Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dever, A. (2010). Spor Sosyolojisi: Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Spor ve Toplum. İstanbul: Başlık Yayın Grubu. Erdoğan, İ. (Ed.) (2011). Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: Kalkedon. Şahinde Yavuz (Der). (2016). Toplumsal Cinsiyet ve Medya Temsilleri, İstanbul: Heyamola. İnal, R. (2008). Küreselleşme ve Spor: Küreselleşmenin Spora Etkileri, İstanbul: Hiperlink. Özer, Ö. (2007). Medya, Şiddet ve Toplum, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Connell, R.W. (2002b). On Hegemonic Masculinity and Violence: Response to Jefferson and Hall. Theoretical Criminology. 6(1): 89-99. Dağtaş, E. (2006). Türkiyede Magazin Basını, Ankara: Ütopya Yayınları. Ergül, H. (2000). Televizyonda Haberin Magazinleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları. Köse, H. (2011). "Tüketim Toplumunda Bir Sosyal Beden Kurgusu Olarak Kadın", Selçık İletişim Dergisi, 6, 4: 76-99. Foucault, M. (2013). Hapishanenin Doğuşu: Gözetim Altında Tutmak ve Cezalandırmak (M. A. Kılıçbay, Çev). Ankara: İmge Kitabevi. Foucault, M. (2015). İktidar ve Beden. F. Keskin (Haz.). İktidarın Gözü: Seçme Yazılar-4. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Say, C (2018). 50 Soruda Yapay Zeka, İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı. Varol, S. F. (2014). "Kadınların Dijital Teknolojiyle İlişkisine Ütopik Bir Bakış: Siberfeminizm", International Journal of Social Science, 27: 219-234.

Dersin İçeriği

Bu ders, spor kavramının şiddet, ırkçılık, toplumsal cinsiyet, iktidar gibi kavramlarla ilişkisini, küreselleşmenin spor endüstrisi üzerindeki etkilerini, spor ve siyaset ilişkilerini, spor ve magazin haberciliğinin dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimini, magazin kavramı ve tüketim toplumu ilişkisini, magazin haberciliğinin özet hayat ve kamu yararı kavramları bağlamında incelenmesini içermektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, spor ve magazin haberciliğinin ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel boyutlarını akademik düzeyde eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmelerini sağlayacak bakış açısını öğrencilere kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor kavramı, sporun dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi SPOR VE MAGAZİN HABERCİLİĞİ DERSİ.mp4
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324410
2 Dünyada ve Türkiye'de spor haberciliğinin doğuşu ve gelişimi Internette_Nefret_Kulturu.mp4
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/172390
3 Toplumsal cinsiyet kavramı ve spor ile ilişkisi post truth çağ ve sosyal medya.mp4
https://dergipark.org.tr/en/pub/asya/issue/55644/740420
4 Spor medyasında cinsiyetçilik dijital bağımlılık.mp4
https://search.proquest.com/openview/356ac67fc1543e48626b96161321b0e2/1?pq-origs
5 Şiddet kavramı ve spor-şiddet ilişkisi sosyal medyada bireysel satış girişimleri.mp4
6 Spor medyasında şiddetin sunumu TIK HABERCİLİĞİ.mp4
https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/Burak%20%C3%96Z
7 Sporda ırkçılık ve ayrımcılık Cambridge Analytica ve Sosyal Medyada Siyasal İletişim.mp4
https://www.academia.edu/38032702/Sosyal_A%C4%9Flar_%C3%9Czerinde_Y%C3%BCr%C3%BC
8 Spor medyasında ırkçılık ve ayrımcılık CİNSİYETSİZLİK AKIMI.mp4
https://dergipark.org.tr/en/pub/egemiadergisi/issue/54110/669852
9 Küreselleşme kavramı ve spor endüstrisi Cancel Culture- Siber Zorbalık.mp4
https://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3277/10309
10 Spor, siyaset, iktidar ilişkisi DİJİTAL SANAT.mp4
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/319456
11 Magazin kavramının özet hayat ve kamu yararı ile ilişkisi PANDEMİ VE İLETİŞİM.mp4
https://dergipark.org.tr/en/pub/asya/issue/55644/740420
12 Magazin kavramı ve tüketim toplumu ilişkisi Yapay Zeka Nedir .mp4
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19113/202842
13 Magazin haberciliğinin dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi https://dergipark.org.tr/tr/pub/ojtac/issue/46712/478272
online oyun.mp4
14 Küreselleşen medyada reyting, tiraj, reklam ve magazin ilişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
23 Proje Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
41 Proje Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 2 10 20
23 Proje Sunma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
34 Okuma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1974396 Spor ve magazin kavramlarını tanımlar.
2 1974397 Spor ve magazin haberciliğinin dünyadaki ve Türkiyedeki tarihsel gelişimini anlatır.
3 1974398 Sporun şiddet, ırkçılık, toplumsal cinsiyet, iktidar gibi kavramlarla ilişkisini analiz eder.
4 1974399 Spor medyasında şiddetin, cinsiyetçiliğin, ırkçılığın sunumunu çözümler.
5 1974400 Magazin kavramı ve tüketim toplumu ilişkisini açıklar.
6 1975389 Spor ve magazin kavramlarını küreselleşme, reyting, tiraj ve reklam bağlamında açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5
2 4 5 2 5 5
3 3 4 5 5 3 5 5
4 4 4 5 5 5 5 5
5 4 4 5 3 5
6 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr