Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç.Dr. Salih DEMİRBİLEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-ECKMANN, Janos (2003), Çağatayca El Kitabı, Tercüme: Günay Karaağaç, Ankara:Akçağ yayınları. -ERASLAN, Kemal (1999), Mevlana Sekkaki Divanı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. -ERCİLASUN, Ahmet Bican (2004), Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. - VURAL, Hanifi-SOLMAZ, Ali Osman- KARAATLI, Recep (2010), Çağatay Türkçesi, Tokat:Taşhan Kitap. -YÜCEL, Bilal (1995), Babür Divanı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Dersin İçeriği

-Çağatay Türkçesi metinleri -Çağatay Türkçesinin dil yapısı -Çağatay Türkçesinin Türk dili içerisindeki yeri.

Dersin Amacı

Çağatay Türkçesi (XV.-XVII yy.) döneminin dil yapısını ve eserlerini tanıtmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çağatay Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri ve oluşumu 1.docx
2 Ses Bilgisi-fonetik 2.docx
3 Biçim Bilgisi -morfoloji 3.docx
4 Çağatay Türkçesinin dönemleri 4.docx
5 Ali Şir Nevayi ve eserleri 5.docx
6 Çağatay Türkçesinin başlıca temsilcileri ve metinleri 6.docx
7 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme 7.docx
8 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme 8.docx
9 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme 9.docx
10 Ara Sınav 10.docx
11 Çağatay Türkçesinin başlıca sözlükleri 11.docx
12 Çağatay Türkçesi üzerine yapılmış başlıca çalışmalar 12.docx
13 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme 13.docx
14 Çağatay Türkçesinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal çözümleme 14.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 3 7 21
11 Soru-Yanıt 2 6 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
34 Okuma 1 8 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1417643 Çağatay Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yerini bilir.
2 1417886 Çağatay Türkçesinin dönemlerini bilir
3 1419540 Çağatay Türkçesinin karakteristik ve gramatikal özelliklerini bilir
4 1422101 Çağatay Türkçesinin temsilcilerini ve metinlerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4
2 5 4 4 4 4 4 4
3 5 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr