Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özge Öztekin, Divanlardan Yansıyan Görüntüler, Ürün Y., Ankara, 2006; Mustafa ASLAN, "Klasik Şiirde Bir uslup Dinamiği olarak Ebced, İKÜ y. İst. 2009; Nihat Sami (1977), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II, İstanbul: MEB Yayınları; Mengi, Mine (1997) Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ; İsen, Dr.Mustafa-Dr. Muhsin Macit v.d (2002) Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker

Dersin İçeriği

Tarih bilimi ile divan edebiyatının ilişkisi. Divan şiirinde maddi kültür ve sosyal hayatın izleri. Divan şiirinde ebced hesabının kullanımı.

Dersin Amacı

Divan Edebiyatın tarih ve sosyal hayatla ilişkisini anlayabilmek ve divan edebiyatına tarihsel perspektifle bakabilmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik Türk Edebiyatı tarihinin genel seyri hakkında bilgi verilecek ve 13 ile 14. Yüzyıllar arasında kuruluş çağını yaşayan Osmanlı dönemi edebiyatının tarihî seyrine giriş yapılacaktır.
2 13 ile 14. Yüzyıllar arasında kuruluş çağını yaşayan Osmanlı dönemi edebiyatında manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir.
3 15. yüzyıl Osmanlı dönemi edebiyatının genel özellikleri ile bu dönemde manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir.
4 XIII – XV. Yüzyıllar arası erken dönemin özellikleri genel hatlarıyla özetlenecek ve Aydın Kırman’ın “Gazelin Garip Olduğu Devirlerde Garibi Gazelden Okumak Necâtî’nin “Garîb” Redifli İlk Gazeli” başlıklı makalesi incelenecektir.
5 16. yüzyıl Osmanlı dönemi edebiyatının genel özellikleri ile bu dönemde manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir.
6 16. yüzyıl şairlerinden Fuzûlî’nin hayatı, edebî kişiliği işlenecek olup “Su Kasidesi” adlı eserinden örnek beyitler incelenecektir..
7 17. yüzyıl Osmanlı dönemi edebiyatının genel özellikleri ile bu dönemde manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir.
8 17. yüzyıl şairlerinden Neşâtî’nin hayatı ve “Nihânuz” redifli gazeli işlenecektir.
9 Ara sınav
10 18. yüzyıl Osmanlı dönemi edebiyatının genel özellikleri ile bu dönemde manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir.
11 18. yüzyıl şairlerinden Şeyh Gâlib, hayatı ve “Düştü” redifli gazeli incelenecektir.
12 19. yüzyıl Osmanlı dönemi edebiyatının genel özellikleri ile bu dönemde manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir.
13 19. yüzyıl şairlerinden Enderunlu Vâsıf, hayatı ve “Gönlümdeki” redifli gazeli incelenecektir.
14 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 3 30
8 Rehberli Problem Çözümü 10 5 50
54 Ev Ödevi 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1365718 Divan Edebiyatı ile Tarih bilimi arasında ilişki kurar
2 1367263 Divan şiirinin sadece soyut bir edebiyat olmadığının farkına varır.
3 1373689 Divan şiirinde tarihsel verilere ulaşmak yoluyla tarih arşivlerine katkıda bulunur
4 1366692 Gerçek yer ve zaman kavramlarını Divan şiirinde görür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr