Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Polat TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat; Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yay., 2017. Türkmen Ali; Hasta ve Hekim Hukuku Ankara 2013. Ünver, Y., Hakeri, H., Yenerer Çakmut, Ö., Sağlık Hukuku Mevzuatı,Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013.

Dersin İçeriği

1- Hukuk kavramı ve hukukun temel ilkeleri 2- Hukukun yaptırımları 3- Sağlık hukuku ve ilgili temel kavramlar 4- Bazı tıbbî kavramlar 5-Sağlık Hukukunun kaynakları 6- Ulusal Kaynaklar: Anayasa, Medenî Kanun, Borçlar Kanunu, 7- Ceza Kanunu, Hukuk Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanun 8- Ceza Muhakemesi Kanunu, Özel Kanunlar, Özel Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzük ve Yönetmelikler 9- Sağlık Hukuku Ulusal kaynakları 10- Tıbbi Müdahale ve türleri 11- Hukuki Bakımdan özellik gösteren müdahaleler 12-Hekimin Tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları 13- Hastanın hak ve yükümlülükleri 14- Hekimin hak ve yükümlülükleri 15-Hekimin cezai sorumluluğu 16-Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yolları 17- Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının sorumluluğu

Dersin Amacı

Sağlık hukuku alanında yere alan yasal düzenlemelerle ilgili temel bilgilerin kazandırılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk kavramı ve hukukun temel ilkeleri
2 Hukukun yaptırımları
3 Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramlar
4 Sağlık hukukunun kaynakları: Ulusal kaynakları
5 Sağlık hukukunun kaynakları: Uluslararası kaynaklar
6 Tıbbi müdahale türleri
7 Tıbbî ve hukuki bakımdan özellik gösteren müdahaleler
8 VİZE SINAVI
9 Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları
10 Hastanın hak ve yükümlülükleri
11 Hekimin hak ve yükümlülükleri
12 Hekimin cezai sorumluluğu: Kast ve taksir kavramları Hekimce işlenebilecek suçlar
13 Hekimin taksirli eylemlerinden doğan sorumluluğu
14 Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yolları Sağlık Bakanlığı ve kurumlarının sorumlulukları
15 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 15 15
24 Seminer 1 40 40
27 Makale Yazma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
49 Performans 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277552 Hukukun temel ilke ve yaptırımlarını tanımlar ve açıklayabilir.
2 1277553 Sağlık kuruluşlarının hukuki statülerini tanımlayabilir.
3 1277554 Sağlık hukukunun ulusal ve uluslararası kaynaklarını sayabilir ve içeriğini anlatabilir.
4 1277555 Sağlık hukuku hakkında hekim ve idarenin sorumluluğunu açıklayabilir.
5 1277556 Sağlık hukukunun sağlık hizmetinin düzenli ve standartlara uygun yürütülmesindeki önemini açıklayabilir.
6 1277557 Hekimin tıbbî müdahaleden doğan sorumluluklarını açıklayabilir.
7 1277558 Tıbbî ve hukuki bakımdan özellik gösteren müdahale türlerini sayıp açıklayabilir.
8 1277559 Hastanın ve hekimin hak ve yükümlülüklerini sayabilir.
9 1277560 Hekimin cezaî sorumluluğunu açıklayabilir.
10 1277561 Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yollarını açıklayabilir.
11 1277562 Sağlık Bakanlığı ve kurumlarının sağlık alanındaki sorumluluklarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67532 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 67533 sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 67528 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 67531 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 67529 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 67530 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 67523 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 67524 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 67525 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 67526 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 67527 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5 3 2 2 4 2 3 3
2 2 4 3 5 3 2 2 4 2 3 3
3 3 4 3 5 2 2 2 4 2 3 3
4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3
5 2 4 3 5 3 2 2 4 2 3 3
6 3 4 3 5 3 2 2 4 2 3 3
7 3 4 3 5 3 2 2 4 2 3 3
8 3 4 3 5 3 2 2 4 2 3 3
9 2 4 3 5 3 2 2 4 2 3 3
10 3 4 3 5 3 2 2 3 2 3 3
11 3 4 3 5 3 2 2 4 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr