Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri Mümtaz Turhan, Garplılaşmanın Neresindeyiz Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi Banarlı, N. Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Cilt II Tanpınar, A. Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri Cilt 1 Hilmi Yavuz, Alafrangalığın Tarihi.

Dersin İçeriği

Tanzimat sonra Türk kültür, siyaset, felsefe ve edebiyatında Batı kaynaklı pek çok düşünce akımı hakim olmuştur. Söz konusu düşünce akımları Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine de büyük bir katkı sağlamıştır. Bu düşünce akımlarının başlangıcından bugüne gösterdiği gelişim süreci genel olarak tanıtılacaktır.

Dersin Amacı

Tanzimat’tan bugüne Türk kültürüne, siyasetine, felsefesine ve edebiyatına tesir eden Batı kaynaklı düşünce akımlarını tanıtmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Batı ile ilk temaslar
2 Tanzimat’ın ilanı
3 Tanzimat ideolojileri
4 Batılı düşünceleri Türkiye’ye tanıtan bir kurum: Bab-ı Ali Tercüme Odası
5 I. Meşrutiyet ve Hürriyet Fikri
6 II. Meşrutiyet ve Milliyetçilik Fikri
7 Pozitivizm ve Marksizm
8 Türkçülük
9 İslamcılık
10 Ara Sınav
11 Adem-i Merkeziyetçilik
12 Bergson felsefesi
13 Dergiler ve düşünce hareketleri (Dergah, Haraket, Yön, Kadro)
14 Postmodernizm

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 1 21
29 Bireysel Çalışma 10 5 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1434142 Türkiye’deki çağdaş düşünce akımlarının tarihi gelişimini takip edebilecektir.
2 1434179 Türk kültürüne, siyasetine, felsefesine ve edebiyatına tesir eden Batı kaynaklı düşünce akımlarını tanıyacaktır.
3 1434302 Çağdaş düşünce akımlarının modern Türk edebiyatına nasıl bir katkıda bulunduğunu öğrenecektir.
4 1434668 Batı kaynaklı düşünceler ile Doğu kaynaklı düşünceler arasında mukayese yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr