Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Mithat Efendi – Beliyat-ı Mudhike, Karıkoca Masalı Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler (Pandomima, Kediler) Halit Ziya – Ferhunde Kalfa Namık Kemal- İntibah Recaizade Ekrem - Araba Sevdası Halit Ziya - Mai ve siyah Kaynakça Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri 1 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler

Dersin İçeriği

Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinde hikâye ve roman alanındaki değişme ve gelişmeler tanıtılacak, modern öykü ve romanın eski anlatılardan farkı kavratılacak, dönemin sanat anlayışına yön veren romantizm ve realizm akımları üzerinde durulacak.

Dersin Amacı

Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinde hikâye ve roman alanındaki değişim ve gelişimi açıklamak, dönemin önde gelen yazarlarından seçilmiş hikaye ve romanları incelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanzimat devri roman ve hikayesinin genel özellikleri
2 Ahmet Mithat Efendinin hikayeciliği
3 Ahmet Mithat Efendi (Karıkoca Masalı)
4 Ahmet Mithat Efendi (Beliyat-ı Mudhike)
5 Samipaşazade Sezai (Pandomima)
6 Samipaşazade Sezai (Kediler)
7 Namık Kemal’in roman anlayışı
8 Namık Kemal (İntibah)
9 Ara Sınav
10 Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası)
11 Servet-i Fünun hikaye ve romanının genel özellikleri
12 Halit Ziya Uşaklıgil (Ferhunde Kalfa)
13 Halit Ziya Uşaklıgil’in romancılığı
14 Halit Ziya Uşaklıgil (Mai ve Siyah)
15 Halit Ziya Uşaklıgil (Mai ve Siyah)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12
34 Okuma 14 3 42
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574943 Modern hikaye ve romanın modern öncesi anlatılardan farkını izah eder
2 1574944 Tanzimat dönemi hikaye ve romanı ile Servet-i Fünun dönemi hikaye ve romanı arasındaki ilişkileri fark eder.
3 1574945 Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinin önde gelen yazarlarını ve eserlerini tanır
4 1574946 Hikaye ve romanlardaki romantik ve realist tutumları tespit eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 3
2 3 4 3 4 4 3
3 3 4 3 4 4 3
4 3 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr