Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alankuş, S. (Ed). (2003). Gazetecilik ve Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. Althusser, L. (2006). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. A.Tümertekin (Çev). A. Öz (Haz.), İstanbul: İthaki Yayınları. Bourse, M. (2017). Kültürel Çalışmaları Anlamak, (Çev. H. Yücel), İstanbul: İletişim Yayınları. Cevizci, A. (2018). Felsefe Tarihi. İstanbul: Say Yayınları. Çam, Ş. (2008). Medya Çalışmalarında İdeoloji: Epistemolojik ve Metodolojik Sorunlar. Ankara: De Ki Yayınları. Çelenk, S. (2008). İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar. Ankara: De Ki Yayınları. Çelik, N.B. (2011). Marx mı Dünyaya, Dünya mı Marx’a Yabancılaştı?Doğu Batı Dergisi, 55:s.11-31. Çiğdem, A. (2011). Aydınlanma Düşüncesi. İstanbul: İletişim Yayınları. Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik. Ankara: İmge Kitabevi. Erdem. B. N. (2020). "Aydınlanma’dan Althusser’e İdeolojinin Tarihsel Serüveni ve Haber-İdeoloji İlişkisi Üzerine Kuramsal Bir Çerçeve Çizme Çabası", İletişim Bilimi Araştırmaları-I (Ed. E. Karataş), Hiperyayın Hall, S. (Ed). (2017). Temsil, Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları, (Çev. İ. Dündar), İstanbul: Pinhan Yayıncılık. İnal, A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları. İrvan, S. (Der). (2002). Medya Kültür Siyaset, Ankara: Alp Yayınevi. Kazancı, M. (2002). Althusser, İdeoloji ve İletişimin Dayanılmaz Ağırlığı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57(1): 55-87. Kazancı, M. (2003). Althusser ile İdeoloji Üzerine Yapılamamış Bir Söyleşi.İletişim: Araştırmaları Dergisi, 1(2): 37-54. Küçük, M. (Der. ve Çev). (1999). Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Lefebvre, H. (2017). Diyalektik Materyalizm. (Çev.B. Yıldırım), İstanbul: Sel Yayınları. Marx, K. ve Engels, F. (2013). Alman İdeolojisi. (Çev. T. Ok ve O.Geridönmez),İstanbul: Evrensel Basım Yayım. McLellan, D. (2012). İdeoloji. (Çev. B. Yıldırım), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Mutlu, E. (Der). (2005). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya Yayınevi. Özbek, S. (2011). İdeoloji Kuramları. İstanbul: Notos Kitabevi. Özer, Ö. (2011). Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Medya Çözümlemeleri. Konya: Literatürk Yayınları. Parlak, İ. (Ed.) (2009). Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış. Konya: Çizgi Kitabevi. Sancar, S. (2008). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme. Ankara: İmge. Kitabevi.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, ideoloji, yanlış bilinç, hegemonya, dil, söylem, özne gibi kavramlar incelenmektedir. Ayrıca medyada gerçekliğin inşası, alandaki kuramsal tartışmalar ve haber analizleri üzerinden değerlendirilmektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, medya ürünlerinin ideolojik işleyişini ve toplumsal gerçekliğin inşasında medyanın üstendiği rolü, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdeoloji kavramının art alanı: Fransız Aydınlanması'na genel bir bakış GZT 429 - Medyada Gerçekliğin Temsili 1. hafta Asenkron Dersi.mp4
Hafta1.pptx
2 İdeoloji kavramının art alanı: Antoine Destutt de Tracy ve Napoléon'un ideoloji tanımları Hafta2.pptx
GZT 429 Medyada Gerçekliğin Temsili 2. Hafta Asenkron Dersi.mp4
3 Medya, ideoloji ve gerçeklik İlişkisi: Aydınlanma geleneğinden temellenen liberal-çoğulcu yaklaşım GZT 429 Medyada Gerçekliğin Temsili 3. ve 4. Hafta Asenkron Dersi.mp4
Hafta3.pptx
4 Alman idealizmi ve Marx'ın ideoloji eleştirisi GZT 429 Medyada Gerçekliğin Temsili 3. ve 4. Hafta Asenkron Dersi.mp4
Hafta4.pptx
5 Marx'ın ideoloji eleştirisi: Yanlış bilinç ve egemen ideoloji kavramları GZT 429 Medyada Gerçekliğin Temsili 5. Hafta Asenkron Ders.mp4
Hafta5.pptx
6 Haber çözümlemeleri GZT 429 Medyada Gerçekliğin Temsili 6. Hafta Asenkron Ders.mp4
Hafta6.pptx
7 Marksist gelenekte ideoloji tartışmaları: Gramsci ve hegemonya kuramı GZT 429 Medyada Gerçekliğin Temsili 7. Hafta Asenkron Ders.mp4
Hafta7.pptx
8 Haber çözümlemeleri Hafta8.pptx
Gramsci ve Althusser.mp4
9 Althusser: İdeolojinin yapısal çözümlemesi ve ideoloji-özne ilişkisi Hafta9.pptx
10 Haber çözümlemeleri Hafta10.pptx
GZT 429 Medyada Gerçekliğin Temsili 10. Hafta.mp4
11 Eleştirel medya çalışmalarında ideoloji ve gerçeklik ilişkisine dair tartışmalar: Ekonomi Politik Yaklaşım Hafta11.pptx
GZT 429 Medyada Gerçekliğin Temsili 11. Hafta Asenkron Ders.mp4
12 İdeoloji ve anlam üzerindeki mücadele: Medyada anlam üretimi ve gerçekliğin temsili Hafta12.pptx
GZT 429 Medyada Gerçekliğin Temsili 12. Hafta Asenkron Ders.mp4
13 Haber çözümlemeleri Hafta13.pptx
GZT 429 Medyada Gerçekliğin Temsili 13. Hafta Asenkron Ders.mp4
14 Haber çözümlemeleri Hafta14.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1977383 Farklı kuramsal yaklaşımlar ışığında ideoloji, gerçeklik, yanlış bilinç, hegemonya, dil, söylem, özne gibi kavramları tanımlar.
2 1977384 Belirtilen kavramları medya ile ilişkilendirir.
3 1977385 Medya ürünlerinin ideolojik işleyişini biçim ve içerik düzeylerinde analiz eder.
4 1977386 Medyada gerçekliğin nasıl inşa edildiğini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5 3
2 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr