Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Isaac, S.,1992. Fungal-Plant Interactions. Chapman and Hall, London, pp. 418. Agrios, G. N., 2005. Plant Pathology. Fifth Edition. Elsevier Academic Press, London, pp. 922.

Dersin İçeriği

Fungus biyolojisi ve morfogenetiği, fungus fizyolojisi ve beslenmesi, yaşam alanı olarak bitkiler, fungus-bitki teması, penetrasyon mekanizmaları, toksin üretimi, konukçu bitki kolonizasyonu, patojenitenin genetiği, bitkilerdeki dayanıklılık mekanizmaları, fungusların bitki fizyolojisi üzerindeki etkileri, mutualistik simbiyosis.

Dersin Amacı

Saprop, patojen ve simbiyont olarak funguslarla konukçuları olan bitkiler arasındaki ilişki ve etkileşimleri öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Funguslarda vejetatif büyüme ve gelişme; fungus hiflerinin ince yapısı, hücre duvarının yapısı ve organizasyonu, hücre duvarı uzaması, hücre duvarı içeriği, hücre duvarı sentezi, dimorfizm, polaritenin kurulması ve korunması, hif ve koloni büyümesi, duplikasyon döngüsü, dallanma
2 Membran transport süreçleri, besin kaynaklarının kullanımı, besin translokasyonu, primer metabolizma, sekonder metabolizma.
3 Funguslarda yaşlanma, otolizis, funguslarda üreme, eşeysiz üreme, eşeyli üreme, sporlarda dormansi ve çimlenme, funguslarda beslenme stratejileri.
4 Bitki hücrelerinin ince yapısı, meristematik gelişme, hücresel farklılaşma Doku ve organların yapısı; kökler, gövde, yapraklar
5 Bitki yüzeyleri; rizosfer, fillosfer
6 Çevre koşullarının bitki sağlığına etkileri; mineral beslenme, su varlığı, sıcaklık, ışık, oksijer varlığı, hava kirliliği
7 Bitkilerin abiyotik ve biyotik stres faktörlerine tepkileri; stres reaksiyonu, dayanıklılık, uyum
8 Fungus-bitki karşılaşması Fungus saldırısı; ilk temas, penetrasyon mekanizmaları, toksin üretimi
9 Konukçu bitki kolonizasyonu; haustorium oluşumu
10 Patojenitenin genetiği Genetik varyasyon kaynakları; mutasyonlar, rekombinasyon, heterokaryosis, paraseksüel hibridizasyon
11 Bitkilerdeki yapısal dayanıklılık mekanizmaları; Mekanik bariyerler, Biyokimyasal dayanıklılık mekanizmaları, bitkilerdeki aktif dayanıklılık mekanizmaları
12 Fungusların bitki fizyolojisi üzerindeki etkileri; solunum, fotosentez, su iletimi, karbonhidrat metabolizması, zar geçirgenliğindeki değişimler, nükleik asit ve protein metabolizması
13 Fungusların bitki gelişimi üzerindeki etkileri; büyüme düzenleyicileri dengesi; oksinler, giberellinler, sitokininler, etilen, absisik asit.
14 Mutualistik simbiyosis; mikorizal simbiyosis ve tipleri, likenler ve tipleri, endofitik simbiyosis

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
29 Bireysel Çalışma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 55 55

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505435 Bitkilerdeki dayanıklılık mekanizmalarını bilir.
2 1505436 Fungusların simbiyotik ilişkilerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74436 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 74437 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 74438 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 74439 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 74440 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 74441 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 74442 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 74443 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 74444 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 74445 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 74446 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 74447 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 74448 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 74449 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 74450 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 74451 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 74452 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 74453 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 74454 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 74455 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 74456 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 74457 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 74458 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 74459 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 74460 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 74461 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 74462 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 74463 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 74464 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4
2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr