Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof..Dr. Aysun Gümüş *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

.Fundamentals of Biostatistics, 1990 Third Edition, Rosner, B., PWS-Kent Publishing, Boston. 2.Biyoistatistik,2002. Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Hatipoğlu Yayınları, Ankara. 3.Biometry, 1997 Third Edition, Sokal R.R., Rohlf, F.J., W. H. Freeman and Company, New York. 4. Biostatistical Analysis,1974, Zar, J. H.,Prentice-Hall Inc, New Jersey.

Dersin İçeriği

Biyoistatistiğe Giriş, Toplum (Evren), örneklem ve birim kavramlarının tanımlanması, Değişken tanımı ve türleri (sürekli, aralıklı, sıralı ve isimsel değişkenler), Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta ölçüleri:Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama, mod, medyan), Betimleyici istatistikler II(merkezi dağılım ölçüleri:Varyans, standart sapma, standart hata, değişim katsayısı)Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta, Veri grubundan Frekans dağılımının hazırlanması; Unimodal, bimodal ve polimodal dağılımların biyolojik olaylarda yansıması, Teorik Frekans Dağılımları I. : Binomial Dağılım ve Poisson Dağılımı parametreleri, Teorik Frekans Dağılımları II. : Normal dağılım (Gaussian Dağılımı) parametreleri, Standart normal Dağılım, Örneklem ortalamasının güven aralığı, Merkezi sınır teoremi ve Student's (t-)dağılımı, Hipotez kurma, test etme ve istatistik karar, Parametrik testler. Önemlilik testleri; Tek ve İki örneklem z ve t testleri, bağımlı(eşleştirilmiş) t testi,Biyolojik olaylarda 'z ve t testi uygulamaları', K örneklem testleri; Tek yönlü varyans analizi (ANOVA), çoklu karşılaştırma (post hoc testleri) testleri, Biyolojik olaylarda 'varyans analizi' uygulamaları, Regresyon ve Korelasyon analizi; Basit Doğrusal Regresyon, iyolojik olaylarda 'basit doğrusal regresyon' uygulamaları, Parametrik olmayan testler, KiKare testi, Mann-Whitney U testi, Kruskall Wallis Analizi .

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere çeşitli çalışma disiplinleri içinde doğru veri toplama, gruplandırma ve analiz etme kabiliyetini kazandırmaktır. Temelde amaç, öğrencilerin karşılaştıkları bilimsel problemler çözümünde doğru istatistik analiz yöntemlerini seçmelerini ve sonuçları yorumlamalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoistatistiğe Giriş, Toplum (Evren), örneklem ve birim kavramlarının tanımlanması Biyologlar için İstatistik.doc,
2 Değişken tanımı ve türleri (sürekli, aralıklı, sıralı ve isimsel değişkenler)
3 Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta ölçüleri:Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama, mod, medyan)
4 Betimleyici istatistikler II(merkezi dağılım ölçüleri:Varyans, standart sapma, standart hata, değişim katsayısı)Betimleyici istatistikler I(merkezi nokta
5 Veri grubundan Frekans dağılımının hazırlanması; Unimodal, bimodal ve polimodal dağılımların biyolojik olaylarda yansıması
6 Teorik Frekans Dağılımları I. : Binomial Dağılım ve Poisson Dağılımı parametreleri
7 Teorik Frekans Dağılımları II. : Normal dağılım (Gaussian Dağılımı) parametreleri, Standart normal Dağılım, Örneklem ortalamasının güven aralığı
8 Merkezi sınır teoremi ve Student's (t-)dağılımı Hipotez kurma, test etme ve istatistik karar
9 Önemlilik testleri; Tek ve İki örneklem z ve t testleri, bağımlı(eşleştirilmiş) t testi Biyolojik olaylarda 'z ve t testi uygulamaları'
10 Arasınav
11 K örneklem testleri; Tek yönlü varyans analizi (ANOVA), çoklu karşılaştırma (post hoc testleri) testleri Biyolojik olaylarda 'varyans analizi' uygulamaları
12 Regresyon ve Korelasyon analizi; Basit Doğrusal Regresyon, Biyolojik olaylarda 'basit doğrusal regresyon' uygulamaları
13 Nonparametrik Testler; KiKare testi ve uygulamaları, Kolmogorov-Smirnov testi
14 Mann- Whitney U testi ve uygulamaları
15 Kruskal-Wallis Analizi ve uygulamaları
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 25 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
14 Gözlem 1 25 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 3 25 75
14 Gözlem 3 25 75
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 17 34

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1177577 Öğrenci evren kavramı içerisinde, evreni temsil edecek nitelikte alt örneklem almayı, örneklemden elde edeceği bulguların kapsama alanını tanır.
2 1181695 Toplum-örneklem-birim kavramından birimin ölçme işlemi gerektirdiğini, ölçülebilirlik ve ölçme hassasiyeti saptandıktan sonra veri grubu toplanabileceğini kavrar.
3 1184597 Biyoloji alanındaki temel değişkenleri birbirinden ayırabilir ve kategorize(sürekli, aralıklı, isimsel ve sıralı ) edebilir.
4 1188802 Alt örneklemin toplum parametrelerini (merkezi yer ve dağılım ölçüleri) hesaplayabilir.
5 1185473 Biyolojik olayların tabi oldukları frekans dağılımlarını tanır ve olayları bu dağılımlara uygun olarak sınıflayabilir.
6 1170412 Biyolojik bir problemin çözümü için hipotez geliştirebilir, Ho ve H1 hipotezlerini tanımlar, problemin çözümünü belirleyecek istatistiki kararı verebilir.
7 1185972 Tek ve iki örneklemden elde edilen toplum parametrelerini karşılaştırabilir, benzerlik ya da istatistiki farkın anlamlı olup olmadığına karar verebilir.
8 1191068 İkiden fazla grupta toplum parametrelerini karşılaştırabilir, grup farklılıklarını bulabilmek için çoklu karşılaştırma testlerini uygulayabilir.
9 1205206 İki biyolojik değişken arasında ilişkinin varlığı ya da yokluğunu sorgulayabilir, ilişkinin yönü ve kuvveti hakkında bilgi verebilir.
10 1193016 Biyoloji disiplinleri içinde doğru veri toplayabilir, gruplandırır ve analiz eder
11 1176983 Karşılaşılan bilimsel problemlerin çözümünde doğru istatistik analiz yöntemini seçebilir ve sonuçları yorumlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 2 4 5 5 4 2 5 2 5 3 5 5 3 5
2 5 5 5 5 2 4 5 5 4 2 5 2 5 3 5 5 3 5
3 5 5 5 5 2 4 5 5 4 2 5 2 5 3 5 5 3 5
4 5 5 5 5 2 4 5 5 4 2 5 2 5 3 5 5 3 5
5 5 5 5 5 2 4 5 5 4 2 5 2 5 3 5 5 3 5
6 5 5 5 5 2 4 5 5 4 2 5 2 5 3 5 5 3 5
7 5 5 5 5 2 4 5 5 4 2 5 2 5 3 5 5 3 5
8 5 5 5 5 2