Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adorno, T. (2013). Kültür Endüstrisi, (Çev. Ülner, vd.), İstanbul: İletişim Yayınları. Akay, A. (2002). Kapitalizm ve Pop Kültür, İstanbul: Bağlam Yayınları. Baudrillard, J. (2013). Tüketim Toplumu. (Çev. Deliceçaylı, H. ve Keskin, F.), Ayrıntı Yayınları: İstanbul. Dağtaş, B. ve Dağtaş, E. (2009). Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları, Ankara: Ütopya Yayınları. Doğu Batı Dergisi (2001). Popüler Kültür. Yıl: 4, Sayı: 15. Durham, M. G. ve Kellner, D.M. (2006). Media and Cultural Studies, MA: Blackwell Published. Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2005). Popüler Kültür ve İletişim, Ankara: Erk Yayınları. Fiske, J. (1999), Popüler Kültürü Anlamak, (Çev. Süleyman İrvan), Ankara: Ark Yayınları. Gans, H. (1974). Popular Culture and High Culture An Analysis and Evaluation of Taste, New York: Basic Books. Güngör, N. (1999). Popüler Kültür ve İktidar: Popüler Kültür Üzerine Kuramsal İncelemeler, Ankara: Vadi Yayınları. İrvan, S. (Der). (2002). Medya Kültür Siyaset, Ankara: Alp Yayınevi. Karakaoç, E. (Der). (2009). Medya ve Popüler Kültür. İstanbul: Literatürk Yayınları. Küçük, M. (Der. ve Çev). (1999). Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Mutlu, E. (2005). Globalleşme Popüler Kültür ve Medya, Ankara: Ütopya Yayınları. Mutlu, E. (Der). (2005). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya Yayınevi. Ong, W. J. (2014). Sözlü ve Yazılı Kültür, (Çev. Banon, S. P.), İstanbul: Metis Yayınları. Oskay, Ü. (1998). Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım, İstanbul: YKY Yayınları. Ritzer, G. (1998). Toplumun McDonaldlaştırılması Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, kültür, halk kültürü, yüksek kültür, kitle kültürü, kültür endüstrisi, popüler kültür, tüketim kültürü gibi kavramlar incelenmekte ve popüler kültür-medya ilişkileri popüler kültüre ilişkin olumlu ve olumsuz yaklaşımlar bağlamında tartışılmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, popüler kültür kavramına ilişkin kuramsal tartışmalar ışığında, popüler kültür ve medya arasındaki etkileşimi eleştirel ve akademik bir perspektifle değerlendirmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil, toplum ve kültür Popüler Kültür ve Medya 1. Hafta Asenkron Ders.mp4
popüler kültür ve medya.pptx
2 Sözlü kültür ve yazılı kültürün özellikleri Popüler Kültür ve Medya 2-3. Hafta Asenkron Ders.mp4
popüler kültür ve medya 3. Hafta.pptx
3 Halk kültürü/yüksek kültür/kent kültürü Popüler Kültür ve Medya 2-3. Hafta Asenkron Ders.mp4
popüler kültür ve medya 4. Hafta.pptx
4 Kitle, kitle kültürü ve kültür endüstrisi Popüler Kültür ve Medya 4. Hafta Asenkron Ders.mp4
5 Popüler kavramı ve tarihçesi Popüler Kültür ve Medya 5. Hafta Asenkron Ders.mp4
6 Popüler kültürün özellikleri
7 Popüler kültür ve medya ilişkisi
8 Popüler kültüre ilişkin tartışmalar: Tutucu yaklaşımlar
9 Popüler kültüre ilişkin tartışmalar: Frankfurt Okulu
10 Popüler kültüre ilişkin tartışmalar: Gramsci ve Althusser
11 Popüler kültüre ilişkin tartışmalar: Kültürel Çalışmalar
12 Popüler kültür ve müzik ilişkisi
13 Popüler kültür ve sinema ilişkisi
14 Popüler kültür ve turizm ilişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1977048 Kültür, halk kültürü, yüksek kültür, kitle kültürü, kültür endüstrisi, popüler kültür, tüketim kültürü kavramlarını tanımlar.
2 1977049 Popüler kavramının ve popüler kültürün tarihsel gelişimini açıklar.
3 1977050 Popüler kültüre ilişkin olumlu ve olumsuz yaklaşımları akademik düzeyde tartışır.
4 1977051 Popüler kültür ve medya ilişkisini eleştirel gözle değerlendirir.
5 1977052 Popüler kültürün medyadaki temsilini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 2 5
3 3 5
4 5 5 2 5
5 5 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr