Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER; Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 1- Akün, Ö. Faruk. “Divan Edebiyatı”. TDVİA, C. 9, s. 389-427. 2-Levent, A. Sırrı. (1980). Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi. 3-Onay, A. Talat. (1992). Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. Ankara: DİB Yay. 4-Şentürk, A. A.-Kartal, A. (2005). Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yay. 5-Pala, İskender. (1998). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yay. 6-Dilçin, Cem. (1983). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK. 7-Mengi, Mine (1997). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ. 8-İsen, Mustafa-Muhsin Macit v.d. (2002). Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker. 9-İpekten, Haluk (2001). Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul. 10-Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel sayısı II (Divan şiiri), Sayı:415-417. 11- Mermer, A.; Alıcı, L. v.d. (2007). Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ankara. 12-Büyük Türk Klâsikleri, C. 1-6.

Dersin İçeriği

18. ve 19. yüzyıllar klasik Türk edebiyatının gelişim süreci ve dönem şairlerinin hayatlarından hareketle eserlerinden örneklerin incelenmesi.

Dersin Amacı

Eski Türk Edebiyatı VIII dersi, 18. ve 19. yüzyıllar arası Divan şiirini ve şairlerini tanımlayabilmeyi, 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemin şiirleri ve şairleri arasında karşılaştırma yapabilmeyi, 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemin şiirleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları bulabilmeyi, 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemin şairlerini listeleyebilmeyi, 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemin şiirini öğrenmek için veri toplayabilmeyi, 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemin şiiri hakkında yazılmış kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmeyi hedeflemektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 18. ve 19. yüzyıl divan edebiyatı.
2 Nedîm (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler)
3 Nedîm (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler)
4 Nedîm (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler)
5 “Sebk-i Hindî” ve Şeyh Galîb (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler)
6 Şeyh Galîb (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler)
7 Şeyh Galîb (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler)
8 Koca Râgıp Paşa (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler)
9 Ara sınav
10 Keçecizâde İzzet Molla (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler)
11 Keçecizâde İzzet Molla (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler)
12 Yenişehirli Avnî (hayatı, sanatı ve şiirlerinden seçmeler)
13 Dönemin diğer şairleri ve genel değerlendirme
14 Dönemin diğer şairleri ve genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 2 5 10
54 Ev Ödevi 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1575111 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemdeki divan şiirini ve şairlerini tanımlayabilir.
2 1575112 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemin şiirleri ve şairleri arasında karşılaştırma yapabilir.
3 1575113 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemin şiiri hakkında yazılmış kaynakları etkili bir şekilde kullanabilir.
4 1575114 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki şiirler ve şairler arasında karşılaştırma yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr