Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER; Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 1- Akün, Ö. Faruk. “Divan Edebiyatı”. TDVİA, C. 9, s. 389-427. 2-Levent, A. Sırrı. (1980). Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi. 3-Onay, A. Talat. (1992). Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. Ankara: DİB Yay. 4-Şentürk, A. A.-Kartal, A. (2005). Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yay. 5-Pala, İskender. (1998). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yay. 6-Dilçin, Cem. (1983). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK. 7-Mengi, Mine (1997). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ. 8-İsen, Mustafa-Muhsin Macit v.d. (2002). Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker. 9-İpekten, Haluk (2001). Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul. 10-Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel sayısı II (Divan şiiri), Sayı:415-417. 11- Mermer, A.; Alıcı, L. v.d. (2007). Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ankara. 12-Büyük Türk Klâsikleri, C. 1-6.

Dersin İçeriği

Eski Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı vb. kavramlarının açıklanması. Eski Türk edebiyatının tarihi gelişimi, estetik yönü ve kaynaklarının tanıtılması. Divan şiiriyle ilgili genel kavramlar, bu kavramların örnek metinler üzerinde tespit edilip incelenmesi. Şekil özellikleri ve aruz ölçüsünü kavrama; Eski Türk Edebiyatına ait eserler ve genel özellikleri üzerinde durulması: divanlar, mesnevîler, mensur eserler; Eski Türk Edebiyatındaki edebî unsurların değerlendirilmesi ve bu edebiyatının kültürel arka planı hakkında bilgi edinilmesi.

Dersin Amacı

Eski Türk Edebiyatı I dersinin temel amacı, ileriki sınıflarda daha ayrıntılı bir biçimde incelenecek olan divan edebiyatı metinlerini öğrencilerin doğru kavramalarına yönelik teorik zemini hazırlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk edebiyatının tasnifi meselesi NAZIM HİKMET POLAT-TÜRK EDEBİYATI TARİHÇİLİĞİ ÇALIŞMALARININ NERESİNDEYİZ (DERS İÇİN
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-1. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
2 Divan edebiyatının tarifi ve isimlendirilmesi ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-2. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
M.Fatih Köksal-Klâsik Edebiyatımızı İsimlendirme Meselesi.pdf
3 Divan edebiyatının yayılma sahası ve bu edebiyatı hazırlayan şartlar. Divan şairinin benzetmeler dünyası. Abdülkadir Dağlar-İSİMLENDİRME HENGÂMESİNDE BİR İSİM SAVUNMASI DÎVÂN EDEBİYÂTI.pdf
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-3. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
4 Divan edebiyatının kapsamı ve kaynakları ORHAN ŞAİK GÖKYAY-DİVAN EDEBİYYATI KİMİN.pdf
İSKENDER PALA-700 YILIN ŞİİRİ.pdf
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-4. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
5 Divan edebiyatının genel özellikleri https://islamansiklopedisi.org.tr/divan-edebiyati
Ömer Faruk Akün-Divan Edebiyatı.pdf
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-5. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
6 Divan edebiyatı ve Türkçe İsmail Ilgın-MAHALLÎLEŞME MİLLÎ BİR ŞUUR MU YOKSA BİR ÜSLUP TAKİPÇİLİĞİ Mİ.pdf
Anadolu'da Telif Edilen İlk Türkçe Eser Meselesi-Mikâil Bayram.pdf
Ömer Faruk Akün-Divan Edebiyatı.pdf
ELEAZAR BIRNBAUM-Osmanlı ve Âzerî Unsurlarını İçeren Batı Türk Edebiyatı Fuzûlî,
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-6. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
7 Divan edebiyatı ve tasavvuf XIV. ve XV. YÜZYIL DİVANLARINDA TASAVVUF-KAPLAN ÜSTÜNER.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/156941
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-7. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
8 Divan edebiyatında aşk anlayışı Sibel Üst-Fuzûlî'nin Usanmaz mı redifli gazelinin yapısalcılık açısından incelenmesi.pdf
XIV. ve XV. YÜZYIL DİVANLARINDA TASAVVUF-KAPLAN ÜSTÜNER.pdf
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-8. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
9 Ara sınav
10 Divan edebiyatında aşk anlayışı Sibel Üst-Fuzûlî'nin Usanmaz mı redifli gazelinin yapısalcılık açısından incelenmesi.pdf
XIV. ve XV. YÜZYIL DİVANLARINDA TASAVVUF-KAPLAN ÜSTÜNER.pdf
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-10. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
11 Divan şairinin portresi Mustafa İsen-Tezkirelerin Işığında Divan Edebiyatına Bakışlar-Divan Şairlerinin Meslek
Necmettin Türinay-Divan Şairinin Dünyası.pdf
Tuba Işınsu İSEN DURMUŞ-Fahriyeler Işığında Osmanlı Şiirinde İdeal Şairin Portresi.pdf
Mustafa Miyasoğlu-Divan Şairinin Dünyası.pdf
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-11. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
12 Divan edebiyatında ahenk hususiyetleri ve aruz vezni 01 İlm-i Aruz-poster.pdf
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-12. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
13 Aruz uygulamaları ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-13. HAFTA-ASENKRON DERS VİDEOSU.mp4
01 İlm-i Aruz-poster.pdf
14 Aruz uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 3 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572016 Türk edebiyatını dönemlere ayırabilir.
2 1572017 Eski Türk edebiyatına verilen isimleri ve nedenlerini bilir.
3 1572018 Eski Türk edebiyatının kaynaklarını tanır.
4 1572019 Eski Türk edebiyatının genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 1572020 Edebiyat tarihi araştırmalarında kullanılan terimleri ve yöntemleri bilir.
6 1572022 Aruzla yazılmış şiirlerin vezinlerini bulur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3 5
4 4
5
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr