Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Belkıs TEKGÜLER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şirket dokümanları, kütüphanelerdeki ilgili kaynaklar ve internet kaynakları İşletme üretim alanıyla ve yapılan analizlerle ilgili kaynaklar

Dersin İçeriği

Kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi, Uygulanan prosesin ve akış çizelgesinin kavranması, Akış çizelgesi üzerinde kütle ve enerji denklik hesaplamalarının yapılması, Süreçte yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, Süreç kontrol ve kalite kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi, laboratuvar analizleri

Dersin Amacı

Yaz stajının amacı, öğrenciyi hammadde işlemeden üretime kadar olan süreçlerde sorumluluk almaya hazırlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmede staja başlama ve ilgili kişilerle tanışma. Staj ortamını öğrenme. Fabrika ortamı, meslek ve üretime ilişkin gözlemleri ve yapılan işlemleri staj raporuna eklemek üzere günlük tutmaya başlama, İşletmenin yerleşimi, yan üniteleri ve akım şeması öğrenme, staj raporuna aktarmak üzere çizme. Fabrikanın işleyişi ile birlikte, üretimin ülkemiz açısından önemi, iş ve meslek yaşamı, kurum içindeki insan ilişkileri, sözlü ve yazılı iletişim biçimleri gibi sosyal konuları kavramaya çalışma.
2 Fabrika ya da işletmenin bağlı bulunduğu şirketin yapısı ve yönetsel organizasyonunu öğrenerek rapora aktarma. Fabrika dokümanları, internet ve çeşitli kaynaklardan araştırarak fabrikada üretilen ürünlere ilişkin bilgileri, her bir bileşenin yapısı ve fonksiyonu gibi bilgileri derleme. Üretimde uygulanan belli başlı süreçleri, temel işlemleri, gıda makine ekipman sistemine ilişkin çizimleri araştırma, inceleme ve taslak rapora aktarma.
3 Süreç denetimi ve birimlerin bakım onarımına ilişkin bilgi edinme ve rapora aktarma. Üretilen ürünlerin iş akış şemalarını ve yapılan laboratuar çalışmalarını derleyerek rapora aktarma
4 Seçilen birimler üzerinde basit bir akım şeması parçası çizerek üzerine gerekli bilgileri işleme, verileri ve kaynaklarını kaydetme, çözümü yapma ve bunları rapor etme
5 Süreçte uygulanan kalite kontrol mekanizmalar ve kalite güvence sistemlerini gerekli birimlerle iletişim kurarak öğrenme ve rapor yazma.
6 şletmedeki gözlemler devam ederken raporun özet ve sonuç bölümlerinin oluşturulması. Sunum ve bilgi sayfalarının oluşturulması ve raporun düzeni. Taslak raporun incelenmek üzere ilgili mühendise sunulması. Raporda istenen düzeltmeleri ilgili mühendisin önerileri doğrultusunda yapmak. Raporun imzalanması, çıkış sürecinin yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 80
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 20
6 Uygulama/Pratik 1 80 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
36 Rapor 1 80 1
51 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 30 2 60
14 Gözlem 6 8 48
17 Alan Çalışması 6 8 48
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 2 2
36 Rapor 6 2 12
48 Sözlü Sınav 1 2 2
49 Performans 6 8 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287595 Staj süresince ülkemiz ve dünya için inceledikleri sektörlerin önemini ve çalışma ortamını görecek, kariyer seçimleri hakkında fikir edinecekler.
2 1287596 Gıda mühendisliğindeki görev ve sorumluluklarının farkındadır.
3 1287599 İşletmede kalite ve standardizasyon konularını öğreneceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5 4 4 4 5
3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr