Gazel”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı (Divan Şiiri) Cem Dilçin, “Gazel Şerhi Örnekleri”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı (Divan Şiiri) Cihan Okuyucu, “Bir Gazel Şerhi” Bayram Yavuz, Coşkun Menderes ve Öbek Ali İhsan, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009. Emine Yeniterzi, “Divan Şiirinde Gazel Redifli Gazeller” Enfel Doğan ve Fatih Tığlı, “Sultan Reşad'ın Çanakkale Gazeli ve Bu Gazele Yazılan Tahmisler” Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, C.1, Akçağ Yay., Ankara 1995. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 2009.

Dersin İçeriği

Gazelin şekil ve içerik olarak tahlili.

Dersin Amacı

Gazeli çözümleme noktasında bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmak. Gazelin tarihsel süreçteki gelişimi, ön ve arka yapı özellikleri vs. hakkında bilgi ve birikim sahibi olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1.Hafta: Gazel hakkında kuramsal bilgi. Gazelin tarihsel serüveni. Gazel inceleme yöntemleri. Gazelin iç ve dış yapısı. Divan şiirinin genel yapısını yansıtacak beyitleri ezberlemenin önemi ve gereği.
2 Fuzûlî'nin "yâ Rab" ve "görgeç" redifli gazelleri.
3 Fuzûlî'nin "var" ve "-ına" (matla: cânânına/cânına) redifli gazeli.
4 Zâtî'nin "çağlar" ve "yok" redifli gazelleri.
5 Bâkî'nin "Hazan Gazeli" ve "üstine" redifli gazeli.
6 Bâkî'nin "işte sen/işte ben" redifli gazeli.
7 Taşlıcalı Yahyâ'nın "olsa", Emrî'nin "ağlasam" redifli gazelleri.
8 Nev'î'nin "idi" (matla: rindâne idi/pervâne idi) redifli gazeli.
9 Hayâlî'nin "-e" (matla: gül güle/bülbül bülbüle) ve "var" redifli gazelleri.
10 Ara Sınav
11 Şeyhülislâm Yahyâ'nın "çok" ve "eglenmez" redifli gazelleri.
12 Nef'î'nin "olur" ve "çekemem" redifli gazelleri.
13 Nâbî'nin "usandık" ve Nedîm'in "var" redifli gazeli.
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 40 1 40
2 Final Sınavı 40 1 40
54 Ev Ödevi 45 1 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600477 Öğrenciler gazelin tarihsel süreçteki gelişimi, ön ve arka yapı özellikleri vs. hakkında bilgi ve birikim sahibi olurlar.
2 1600478 Öğrenciler, şiirsel metinlerle daha sağlıklı iletişim kurabilirler.
3 1600479 Öğrenciler, bir gazeli çözümleme noktasında bilgi, birikim ve deneyim sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr