Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gıynaş, Kâmil Ali, “Şiir Mecmûaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Biyografyası”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 25, 2011, ss. 245-260 Haksever, Halil İbrahim, “Münşeat Mecmûaları ve Edebiyat Tarihimiz İçin Önemi”, İlmî Araştırmalar, S. 10, 2000, ss. 65-76. Kılıç, Atabey, “Mecmua Tasnifine Dair”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı (haz. Hatice Aynur vd.), Turkuaz Yayınları, İstanbul 2012, ss. 80-96. Köksal, Fatih, “Şiir Mecmualarının Önemi ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)”, Eski Türk Edebiyatı ÇalıĢmaları VII, Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı (haz. Hatice Aynur vd.), Turkuaz Yayınları, İstanbul 2012, ss. 411-431. Kut, Günay, “Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Terimler, Dergâh Yayınları, C. 6, İstanbul 1986, s. 171 Şenödeyici, Özer ve Akdağ, Ahmet, “Mecmualar ve Cönkler”, Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, Özer Şenödeyici (ed.), Kesit Yayınları, İstanbul 2015, ss. 367-388.

Dersin İçeriği

Şiir Mecmularının tavsifi, tasnifi ve örneklerinin incelenmesi

Dersin Amacı

Öğrencileri şiir mecmuaları hakkında bilgilendirmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mecmuanın tanımı ve tarihi gelişimi Mecmua.pdf
https://mestap.com/mecmualar-ve-conkler-hakkinda-genel-bilgiler%E2%80%8B/
2 Mecmuaların tavsifi, tasnifi ve önemi ŞİİR MECMUALARI VE METİN TEŞKİLİNDE ÖNEMİ.pdf
https://www.muratalikaravelioglu.com.tr/turk-edebiyatinda-siir-nazire-mecmualari
3 Mecmua Çeşitleri- Mensur Mecmualar
4 Mecmua Çeşitleri- Mensur Mecmualar
5 Mensur Mecmuaların Örneklerinin İncelenmesi MÜNŞEAT MECMUALARI VE EDEBİYAT TARİHİMİZ İÇİN ÖNEMİ.pdf
6 Mensur Mecmuaların Örneklerinin İncelenmesi
7 Mensur Mecmuaların Örneklerinin İncelenmesi
8 Manzum Mecmualar http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/438509
9 Manzum Mecmuaların Örneklerinin İncelenmesi
10 Ara Sınav
11 Manzum Mecmuaların Örneklerinin İncelenmesi
12 Mecmualar Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-194492/pervane-bey-mecmuasi.html
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/151714
ŞİİR MECMÛALARININ NEŞRİ HAKKINDA.pdf
13 Mecmualar Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55870,mecmua-i-esar-pdf.pdf?0
14 Mecmualar Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55870,mecmua-i-esar-pdf.pdf?0

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 40 1 40
2 Final Sınavı 40 1 40
54 Ev Ödevi 45 1 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601481 Mecmuaların tanımı ve tarihi gelişimini bilir
2 1601482 Mecmuaların özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
3 1601483 Mecmuaların tasnifi hakkında genel bilgilere sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 2
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr