Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat İnci Enginün, Mukayeseli Edebiyat Metin Ekici, Türk Dünyasında Köroğlu Zekeriya Karadavut, Köroğlunun Ortaya Çıkışı Türk Dünyası Edebiyatları Ansiklopedisi Şahin Köktürk, Azerbaycan ve Türkiye’den Derlenmiş Masalları Karşılaştırma Denemesi Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi Saim Sakaoğlu, Dede Korkut Kitabı 1-2 Cevdet Kudret, Türk Edebiyatı Tarihi Pervin Ergun, “Altay Destanlarında ve Anadolu Türk Masallarında Tastarakay-Keloğlan” . Millî Folklor, S.68. Naciye Yıldız, Türk Dünyasında Destan Kavramı, Uluslar arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı (26-28 Mayıs 2000, Mersin), Ankara, 2002.

Dersin İçeriği

Karşılaştırmalı halk edebiyatı kavramı, Azeri, Kırım ve Türk halk edebiyatlarını karşılaştırmak

Dersin Amacı

Karşılaştırmalı edebiyat kavramı tanımak;Azeri,Kırım ve Türk halk edebiyatlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karşılaştırmalı edebiyat kavramının tanıtılması
2 Halk edebiyatı çalışmalarında karşılaştırmalı edebiyatın yeri
3 Türk dünyası halk edebiyatı çalışmalarında karşılaştırmalı edebiyatın yeri
4 Azerbaycan sahası halk edebiyatı ve Türkiye sahası halk edebiyatının genel niteliklerinin belirtilmesi; Azeri edebiyatı kaynaklı mitolojik anlatılar ile Türk edebiyatı ürünü mitolojik anlatıların karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
5 Azeri edebiyatındaki efsane metinleriyle Türk edebiyatındaki efsane metinlerin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
6 Azeri edebiyatındaki masal örnekleriyle Türk edebiyatındaki masal örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
7 Azeri edebiyatındaki destan örnekleriyle Türk edebiyatındaki destan örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
8 Azeri edebiyatındaki halk hikayesi örnekleriyle Türk edebiyatındaki halk hikayesi örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
9 Kırım edebiyatının tanıtılması ve Kırım edebiyatındaki mitolojik anlatılar ile Türk edebiyatındaki mitolojik anlatıların karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
10 Sınav
11 Kırım edebiyatı masal örnekleriyle Türk edebiyatı masal örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
12 Kırım edebiyatı destan örnekleriyle Türk edebiyatı destan örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
13 Kırım edebiyatı halk hikayesi örnekleriyle Türk edebiyatı halk hikayesi örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
14 Azeri, Kırım ve Türk halk edebiyatı örneklerinden hareketle geleneksel kahraman, bitiş, geçiş, başlangıç kalıplarının tespiti
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 13 2 26
34 Okuma 10 6 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1431054 Öğrenci karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarında halk edebiyatının yerini öğrenir.
2 1438494 Azeri,Kırım ve Türk halk edebiyatı metinlerinden hareketle karşılaştırmalı edebiyat kavramını kavrar.
3 1439125 Kültürel farkların kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
4 1439846 Kültürel benzerliklerin ortaya çıkış sebeplerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr