Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Salih DEMİRBİLEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-CHOI, Han-Woo (2010), Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. -POPPE, Nicholas (1992), Moğol Yazı Dili, Çeviren: Günay Karaağaç, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını. -POPPE, Nicholas (1994), Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, 1. Kısım Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Çeviren: Zeki Kaymaz, İstanbul: Fatih Ofset. TEKİN, Talat (2003), Makaleler 1, Altayistik, Yayıma Hazırlayanlar: Emine Yılmaz-Nurettin Demir, Ankara: Grafiker Yayını.

Dersin İçeriği

Altayistik çalışmalarında Türkçenin görünümü

Dersin Amacı

-Türk dilinin dünya dilleri içerisindeki yerini kavratmak -Altayistik bilimi hakkında bilgi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Altay dil kuramının tarihçesi 1..docx
2 Altay dillerinin temel ses denklikleri 2..docx
3 Başlıca altayistler 3..docx
4 Türk dilinin dünya dilleri içerisindeki yeri ve yaşı, Sümerce-Türkçe ilişkisi 4..docx
5 Türk adı, Türkçenin ana vatanı 5..docx
6 Çağdaş Türk yazı dillerinin sınıflandırılması 6..docx
7 Altayistik çalışmaları açısından Çuvaş yazı dilinin önemi 7..docx
8 Altayistik çalışmaları ve Yakut lehçesi 8..docx
9 Altayistik çalışmaları ve Halaç Türkçesi 9..docx
10 Ara Sınav 10..docx
11 Altayistik ve Türk dilinin tarihsel problemleri 11..docx
12 Moğol yazı dilinin Türk Dili ile ilgisi 12..docx
13 Diğer Altay dilleri 13..docx
14 Günümüzde Altayistik çalışmaları 14..docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 13 5 65
11 Soru-Yanıt 2 5 10
34 Okuma 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1422071 Türk dilinin dünya dilleri içerisindeki yerini bilmek
2 1445946 Altayistik bilimini tanımak
3 1415950 Altayistik çalışmalarında Türkçenin yerini bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 3
2 5 5 4 3 3
3 5 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr