Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Atiye GÜLFER GÜNDOĞDU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman, C.I, II, III, İstanbul Matbaası. İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh . Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923-1950, Kültür Bakanlığı Yay. Türk Edebiyatı Tarihi 4, ed. Talat Sait Halman, Osman Horata, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ed. Ramazan Korkmaz, Grafiker Yay. Hulusi Geçgel, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anı Yay.

Dersin İçeriği

Cumhuriyet dönemi edebiyat ortamı, arayışları, Türk hikaye ve romanı, : Maupassant-Çehov Tarzı Öykü, Küçük İnsanın Hikayesi, Toplumcu Gerçekçi, Anadolu, Köy Romanı ve Hikayesi, Estetik Roman, Popüler Roman, Nostalji, Ütopya ve Roman.

Dersin Amacı

Cumhuriyet dönemi edebiyat ortamı ve arayışları içinde, Türk hikaye ve romanını, modernleşme, bireyleşme, küçük insan, sekülerleşme, tarih ve coğrafya, tür ve metin, popüler, estetik, ironi, nostalji, ütopya gibi kavram ve problemler açısından ele alarak modern Türk hikaye ve romanının doğasını farklı boyutlarıyla inceler.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1  Hikaye Anlatıcılığı Geleneğinin Devamı Olarak Hüseyin Rahmi Gürpınar - -
2  Maupassant-Çehov Tarzı Öykücülük ve Türk Öykücülüğüne Etkisi - -
3  Küçük İnsan ve Sait Faik Abasıyanık - -
4 Hikaye Dilinde Nostaljik Yöneliş-Nahit Sırrı Örik - -
5 Romanda Nostaljik Yöneliş- Abdülhak Şinasi Hisar - -
6 Roman ve Ütopya (Peyami Safa-Yalnızız-Simeranya) - -
7 Popüler Roman, Kerime Nadir - -
8 Ahmet Hamdi Tanpınar ve Huzur - -
9 Ara Sınav - -
10 Ahmet Hamdi Tanpınar Öykücülüğü - -
11 Romanda Bireysel Yönelişler- Sabahattin Ali - -
12 Romanda Bireysel Yönelişler- Safiye Erol - -
13 Tarihi Roman, Anadolu, Köy Romanı ve Hikayesi - -
14 Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayeciliğinin Öne Çıkan İsimleri: Tarık Buğra, Oktay Akbal, Cevat Şair Kabaağaçlı - -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572657 Cumhuriyet dönemi edebiyat ortamı ve arayışları içinde Türk hikaye ve romanına odaklanır.
2 1572658 Cumhuriyet dönemi Türk hikaye ve romanının doğasını farklı boyutlarıyla keşfeder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr