Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Türk Edebiyatında Cereyanlar”, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh. İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh . Mehmet Kaplan, “Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Kısa Bir Bakış”, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2, Dergâh. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri II - Cumhuriyet Devr Türk Şiiri , Dergâh. Mehmet Fuat, Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Adam Yay. Ahmet Oktay, “Türk Şiiri ve Modernizm”, İmkânsız Poetika, İthaki Yayınları. Selçuk Çıkla, Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar, Akçağ Yayınları. Hasan Bülent Kahraman, Türk Şiiri, Modernizm, Şiir, Kapı. Ebubekir Eroğlu, Modern Türk Şiirinin Doğası, YKY. Mehmet Can Doğan, Modern Türk Şiiri: Olgular, Eğilimler, Akımlar, YKY. Orhan Koçak, Kopuk Zincir: Modern Ṣiir Üzerine Denemeler, Metis Yayınları. Yalçın Armağan, İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm, İletişim Yayınları.Ian Almond, “Sufism, Secularism and Communism in Modern Turkish Poetry” Güven Turan, “The Adventure of Modernism in Turkish Poetry”. Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923-1950, Kültür Bakanlığı Yay. Türk Edebiyatı Tarihi 4, ed. Talat Sait Halman, Osman Horata, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ed. Ramazan Korkmaz, Grafiker Yay. Hulusi Geçgel, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anı Yay.

Dersin İçeriği

Cumhuriyet dönemi edebiyat ortamı, arayışları, Türk şiiri, : Modern Türk Şiirinin Kurucuları, Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler, Saf Şiir, Toplumcu Şiir, Garib Şiiri, Hisar Topluluğu, Mavi Hareketi, İkinci Yeni

Dersin Amacı

Cumhuriyet dönemi edebiyat ortamı ve arayışları içinde, şiir ve poetika arasındaki ilişkiyi modernleşme, bireyleşme, sekülerleşme, tarih ve coğrafya, tür ve metin, şiir ve nesir, alegori ve sembol gibi kavram ve problemler açısından ele alarak modern Türk şiirinin doğasını farklı boyutlarıyla incelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Boyunca Tartışılacak Konular, Kavramlar, Metinler - - Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (1923-1960)1.hafta asenkron video.mp4
2 Edebiyatı toplumsal yapı, toplumsal yapıda görülen sosyal ve siyasal değişiklikler üzerinden ele alarak tanımlamanın ne tür sorunları olabileceği tartışmaya açılacaktır. - - CumhuriyetDevriTürkŞiiri-2.hafta(asenkron).mp4
CumhuriyetDevriTürkŞiirineKısaBirBakışMehmetKaplan.pdf
Ahmet Oktay-Edebiyatın Arka Planı.jpg
AçıköğretimKitabıTarihselToplumsalŞartlarjpg.jpg
3 Modern Türk şiirinin kurucuları Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in şiirde modernliği kurucu vasıflarını nereden aldıkları üzerinde durulacaktır. - - Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 3.Hafta Asenkron Video.mp4
Derruni Ahenk ve Öz Şiir.pdf
Şiir.pdf
Biz Nasıl Şiir İsteriz.pdf
ResimsizlikveNesirsizlik:ŞiirveNesirŞuuru.pdf
süleymaniyede bayram sabahı.pdf
sessiz gemi.pdf
açıkdeniz.pdf
BüyüŞiir.pdf
https://ahmethasim.wordpress.com/2008/08/15/siir-hakkinda-bazi-mulahazalar-ahmet
https://ahmethasim.wordpress.com/2008/08/17/bir-gunun-sonunda-arzu/
https://ahmethasim.wordpress.com/2008/08/18/mukaddeme/
4 “Memleket Edebiyatı”, "İnkılap edebiyatı" gibi adlarla anılan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından neredeyse 1940'lı yıllara kadar devam eden dönemde şiir ele alınacaktır. Beş Hececiler ve Faruk Nafiz Çamlıbel şiiri. - - beşhececiler-ayşeçamkara.pdf
OSSİANİZM VE BEŞ HECECİLERemrahPelvanoğlu.pdf
HanDuvarları.pdf
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 4. hafta Asenkron Video.mp4
5 Yedi Meşalecilerin değerlendirilmesi ve Ziya Osman Saba şiiri - - CumhuriyetDönemiTürkŞiiri-5.Hafta, Asenkron Ders Videosu.mp4
YediMeşaleMukaddime.pdf
YediMeşalecilerOlcayÖnertoy.pdf
6 Saf şiir poetikası, Necip Fazıl ve Cahit Sıtkı Tarancı şiiri - - cumhuriyetdevrişiiri6.hafta-asenkronders.mp4
Kaldırımlar.pdf
NecipFazıl-Poetika.pdf
TarancıŞiirÜzerine.pdf
TarancıŞiirler.pdf
7 Saf şiir temaları, Ahmet Hamdi Tanpınar şiiri - - cumhuriyetdevri7.hafta-asenkronders.mp4
Kaplan- Tanpınar'ın Şiir Sanatı Hakkında.pdf
antalyalıgençkızamektup.pdf
8 Saf şiir temaları, Ahmet Muhip Dıranas şiiri - - Diranasta_Hafizanin_Halleri.pdf
cumhuriyetdönemitürkşiiri8.hafta.mp4
DıranasŞiirler.pdf
FahriyeAbla.pdf
9 Arasınav - -
10 Nazım Hikmet ve toplumcu şiir, tasfiye hareketi - - nazım-toplumculuk-tasfiye.pdf
makinalaşmak.pdf
nazımhikmetputlarıkırıyoruz.pdf
putlarıyıkıyoruzpolemikler.pdf
cumhuriyetdönemişiiri-10.hafta-asenkronders.mp4
11 Garip (1.Yeni), Hisar Topluluğu, Mavi Grubu - - cumhuriyetdönemişiiri11.hafta-asenkrondersvideosu.mp4
OrhanVeli-Poetika.pdf
12 Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Dağlarca - - cumhuriyetdönemitürkşiiri12.haftaasenkrondersvideosu.mp4
Necatigil-ŞiirBurçları.pdf
13 II. Yeni şiirinin ortaya çıkışı, topluluğun üyeleri, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan şiiri - - cumhuriyetdönemitürkşiiri13.hafta-asenkronders.mp4
ikinciyenişiiri.pdf
14 II. Yeni şiirinin belirlenen tematik ve poetik özellikleri ve dili, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer ve İlhan Berk şiiri - - cumhuriyetdönemitürkşiiri14hafta-asenkronders.mp4
cumhuriyetdönemitürkşiiri15.haftaasenkronvideo.mp4
folklorşiiredüşman-şiiranayasayaaykırıdır.pdf
İlhanBerkPoetikaAnlamlaYola.pdf
OktayRifatPerçemliSokakÖnsözü.pdf
korkuluustalıkturgutuyar.pdf
https://www.siir.gen.tr/siir/o/okuma_odasi/tek_sesli_siirden_cok_sesli_siire.htm

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572529 Cumhuriyet dönemi edebiyat ortamı ve arayışları içinde Türk şiirine odaklanır.
2 1572530 Modern Türk şiirinin doğasını farklı boyutlarıyla keşfeder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5
2 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr