Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Onur Bekiroğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güngör, Nazife. 2012; İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara. (Ana Kaynak) Güngör, Nazife. 2012; İletişim. Kuram ve Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. Doğan Cüceloğlu. İnsan İnsana. Remzi Kitabevi, İstanbul. Peter Hartley. 2014. Kişilerarası İletişim. İmge Kitabevi, Ankara. Eric Maigret. 2012; Medya ve İletişim Sosyolojisi, Çev. Halime Yücel, İletişim Yayınları, İstanbul. Jacques Perriault. İletişim Biliminin Unutulmuş Kökenleri, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Mutlu, Erol. 2004; İletişim Sözlüğü (Dördüncü Basım), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Fiske, John. 2003; İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Aziz, Aysel. 2010; İletişime Giriş, Hiperlink, İstanbul. McQuail, Denis, Windahl, Sven; Kitle İletişim Modelleri, Çev. Konca Yumlu, İmge Kitabevi, Ankara. Usluata, Ayseli. 1994; İletişim, İletişim Yayınları, İstanbul. Oskay, Ünsal. 2005; İletişimin ABC'si, Der Yayınları, İstanbul. Erdoğan, İrfan. 2002; İletişimi Anlamak, Erk Yayınları, Ankara. Özçetin, Burak. 2018; Kitle İletişim Kuramları. Kavramlar, Okullar, Modeller. İletişim Yayınları. İstanbul. Pease, Barbara; Pease Allan. 2019; Beden Dili. Epsilon Yayınları. İstanbul. Araz, Arzu. 2005; Kişilerarası İlişkilerde Benlik Sunumu. Varlık Yayınları. İstanbul. İletişim bilimi ve bağlantılı disiplinlerden çeşitli makaleler

Dersin İçeriği

İletişim Bilimine Giriş dersinin içeriği kapsamında; - İletişim kavramının genel ve spesifik tanımları - Benlik sunumu - Farklı ekollerin iletişim olgusuna ilişkin yaklaşımları - İletişim Biliminin Tarihsel Gelişimi - İletişim Araştırmalarının Tarihi - İletişimin işlevleri - İletişimin temel oluşturucu ögeleri, yan ögeleri ve aracı ögeleri - İletişim modelleri - İletişim türleri - İletişim biçimleri - İletişim düzeyleri - İletişimin mikro boyutları: İçsel İletişim, Kişilerarası İletişim / Kişilerararası İlişkilerde Benlik Sunumu, Grup İletişimi - İletişimin makro boyutları: Örgütsel İletişim, Kitle İletişimi, Uluslararası İletişim, Kültürlerarası İletişim

Dersin Amacı

İletişim Bilimine Giriş dersinin amacı, öğrencilerin iletişim olgusunu çeşitli yönleri, özellikleri, türleri ve boyutlarıyla kapsamlı bir biçimde öğrenmelerini sağlamaktır. Bir başka anlatımla, ders, iletişim fakültesi öğrencilerinin iletişim literatürüne ilişkin bilgi birikimi ve donanım sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Dersin sonunda öğrenciler iletişim olgusuna ilişkin hem kavramsal hem de teorik düzeylerde bilgi edinmiş olacaklardır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim Bilimi Dersine Genel Giriş; İletişim Kavramının Genel Açılımı ve Değerlendirmesi İletişim Bilimine Giriş. Asenkron Ders 1. 28 Eylül.mp4
İletişim Bilimi 1. Hafta.docx
2 İletişim İnsana Özgü Bir Davranış mıdır? İletişim Kavramının Spesifik Tanımları ve Değerlendirmeleri; İletişim Kavramının Kök Anlamları İletişim Bilimine Giriş. Asenkron. 2. Hafta.mp4
İletişim Bilimi 2. Hafta.docx
3 Süreç Okulu ve Göstergebilimsel Okula/Yaklaşıma Göre İletişim Olgusu; Göstergebilim ve Gösterge Türleri İletişim Bilimine Giriş. Asenkron. 3. Hafta.mp4
İletişim Bilimi 3. Hafta.docx
4 İletişim Biliminin Tarihsel Gelişimi; Aristoteles ve Retorik; Dolaylı katkı sağlayan düşünürler; Kitle Toplumu ve Kitle Kültürü Kuramı; Kitle Kültürü Kuramcılarının temel tartışmaları; ABD'de İletişimin Biliminin Serüveni ve Pozitivist-Ampirik Gelenek İletişim Bilimine Giriş. Asenkron. 3.4. Hafta.mp4
İletişim Bilimi 4. Hafta.docx
5 Chicago Okulu ve İletişim Bilimine Katkıları; Etki Araştırmaları Geleneği; Palo Alto Okulu ve İletişim Bilimine Katkıları İletişim Bilimi. Asenkron Ders. 5. Hafta.mp4
İletişim Bilimi 5. Hafta.docx
6 İletişim Biliminin Kurucuları; İletişim Biliminde Ana Hatlarıyla Eleştirel Yaklaşımlar İletişim Bilimine Giriş. Asenkron. 6. Hafta.mp4
İletişim Bilimi 6. Hafta.docx
7 İletişim Araştırmaların Tarihi ve Etki Araştırmalarının Dönemselleştirilmesi; İletişimin işlevleri İletişim Bilimine Giriş. Asenkron Ders. 7. Hafta.mp4
İletişim Bilimi 7. Hafta.docx
8 İletişimin Ögeleri; İletişim Temel Ögeleri; İletişimin Yan Ögeleri İletişimin Aracı Ögeleri İletişim Bilimi 8. Hafta.docx
İletişim Bilimine Giriş. Asenkron Ders. 8. Hafta.mp4
9 Ara sınav
10 Farklı Yaklaşımların İletişim Olgusunu Değerlendirme Biçimleri; İletişim Modelleri İletişim Bilimine Giriş. Asenkron Ders. 10. Hafta Bölüm 1.mp4
İletişim Bilimine Giriş. Asenkron Ders. 10. Hafta Bölüm 2.mp4
İletişim Bilimi 10. Hafta.docx
11 İletişim Türleri; Simge Kullanımı Açısından İletişim Türleri Araç kullanımı açısından iletişim türleri İletişim Bilimine Giriş. Asenkron Ders. 11. Hafta.mp4
İletişim Bilimi 11. Hafta.docx
12 İletişimin Boyutları; Mikro Boyutlar Öğrenci grupları sunumları İletişim Bilimi 12. Hafta.docx
İletişim Bilimine Giriş. Asenkron Ders. 12. Hafta.mp4
13 İletişimin Boyutları; Mikro Boyutlar Öğrenci grupları sunumları İletişim Bilimi 13. Hafta.docx
İletişim Bilimine Giriş. Asenkron Ders. 13. Hafta.mp4
14 İletişimin Boyutları; Makro Boyutlar İletişim Bilimi 14. Hafta.docx
İletişim Bilimine Giriş. Asenkron Ders. 14. Hafta.mp4
15 İletişimin Boyutları; Makro Boyutlar İletişim Bilimi 15. Hafta.docx
İletişim Bilimine Giriş. Asenkron Ders. 15. Hafta.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 80 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 5 5 25
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 22 22

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2143050 İletişim kavramını ve iletişim olgusunu farklı yaklaşımlar çerçevesinde açıklar.
2 2143049 İletişim olgusunu ele alan tarihsel ekolleri ve bunların çalışmalarını tanımlar.
3 2143051 İletişimin işlevlerini örnekler üzerinden değerlendirir.
4 2143048 İletişimin temel, ikincil/yan ve aracı ögelerini analiz eder.
5 2143052 İletişim farklı türlerini ve bunların alt kategorilerini ilişkilendirir.
6 2143053 Gündelik hayatta iletişim süreçlerinde benlik sunumu stratejilerini değerlendirir.
7 2143054 İletişim süreçlerinde beden dilinin kullanıma ve uygulanmasına yönelik strateji geliştirir.
8 2143055 İletişimin farklı boyutlarını örnekler üzerinden değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 1 4
2 5 1 2 4
3 5 2 1 4 2
4 5 3 2 2
5 5 4 2 2 4 4
6 5 5 4 3 2 5
7 5 5 4 3 2 5
8 5 4 3 2 3 1 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr