Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. ilknur TATAR KIRILMIŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri Nurullah Çetin, Şiir İnceleme Yöntemi Komisyon, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz Yahya Kemal Beyatlı, Edebiyata Dair Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri Ahmet Haşim, Bize Göre

Dersin İçeriği

Yeni Türk Edebiyatında Şiir II dersinde, modern Türk şiirinin estetik yönden farklı tercihler dönemine girerek gelişim gösterdiği Fecr-i Ati, Milli Edebiyat ve Beş Hececileri şiir alanındaki bireyselleşme ve yeni arayışlara değinilecek; şiir yoluyla yapılan yakın tarih yorumları üzerinde durulacaktır.

Dersin Amacı

Türk Edebiyatında Fecr-i Ati, Milli Edebiyat ve Beş Hececiler dönemlerini şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fecr-î Âti Edebi Beyannamesi ve Ahmet Haşim; Ahmet Haşim’den şiirler. Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatının Haşim'in şiirine tesiri yönünden bakış. 6 October, 2020 - Loom Recording.mp4
cafer_sen_fecr_i_ati_encumeni_edebiyati.pdf
2 Ahmet Haşim ve poetikası Milli Edebiyat Şiir 2.Ders.mp4
ahmet-hasimin-poetikasi-kapakli.pdf
Birinci Yeni Lisan Makalesini Milli Edebiyat Ak__m__nin Bildirgesi Olarak Okumak[#255244]-221582.pdf
3 Yeni Lisan makalesi, Ziya Gökalp'in görüşleri "Yeni Turan" Mehmet Emin Yurdakul "Cenge Giderken" 20 October, 2020 - Loom Recording.mp4
Birinci Yeni Lisan Makalesini Milli Edebiyat Ak__m__nin Bildirgesi Olarak Okumak[#255244]-221582.pdf
4 Ziya Göklap "Sanat" Faruk Nafiz Çamlıbel "Sanat" 20 October, 2020 - Loom Recording.mp4
Ziya Gökalp Şiiri.pdf
Faruk Nafiz Çamlıbel Sanat şiiri.pdf
5 Mehmet Akif Ersoy şiir ve şaire dair görüşleri Safahat'ın mukaddimesi Mehmet Akif Ersoy'un Poetikası.pdf
3 November, 2020 - Loom Recording.mp4
6 Mehmet Akif Ersoy "Süleymaniye Kürsüsünde" 10 November, 2020 - Loom Recording.mp4
7 Yeni ulus devleti ve Beş Hececiler Faruk Nafiz Çamlıbel "Han Duvarları" 17 November, 2020 - Loom Recording.mp4
8 Halit Fahri Ozansoy "Aruza Veda" 24 November, 2020 - Loom Recording.mp4
gokhan_tunc_bes_hececiler_kaynak_anadolu_koyleri.pdf
9 Ara sınav
10 Yahya Kemal Beyatlı "Beyaz Lisan" makalesiyle Türkçülükteki yeni açılım Milli Edebiyat Dönemi Şiir.mp4
http://earsiv.ebyu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12432/2209/D2.5.%20Yahya
11 Yahya Kemal Beyatlı "Alp Aslan'ın Ruhuna Gazel" Eski Şiirin Rüzgarıyla,Orhan Okay.pdf
3877c1f0c080428f86ee22af9b66255d.mp4
12 Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'i modern şiir kavramı etrafında değerlendirmek Kocamustafapaşa.docx
Adobe Acrobat Reader DC - Hermenuetik Eleştiri.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.mp4
13 Anadolu'nun şiire taşınmasının şekle getirdiği yenilikler, içerik ve dile dair estetik algının değişimi Google Chrome - Yeni Sekme - Google Chrome.mp4
14 Milli Edebiyat dönemini şiir çerçevesinde genel çerçevede değerlendirme Milli Edebiyat Tesirleri.docx
Kitap1 - Microsoft Excel - Kitap1.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 4 4
5 Derse Katılım 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 25 25
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1571927 Fecr-i Ati, Milli Edebiyat ve Beş Hececiler nesil isimlendirmelerini şiir çerçevesinde görür ve değerlendirir.
2 1571928 Siyasi hayatın şair ve şiir üzerindeki şekillendirici tesirini anlar ve tahlil eder.
3 1571929 Yeni Lisan makalesinin şiire taşıdığı epik içeriğin estetik beğeniyi ikinci plana itmesinin tartışmalarını araştırır ve tahlil eder.
4 1571930 Şiir ve okur çerçevesindeki değişimin şiirin dili, şekli ve ideolojik içeriğine tesirini anlar.
5 1571931 Şiirde Anadolu insanı ve kültürüne yönelişin unsurlarını anlar ve tahlil eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4
2 2 3 4
3 3 4 4 4
4 3 4 4
5 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr