Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgegil, M. Kaya (1989) Edebiyat Teorileri. İstanbul: Enderun Kitabevi *Tolasa Harun(2002)16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, Ankara: Akçağ *Tahirü'l-Mevlevi (1973) Edebiyat Lügati. İstanbul: Enderun Kitabevi *Moran, Berna ( 1999) Edebiyat Kuramları ve Eleştiri: İletişim Yayınları *Ercilasun, Bilge /1994) Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit: M.E.B Yayınları *Aytaç, Gürsel (2003) Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi.İstanbul: Say Yayınları.Carlaui, J.C. (1985) Edebi Eleştiri. Ankara: Kültür Bakanlığı. Aytaç, Gürsel (1999) Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Papirüs.

Dersin İçeriği

Modern ve klasik eleştiri metotları hakkında bilgi sahibi olmak. Divan edebiyatından hareketle edebi metinlere eleştirel olarak bakma yeteneğini kavramak ve bu yeteneğini divan edebiyatı metinleri üzerinde uygulamak.

Dersin Amacı

Divan edebiyatından hareketle edebi metinlere eleştirel olarak bakma yeteneğini kavramak ve bu yeteneğini metinler üzerinde uygulayabilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Edebi eleştiri nedir? Edebi eleştiri nedir.docx
2 Mesnevilerde Edebî Tenkide Giriş Mesnevilerde Edebî Tenkide Giriş.docx
3 Mesnevi Tarzının Klasik Üstatlarıyla İlgili Değerlendirmeler Mesnevi Tarzının Klasik Üstatlarıyla İlgili Değerlendirmeler.docx
4 Mesnevilerde Eserlerle İlgili Eleştiriler Mesnevilerde Eserlerle İlgili Eleştiriler.docx
5 Mesnevilerde Aşk kavramı ve Âşık Tiplemeleriyle İlgili Eleştiriler Mesnevilerde Aşk kavramı ve Âşık Tiplemeleriyle İlgili Eleştiriler.docx
6 Nâbî'ni Hayriyye'sinin Sünbülzâde Vehbî Tarafından Eleştirilmesi Nâbî'ni Hayriyye'sinin Sünbülzâde Vehbî Tarafından Eleştirilmesi.docx
7 Divanlarda Türk Şairlerle İlgili Değerlendirmeler Divanlarda Türk Şairlerle İlgili Değerlendirmeler.docx
8 Divan Şairlerinin Birbirlerini Değerlendirme Tarzları Divan Şairlerinin Birbirlerini Değerlendirme Tarzları.docx
9 Divan Şairlerinin Birbirlerini Değerlendirme Tarzları Divan Şairlerinin Birbirlerini Değerlendirme Tarzları.docx
10 Ara sınav
11 Divan Şairlerinin Birbirleriyle İlgili Manzum Değerlendirmeleri Divan Şairlerinin Birbirlerini Değerlendirme Tarzları.docx
12 Şiir ve Şairler İlgili Genel Eleştiri Örnekleri Şiir ve Şairler İlgili Genel Eleştiri Örnekleri.docx
13 Şiir ve Şairler İlgili Genel Eleştiri Örnekleri Şiir ve Şairler İlgili Genel Eleştiri Örnekleri.docx
14 Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 10 70
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 8 2 16
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
54 Ev Ödevi 3 5 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453882 Bilinen eleştiri yöntemlerini edebi metinler üzerinde uygular.
2 1356279 Eleştiri ve edebi eleştiri kavramını açıklar
3 1349857 Edebi metinler üzerinde eleştirel yaklaşımlarda bulunur ve sonuçlara ulaşır.
4 1349574 Eleştiri ile ilgili temel terimleri kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2 1
3 2 2
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr