Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oral, Sander, Siyasi Tarih, C. 1-2, Ankara: İmge Kitabevi, 2016. Fahir, Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), C. 1, Ankara: Alkım Yayınları, 2010.

Dersin İçeriği

Siyasi tarih, tarihin ilmî metotlarını kullanarak devletler arası siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkileri temele alan bir çalışma alanıdır. Buradan hareketle, toplumların devletleşme süreçlerinden başlayarak, farklı devletlerin dünyada söz sahibi olduğu dönemlerin özellikleri çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerinde durulmaktadır. Osmanlı Devleti ve devamında Türkiye Cumhuriyeti'ne komşu olması ve matbaanın bulunması sebebiyle Avrupa'nın tarihsel dönüşümüne ve basın ürünlerinde yaşanan gelişmelere özel önem atfedilmektedir. Bunların dışında, dünyanın genelini etkileyen I. ve II. Dünya Savaşları da dersin kapsamı dahilinde değerlendirilmektedir.

Dersin Amacı

Bu derste, ilk çağlardan 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan siyasi gelişmeler, basın ürünlerinin ortaya çıktığı andan itibaren yoğunlaşarak işlenecektir. Bu sayede öğrencilerin, mesleki yaşamlarında tarihsel olgulardan faydalanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 "Tarih nedir? ve Siyasi tarih nedir?" soruları çerçevesinde dersle ilgili terimlerin açıklanması ve devletlerin ortaya çıkış süreçlerine giriş. Tarih_Nasil_Yapilir_-_Francois_Cadiou_Clarisse_Cou.pdf
https://www.loom.com/share/a61cdd3d81e846878f63099247960783
2 Devletlerin ortaya çıkışı ve tarım toplumundan İslam'ın doğuşuna kadar kısa dünya tarihi. Devletin K__ken Teorileri A____s__ndan Devleti Do__uran Etmenler_ __e__itli Uygarl__klar ve Topluluk
https://www.loom.com/share/b8a6a1332374409fb70b3b93c0839c62
3 İslamiyetin doğuşu, Moğol hakimiyeti süreci ve 1453'e kadar kısa dünya tarihi. Ortacag_Islam_Dunyasinda_Bilim_ve_Batiya.pdf
https://www.loom.com/share/86d59bf7b8954a76b54d0a2bbf501a24
4 Ortaçağ'da Avrupa, Toplumsal ve Siyasi Yapılar C34015738.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/144812
https://www.loom.com/share/17ecd691f9404cb0bcfe8b5e8fcce060
5 Rönesans'ın Doğuşu, Gelişimi ve Önemi DEVR__MDEN G__N__M__ZE FRANSIZ S__YASAL S__STEM__N__N EVR__M__[#205698]-181139.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4204
https://www.loom.com/share/6634bbd196664cdf9ff49dfb769dbb2d
6 Reformasyon'un Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Etkileri 10.25272-j.2149-8539.2016.2.3.04-598770.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1124304
https://www.loom.com/share/850d2e0ba47144bf97e049ec954fe27a
7 Avrupa'da Din Savaşları ve Etkileri C37012310.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/112821
https://www.loom.com/share/a8047529727d4e3dbfbc076384c8e39b
8 Avrupa'da Mutlakiyetçi Devletlerin Ortaya Çıkışı C30009700.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/719479
https://www.loom.com/share/f494170b9a2241ceb986cb3dc884ec5c
9 Ara Sınav nedim ipek amele.pdf
10 18.Yüzyılda Ekonomi, Toplumsal Değişim ve Siyasi Durum C06002317.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/8594
https://www.loom.com/share/497d2b7d725d4179b3370a84d5f16292
11 Fransız İhtilali: Ortaya Çıkışı ve Etkileri C30009804.pdf
http://tarih.gen.tr/Arsiv/Fransizihtilali.pdf
https://www.loom.com/share/c206997608a244409d38e89afb636af9
12 Fransız İhtilali: Ortaya Çıkışı ve Etkileri http://tarih.gen.tr/Arsiv/Fransizihtilali.pdf
ABD_Hegemonyasi.pdf
https://www.loom.com/share/c206997608a244409d38e89afb636af9
13 Napoleon ve Dünya Siyaseti http://www.tarihinpesinde.com/dergimiz/sayi21/M21_09.pdf
2291-published.pdf
https://www.loom.com/share/c66ebc5a3b1543fe97066811c0a2c252
14 Sanayi Devrimi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/8594
2291-published.pdf
https://www.loom.com/share/5bfb60861f2049d8bc706e4cd8276786

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
12 Takım/Grup Çalışması 1 18 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 15 2 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1949180 Devletlerin ortaya çıkışından itibaren genel olarak Dünya Tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1959701 Rönesans ve reform hareketleri ile Fransız ve endüstri devrimleri arasındaki ilişkileri kavrar.
3 1935767 Orta Çağ'da Avrupa, toplumsal ve siyasi yapılar hakkında bilgi sahibi olur.
4 1933038 Feodalizm, liberalizm ve diğer siyasi ve ekonomik görüşlerin ortaya çıkış süreçlerini kavrar.
5 1949358 Avrupa'da Din savaşları hakkında bilgi sahibi olur, toplumsal ve siyasi hayata etkilerini kavrar.
6 1949170 Dünya sisteminde üstünlüğün devletler arasında el değiştirmesinin nedenlerini kavrar.
7 1949199 Matbaanın bulunması ve iletişim araçlarının gelişmesinin dünya siyasetine etkisini kavrar.
8 1949421 Siyasi tarih bilgisiyle güncel olayları mesleki yaşamına adapte eder ve yorumlar.
9 1972642 Devletlerin ortaya çıkışında rol oynayan etmenleri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 5
2 5 4 2 5
3 5 4 2 5
4 5 4 2 5
5 5 4 2 5
6 5 4 2 5
7 5 3 4 2 5
8 5 4 2 5
9 5 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr