Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Serkan ŞEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baykara, Tuncer (2001), Türk Kültür Tarihine Bakışlar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Güngör, Erol (2000), Tarihte Türkler, İstanbul: Ötüken Yayınları. Kafesoğlu, İbrahim (1989), Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları. Kösoğlu, Nevzat (1992), Milli Kültür ve Kimlik, İstanbul: Ötüken Yayınları. Öğel, Bahaeddin (1997), Türk Kültürünün Gelişme Çağları I, II, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Dersin İçeriği

Türk dünyasının sosyo-kültürel yapısı, tarihi, Türk kültür ve edebiyatı

Dersin Amacı

Tarih boyunca Türk coğrafyasında şekillenen sosyo-kültürel yapının kurumlarıyla birlikte tanıtılarak günümüzdeki izlerinin sürülmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür kavramı 1..doc
TDSKY 1.mp4
2 Türk Kültürünün yayılma alanları ve süreçleri 2..doc
TDSKY 2.mp4
3 Türk sosyo-kültür yapısının temel kurumları 3..doc
TDSKY 3.mp4
4 Türk aile yapısı 4..doc
5 Türk ekonomik yapısı 5..doc
05.11.2020 Tanıtımı 2.mp4
TDSKY 05.11.2020.mp4
6 Türk eğitim kurumu 6..doc
12.11.2020 TDSKY tanıtım.mp4
7 Türk inanç kurumu 7..doc
19.11.2020 TDSKY tanıtım.mp4
8 Türk sanat kurumu 8..doc
25 Kasım TDSKY tanıtım.mp4
9 Türk siyaset kurumu 9..rtf
10.12.2020 TDSKY Tanıtım.mp4
10 Ara Sınav
11 Türk devlet anlayışı 11..doc
jmm-mdjc-dyh (2020-12-14 at 06_16 GMT-8).mp4
12 Türk Dünyasının yakın dönem siyasi tarihi 12.doc
24.12.2020 TDSKY Özet.mp4
13 Türk Dünyasında yaşanan sosyo-kültürel değişimler 13..doc
TDSKY 2020 son.mp4
14 Türk sosyo-kültürel yapısının nesiller arası aktarımında yaşanan sorunlar 14..doc
cte-rksr-nmm (2021-01-06 at 04_44 GMT-8).mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
4 Quiz 1 10 10
5 Derse Katılım 5 5 25
34 Okuma 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1367800 Öğrenciler, tarih boyunca Türk coğrafyasında şekillenen sosyo-kültürel yapıyı kurumlarıyla birlikte tanır.
2 1453754 Bu yapının günümüzdeki izlerini belirler.
3 1373879 Türk tarihi, kültür ve edebiyatı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr