Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Metin EKER , Dr. Öğrt. Üyesi Engin GÜNEY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CARY, Richard. CRITICAL ART PEDAGOGY ‘Fondations for Postmodern Art Education), Garland Publishing, Inc. New York-London, 1998. EFLAND, Arthur D. ART EDUCATION, Teacher Colloge Press, Colublia University New York-London, 1990. JOUBERT, Lindy. “Science and Art: New Paradigms In Education and Vocational Outcomes”, Prospects, V.XXXII, No:4, Pp:459-469, December 2002. FREEDMAN, Kerry. “Curriculum Inside and Outside School: Represantations Of Fine Arts In Popular Culture”, International Journal Art and Design Education, V.16, I.2, Pp:137-145, May 1997. STANKİEVİCZ, Mary Ann. “Discipline and Future of Art Education”, Studies in Art Education, V:41, No:4, Summer 2000, ss.301-313. SEVİGNY, Maurice J. “Discipline-Based Art Education and Teacher Education”, Journal of Aesthetic Education, V:21, No:2, Summer 1987, ss.95-126. RİSATTİ, Howard. “Art Criticism in Discipline –Based Art Education”, Journal of Aesthetic Education, V:21, No:2, Summer 1997, ss.217-225. NEPERUD, Ronald. “Transitions in art Education: A Search for meaning”, (Pp:1-22), Context, Content and Community in Art Education (Beyond Postmodernism), Roland W. Neperud (Edt.), Teachers Colloge Press, New York - London........ HAMBLEN, Karen A. “Research in Art Education as a Form of Educational Consumer Protection”, Studies in Art Education, V:31, No.1, Autumn 1989, ss.37-45.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği, Modern dönem sanat eğitiminin çağdaşlık göstergelerinin ötesinde, 21. Yüzyılın sanat ve sanatlar eğitimi anlayışlarına temellenen modeller. Disiplin Temelli Sanat Eğitimi (DBAE), Proje Zero, Feminist Sanat Eğitimi, Yaşam İçin Sanat Eğitimi, Görsel Kültür Eğitimi, Yeniden-Yapılanmacı Sanat Pedagojisi, Post-Yapısalcı Sanat Eğitimi, Eleştirel Sanat Pedagojisi, Çok-Kültürlü Sanat Eğitimi gibi modeller ve uygulamalar.

Dersin Amacı

Bu ders, çağdaş sanat eğitimi yerine sanat eğitiminde çağdaş modeller kavramının teorik açılımı. Sanat, sanatlar, görsel kültür, çok-kültürcülük ve teknolojik etkenlerin sanat eğitimine yansıyan çağdaş yönelimler olması ve model özelliklerini yapılandırması süreçlerine yönelik içeriklerin çeşitlendirilmesi ve kapsamlaştırılması bu dersin genel amacını ortaya koymaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat eğitiminin tarihsel gelişim grafiğini inceleme Araştırma, inceleme
2 Sanat eğitiminin modernist dönem içindeki gelişimine etki eden faktörleri değerlendirebilme Araştırma, inceleme
3 Sanat eğitiminin çağdaş belirleyenlerinin neler olduğu hakkında incelemeler yapma Araştırma, inceleme
4 Çağdaş sanat ile sanat eğitimi arasında entegrasyon olanaklarını ve biçimlerini tanıma
5 Sanat eğitiminde çağdaş kurguların profil ya da model özelliklerini irdeleme, model kavramının içeriğinin değerlendirme
6 Postmodern dönem içinde sanat eğitimi modelleri hakkında bilgi sahibi olma
7 Disiplin yönelimli sanat Eğitimi model çalışmalarını inceleme
8 Çağdaş sanat eğitimine en önemli model oluşturan disiplin temelli sanat eğitimini (DBAE) detaylı olarak irnceleme
9 Midterm.
10 Disiplin temelli sanat eğitiminin ikinci model kurgularının irdelenmesi ve dört disiplin olarak sanat tarihi, estetik, eleştiri ve sanat uygulamalarının model özelliklerinin incelenmesi
11 Sanat eğitiminde çağdaş model kurgularına etki eden ve güncelliğini devam ettiren çalışmalar olarak; eleştirel sanat pedagojisi, çokkültürlü sanat eğitimi, görsel kültür eğitimi, postyapısalcı sanat eğitimi, zero projesi vs incelenmesi
12 Sanat eğitiminde çağdaş modellerin ya da model arayışlarının günümüzdeki ivmelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi
13 Sanat eğitiminin sanat ve sanat dışı olgular ile birlikte sanat eğitiminin gelecekçi model ya da profil tasarımlarındaki müfredat içeriklerinin ihtimallerinin değerlendirilmesi
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525758 Sanat eğitiminin çağdaş anlamı, içeriği, yönelimleri hakkında bilgi sahibi olur; ilişkili disiplinleri tanır ve disiplinler arası ilişkilere sahip olur
2 1525759 Sanat eğitiminde çağdaş anlamda oluşturulan profil ya da model tiplerini hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olurlar; sanat eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri takip eder
3 1525760 Sanat eğitiminin çoklu ve dinamik muhteva ve müfredat içeriklerini bilirler
4 1525761 Çağdaş sanat eğitiminde gelecekçi müfredat ayrımlarının ve yönelimlerinin gerekleri ve ihtiyaçları hakkında ön bilgilere ve ön belirlemelere sahip olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr