Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Adem ÇALIŞKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇALIŞKAN, Adem, “a-Edebiyat Akımları”, Edebiyat Bilimi ve Modern Türk Edebiyatında Edebiyat Felsefesi, 1.bs., Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2018, ss. 509-590. ÇALIŞKAN, Adem, Batı Edebiyatı Üzerine Notlar / Edebiyat Akımları, Teorik Bilgiler, Örnek Metinler ve Tahlilleri, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yayımlanmamış Ders Notları, Ordu, 2008, 485 s. ÇALIŞKAN, Adem, Dünya Edebiyatı Ders Notları [Kısım I: Teori], Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Basılmamış Ders Notları, Samsun, 2016, 2018, 2019, 2020, 588 s. AKSOY, Yıldız, XVIII. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosunda Türkler, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2017, 397 s. ALCOCK, Richard, Kısa Dünya Edebiyatı Tarihi [Çev. Ülkü Tamer], Varlık Yayınevi, İstanbul, 1961, 224 s. AYTAÇ, Gürsel (haz), Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999. BEHRAMOĞLU, Ataol – İNCE, Özdemir, Dünya Şiir Antolojisi, 4 cilt, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2008. BİLGEGİL, M. Kaya, Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında Türk Takdirkârlığı, Atatürk Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1973, 246 s. ÇAPAN, Cevat, Çağdaş Dünya Şiiri Antolojisi, Adam Yayınları, İstanbul, 2000. ÇETİŞLİ, İsmail, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, 4.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2001, 223 s. DURUKOĞLU, Salim – TOPRAK, Ayşe Sinem, “Şiirde Biçim Bağlamında Yenilik-Mükemmellik Arayısları ve Parnasizmin Kısa Tarihi” (Innovation in the Context of the Poetry-Brief History of Parnasism and Pursuit of Perfection), Akra, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, C. 7, S. 17, 2019, ss. 47-59. EPSTEIN, Edna, “Themes in Parnassian Poetry” (Parnasyen Şiirde Temalar), The Modern Language Review, Vol. 65, No. 3, July 1970, pp. 541-551. FRYE, Northrop, Kudretli Kelimeler: Kitab-ı Mukaddes ve Batı Edebiyatı Üzerine İkinci Bir İnceleme [Çev. Selma Aygül Baş], 1.bs., İz Yayıncılık, İstanbul, 2008, 376 s. FUAT, Memet (der.), Dünya Yazınından Seçilmiş Çeviri Şiirler, Adam Yayınları, İstanbul, 1992, 212 s. GÜROL, Ender (haz.), Dünya Edebiyatçıları Ansiklopedik Sözlüğü: 500 Yazar, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1964. KABAKLI, Ahmet, Edebiyat Akımları, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016, 168 s. KANTARCIOĞLU, Sevim, Platon’dan Derrida’ya Edebiyat Akımları, 1.bs., Paradigma Yayınları, İstanbul, 2009, 304 s. KARAALİOĞLU, Seyit Kemal, Dünya Edebiyatçılar Sözlüğü, İnkılap ve Aka Kitabevi, İstanbul, 1979. KARAALİOĞLU, Seyit Kemal, Edebiyat Akımları, 2.bs., İnkılap ve Aka, İstanbul, 1980, 367 s. KOLCU, Ali İhsan, Batı Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, 496 s. KOLCU, Ali İhsan, Türkçe’de Batı Şiiri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1999. NUTKU, Özdemir, Dünya Tiyatro Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985. ÖZDEMİR, Emin, Türk ve Dünya Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994. PERİN, Cevdet, Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul, 1946, 278 s. SEVİM, Oğuzhan ve diğ., Örneklerle Dünya Edebiyatı [Ed. H. Ahmet Kırkkılıç], 1.bs., NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015, 392 s. SOLOK, Cevdet Kudret, Batı Edebiyatından Seçme Parçalar, İnkılâp ve Aka Basımevi, İstanbul, 1980, 496 s. SOLOK, Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, C. 2, İnkılap ve Aka Kitabevleri Koll. Şti., İstanbul, 1980, 419 s. STENGEL, Marilen – REY, Diego, Yeni Başlayanlar İçin Dünya Edebiyatı Tarihi [Çev. Burcu Genç], 1.bs., Habitus Kitap, İstanbul, 2017, 176 s. SZERB, Antal, Dünya Yazın Tarihi [Çev. Vural Yıldırım], 1.bs., Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2008, 852 s. TECİMEN, Mehmet Habil, Paramiliter Edebiyat: Batı Edebiyatı’nın ‘Gayri Resmi’ Tarihi, Erguvan Yayınları, İstanbul, 2014, 181 s. TUNA, Fehmi Yahya, Dünya Edebiyatı Tarihi: Tefekkür Tarihinin Ana Hatları, Üçler Basımevi, İstanbul, 1948, 328 s. YİVLİ, Oktay (ed.), Batı Edebiyatında Akımlar, 1.bs., Günce Yayınları, Muğla / Ankara, 2020, 280 s. DAMROSCH, David, Dünya Edebiyatı Nasıl Okunmalı? [Çev.: Devrim Çetinkasap], 1.bs., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, 161 s. CASANOVA, Pascale, Dünya Edebiyat Cumhuriyeti [Çev.: Saadet Özen - Filiz Deniztekin], 1.bs., Varlık Yayınları, İstanbul, 2010, 424 s. LANE, Richard J. (ed.), Global Literary Theory [Küresel Edebiyat Teorisi], Routledge, London, 2013, 624 p. DAMROSCH, David, Dünya Edebiyatı Nedir? [Çev. Oğul Köseoğlu], 1.bs., İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2013, 334 s. STENGEL, Marilen – REY, Diego, Yeni Başlayanlar İçin Dünya Edebiyatı Tarihi [Çev. Burcu Genç], 1.bs., Habitus Kitap, İstanbul, 2017, 176 s.

Dersin İçeriği

(Güz yarı yılının devamı:) Sembolizm, Kübizm, Fütürizm, Ekspresyonizm, Dadaizm, Sürrealizm, Egzistansiyalizm ve Postmodernizm’in özellikleri ve bunlara ait bazı eserlerin okunup tartışılması.

Dersin Amacı

Öğrencilere, Batı edebiyatında Antik Yunan’dan günümüze uzanan süreç içerisinde ortaya çıkan ve edebiyatlar arası bir etkinliği olan edebiyat akımlarını anlatmak ve örnek metinlerden hareketle açıklamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1-Ders İçin Kaynak ve Materyaller. Giriş: Modern Anlayışla Batı Edebiyatının Tarihçesi, Temelleri ve Önemli Olayları.
2 2-Sembolizm, Tanımı, Özellikleri, Temsilcileri ve Uygulaması: Charles Baudelaire’in ‘Birleşme’ ve Stephane Mallerme’ın ‘Deniz Meltemi’ Şiirlerinin Çözümlemesi.
3 3-Sembolizm, Tanımı, Özellikleri, Temsilcileri ve Uygulaması: Paul Verlaine’ın ‘Şiir Sanatı’ ve Valery’nin ‘Dost Orman’ Şiirlerinin Çözümlemesi.
4 4-Sembolizm, Tanımı, Özellikleri, Temsilcileri ve Uygulaması: Arthur Rimbaud’nun ‘Sarhoş Gemi’ Şiirinin Çözümlemesi.
5 5-Kübizm, Tanımı, Özellikleri, Temsilcileri ve Uygulaması: Guillome Apollinaire’ın ‘Mirabeau Köprüsü’ Şiirinin Çözümlemesi.
6 6-Fütürizm, Ekspresyonizm ve Dadaizm’in Tanımı, Özellikleri, Temsilcileri: Paul Eluard’ın ‘Hürriyet’ Şiiri.
7 7-Sürrealizm, Tanımı, Özellikleri, Temsilcileri ve Uygulaması: Jacques Prevert’in ‘Sardalyeci Kadınların Türküsü’ Şiirinin Çözümlemesi.
8 8-Sürrealizm, Tanımı, Özellikleri, Temsilcileri ve Uygulaması: Louis Aragon’un ‘Elsa’nın Gözleri’ Şiirinin Çözümlemesi.
9 9-ARA SINAV
10 10-Egzistansiyalizm, Tanımı, Özellikleri, Temsilcileri ve Uygulaması: Jean Paul Sartre’ın ‘Duvar’ Öyküsünün Çözümlenmesi.
11 11-Postmodernizm, Tanımı, Özellikleri, Temsilcileri ve Uygulaması: Umberto Eco’nun ‘Gülün Adı’ Romanının Tahlili.
12 12-Dünya Edebiyatı Kavramı, Tanımı, Amacı, İşlevi, Özellikleri; Dünya Edebiyat Bilimi ve Alt Dalları: Dünya Edebiyatı Felsefesi, Tarihi, Teorisi, Sosyolojisi, Psikolojisi, Öğretim ve eğitimi, Karşılaştırmalı Dünya Edebiyatı.
13 13-Günümüz Anlayışıyla Dünya Edebiyatı, Sınıflandırılması ve Türler Kıstasına Göre Sınıflandırma: Dünya Şiiri, Dünya Öyküsü,
14 14-Dünya Romanı, Eleştirisi, Tiyatrosu ve Dünya Çocuk Edebiyatı. Genel Değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 30 30
4 Quiz 1 14 14
29 Bireysel Çalışma 1 24 24
54 Ev Ödevi 2 24 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574180 1-Öğrenciler, Batı kültür, sanat ve edebiyat akımlarının Eski Yunan’dan günümüze uzanan bir süreç içinde geliştiklerini bilirler.
2 1601617 Öğrenciler, Batı edebiyat akımlarını tanım, gelişim, özellikleri ve temsilcileriyle birlikte öğrenirler.
3 1601618 Öğrenciler, Batı edebiyat akımlarını örnek metinlerden hareketle inceleyebilir ve Türk edebiyatı ile karşılaştırmalar yapabilirler.
4 1601619 Öğrenciler, Batı edebiyatına ait metinler üzerinde yansımasını bulan edebiyat akımını belirleyebilirler.
5 1601620 Öğrenciler, Batı edebiyat akımlarının günümüze gelinceye kadar pek çok değişime uğradığını ve bugün küreselleşme denen bir büyük akıma dönüştüğünü bilirler.
6 1601621 Öğrenciler, dünya edebiyatından örnek metinleri okuyup tahlil ederken, kendi edebiyatları ile karşılaştırmalar yaparak bizzat kimliklerinin inşasına da katkıda bulunurlar.
7 1601622 Öğrenciler, Batı edebiyatının günümüzde ‘Dünya Edebiyatı’ veya ‘Küresel Edebiyat’ adlı yeni bir disipline dönüşmekte olduğunu ve bu disiplinin yeni oluşturulan alt dallarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 4
3 4 5 4
4 5
5 5
6 5 5
7 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr