Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topuz, H. (2003). Türk Basın Tarihi: II. Mahmut'tan Holdinglere. İstanbul: Remzi. Koloğlu, O. (2006). Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. İstanbul: Pozitif. Kaya, A. R. (2016). İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge. Alemdar, K. (2001). İletişim ve Tarih. Ankara: Ümit. Adaklı, G. (2006). Türkiye’de Medya Endüstri: Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri. Ankara: Ütopya. Boratav, K. (2004). Yeni Dünya Düzeni Nereye? Ankara: İmge Kitabevi. Boratav, K. (2005). 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm. Ankara: İmge Kitabevi. Boratav, K. (2006). Türkiye’de Devletçilik. Ankara: İmge Kitabevi. Bulut, S. (2009). (Der.) Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi. Ankara: Ütopya Yayınevi. Erdem, B. N. (2011). Soğuk Savaş Düzeninde Milliyet Gazetesi ve Abdi İpekçi’nin Gazetecilik Anlayışının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler, İstanbul. Ertuğ, H. R. (1970). Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi. Cilt.1, İstanbul: Yenilik Basımevi. Kabacalı, A. (1990). Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Basın Sansürü. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. Oktay, A. (1987). Toplumsal Değişme ve Basın: 1960-1986 Türk Basını Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Bilim-Felsefe-Sanat Yayınları. Özgen, M. (2004). Türkiye’de Basının Gelişimi ve Sorunları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi. Gürkan, N. (1998). Türkiye’de Demokrasiye Geçişte Basın: 1945-1950. İstanbul: İletişim. Kejanlıoğlu, D. B (2004). Türkiye’de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge.

Dersin İçeriği

Bu derste; siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel dönüşümlerin Türkiye basını üzerindeki etkileri ve Türkiye'deki basın-iktidar ilişkileri, alana ilişkin ortaya konan kuramsal tartışmaların yanı sıra çeşitli medya metinleri üzerinden incelenecektir.

Dersin Amacı

Dersin amacı, Batı'daki ve ülkemizdeki ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel dönüşüm/kırılma/ayrışma süreçlerinde basının üstlendiği rolü tarihsel bağlam içinde değerlendirmek ve buradan hareketle basın-iktidar ilişkini analitik bir bakış açısıyla irdelemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı'da matbaacılık ve gazetecilik uygulamalarının doğuşu ve gelişimi Hafta_1.pptx
2 Osmanlı'da basın-iktidar ilişkisi ve ilk yasal metinler Hafta_2.pptx
3 1. Meşrutiyet döneminde basındaki gelişmeler Hafta_3.pptx
4 Münazara etkinliği Hafta_4.pptx
5 2. Meşrutiyet döneminde basındaki gelişmeler Hafta_5.pptx
6 Milli mücadele döneminde basın Hafta_6.pptx
7 A) Türkiye'de devlet ve sınıf tartışmaları bağlamında cumhuriyet rejiminin kuruluşu ve basının kurumsallaşma süreci B) Tek partili siyasal sistemde basınla ilgili yasal düzenlemeler ve basının üstlendiği özgül rol Hafta_7.pptx
8 Çok partili siyasal sisteme geçiş sürecindeki ekonomik, politik, toplumsal dönüşümlerin basına yansımaları ve kitlesel gazeteciliğin gelişimi Hafta_8.pptx
9 Kitlesel gazeteciliğin gelişimi bağlamında bazı gazete örneklerinin incelenmesi Hafta_9.pptx
10 Demokrat Parti döneminde basın-iktidar ilişkileri Hafta_10.pptx
11 1960 Askeri müdahalesiyle değişen siyasal, ekonomik ve toplumsal ortamın basın sektörüne etkisi
12 1971 Askeri müdahalesiyle değişen siyasal, ekonomik ve toplumsal ortamın basın sektörüne etkisi
13 1980 Askeri müdahalesiyle değişen siyasal, ekonomik ve toplumsal ortamın basın sektörüne etkisi ve basının sahiplik yapısındaki dönüşüm
14 1990'lardan günümüze medya sektöründeki değişimler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019285 Basın-iktidar ilişkisini tarihsel bağlamda inceler.
2 2019286 Basının siyaset ve ekonomiyle ilişkini çözümler.
3 2019287 Ekonomik ve siyasal dönüşümlerin toplumsal yaşamdaki etkisini basın üzerinden tartışır.
4 2019288 Ekonomik-siyasal dönüşümlerin basının yapısı ve konumu üzerindeki etkisini saptar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5
2 5 3 5 5
3 5 3 5 5
4 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr