Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER; Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmed Çavuşoğlu, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II, (Divan Şiiri); Tunca Kortantamer, Eski Türk Edebiyatı Makaleler; Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım; Nabi Divanı, Haz: Ali Fuat Bilkan; M. Fuat Köprülü, Divan Edebiyatı Antolojisi; Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Mustafa İsen vb.; AKAR, Metin (1994), Su Kasidesi Şerhi, Ankara: TDV Yayınları; ÇALIŞKAN, Adem (1992), Fuzûlî'nin Su Kasidesi ve Şerhi, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları; İSEN, Mustafa, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye , Ankara 1994; BANARLI, Nihat Sami (1977), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II, İstanbul: MEB Yayınları; YÜCEBAŞ, Hilmi: Hiciv Edebiyatı Antolojisi. İstanbul l96l.

Dersin İçeriği

Divan edebiyatında kasideler. Kasidenin tanımı, şekil ve tür özellikleri, tarihçesi ve kasidenin eski şiir geleneğimizdeki yeri. Yüzyıllara göre Osmanlı sahasında yazılmış kasidelerden seçilmiş örnek metinler (nazım türleri esas alınarak) üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları yapmak.

Dersin Amacı

Divan edebiyatında kaside, tanımı, özellikleri, tarihçesi ve kasidenin eski şiir geleneğimizdeki yerini kavramak; Osmanlı sahasında yazılmış kasidelerden seçilmiş örnek metinler üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları yapabilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nazım şekli olarak kaside, tanımı, özellikleri, tarihi gelişimi
2 Kasidenin bölümleri, şekil özellikleri ve kasidelerin adlandırılması
3 Türk edebiyatında kaside ve kasidecilik geleneği
4 Türk edebiyatında ünlü kasideler ve kaside şairleri
5 Konularına göre kaside örneklerini (tevhid, münacaat, na't vb.)
6 Konularına göre kaside örneklerini (medhiye, mersiye, hicviye vb.)
7 Bir örnek olarak Fuzuli'nin Su kasidesinin incelenmesi
8 Bir örnek olarak Fuzuli'nin Su kasidesinin incelenmesi
9 Ara Sınav
10 Bir örnek olarak Fuzuli'nin Su kasidesinin incelenmesi
11 17. yy. ait örnek bir kasidenin incelenmesi
12 18. yy. ait örnek bir kasidenin incelenmesi
13 Tanzimat Döneminde kasideler "Adem Kasidesi"
14 Kasidelerin sosyal hayat ve tarihle ilişkisi ve edebi değeri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 2 5 10
54 Ev Ödevi 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1575102 Kasidenin özelliklerini ve bölümlerini fark eder.
2 1575103 Türk edebiyatındaki ünlü kasideleri ve kaside şairlerini sıralar.
3 1575104 Konularına göre kasideleri ayırt eder.
4 1575105 Divan edebiyatında kasidenin yerini kavrar
5 1575106 Divan edebiyatımızın zengin içeriği hakkında tartışmalarda bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 4
4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr