Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin işlenmesinde Ahmet Atilla Şentürk ve Ahmet Kartal tarafından hazırlanan "Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi" kitabı takip edilecektir. Ayrıca yeri geldikçe şu kitaplardan da istifade edilecektir: BANARLI,Nihâd Sâmi, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul, 1998. GIBB, E.J. Wilkinson, Osmanlı Şiir Tarihi 1-5, (terc. Ali Çavuşoğlu), Akçağ Yayınları, Ankara, 1999. İSEN, Mustafa vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2011. KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009. LEVEND, Âgâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1998. MENGİ, Mine, Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Edebiyat Tarihi-Metinler), Akçağ Yayınları, Ankara, 2015. MERMER, Ahmet vd., Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 2016. ÖZGÜL, Kayahan vd., Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara 2013., PEKOLCAY, Neclâ, İslâmî Türk Edebiyatı, Kitabevi, İstanbul, 1996. ŞENTÜRK, Ahmet Atilla ve Ahmet KARTAL, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2018.

Dersin İçeriği

16. yüzyıl Klasik Türk edebiyatı

Dersin Amacı

16. yüzyıl Klasik Türk edebiyatının genel özelliklerini, önemli sanatçılarını ve bu önemli sanatçıların bilinmesi gereken eserlerini öğrenmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 16. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının Genel Özellikleri Eski Türk Edebiyatı-5 Başlangıç.mp4
16. YÜZYIL.pdf
2 16. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının Genel Özellikleri Eski Türk Edebiyatı-5 Genel Özellikleri.mp4
3 16. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının Genel Özellikleri Eski Türk Edebiyatı-5 Genel Özellikleri.mp4
4 Klasik Türk Edebiyatı şairi Zâtî'nin hayatı sanatı, eserleri ve eserlerinden örnekler Zâtî.mp4
Zâtî Osmanlıca Şiir.pdf
Zâtî.pdf
5 Klasik Türk Edebiyatı şairi Fuzûlî'nin hayatı sanatı, eserleri ve eserlerinden örnekler. Fuzûlî.mp4
Fuzuli Hayatı Sanatı Eserleri.pdf
6 Klasik Türk Edebiyatı şairi Fuzûlî'nin hayatı sanatı, eserleri ve eserlerinden örnekler. http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fuzuli-mdbir
Beni Candan usandırdı Gazel-Osmanlıca.png
Fuzûlî.mp4
7 Klasik Türk Edebiyatı şairi Fuzûlî'nin hayatı sanatı, eserleri ve eserlerinden örnekler. Fuzûlî'nin Poetikası-Muhammed Nur Doğan.pdf
Fuzuli Osmanlıca Şiir 2.jpg
Fuzûlî.mp4
8 Klasik Türk Edebiyatı şairi Hayâlî'nin hayatı sanatı, eserleri ve eserlerinden örnekler HAYALİ BEY- Cihanara.. OSMANLICA.pdf
Hayâlî Bey.mp4
Hayâlî Bey.pdf
9 Klasik Türk Edebiyatı şairi Bâkî'nin hayatı sanatı, eserleri ve eserlerinden örnekler. Bâkî.pdf
Bâkî.mp4
10 Ara Sınav
11 Klasik Türk Edebiyatı şairi Bâkî'nin hayatı sanatı, eserleri ve eserlerinden örnekler. http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/baki
Bâkî Osmanlı Türkçesi Şiir.pdf
Abdü'l-Bâkî.mp4
12 Klasik Türk Edebiyatı şairi Nev'î'nin hayatı sanatı, eserleri ve eserlerinden örnekler. Nev'î.mp4
Nev'î.pdf
Nev'î'den Şiir Örneği -Osmanlı Türkçesi.pdf
13 Klasik Türk Edebiyatı şairi Lamiî'nin hayatı sanatı, eserleri ve eserlerinden örnekler. Lâmi'î Çelebi.mp4
Lamiî.pdf
Osmanlı Türkçesi Şiir.pdf
14 Klasik Türk Edebiyatı şairi Figânî'nin hayatı sanatı, eserleri ve eserlerinden örnekler. Figânî Ramazan Çelebi.mp4
TRABZONUN_KULTUREL_YUZU_100_BIYOGRAFI - FİGÂNÎ.pdf
Figânî Ramazan Çelebi.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 20 1 20
5 Derse Katılım 20 1 20
28 Makale Kritik Etme 20 1 20
29 Bireysel Çalışma 25 1 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
54 Ev Ödevi 20 1 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574878 Klasik Türk Edebiyatının Tarihi devirlerini öğrenmek
2 1574879 Devir ve sanatçı üslubu arasındaki bağlantıyı kurabilmek.
3 1574880 Örnek metinler üzerinden devrin hususiyetleri tespit edebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr