Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Seyfullah GÜL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bahar, O. 2007. "Bölgesel Kalkınmada Turizm Sektörünün Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi", Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19. Bilgi, M. G. 2013. "Türkiye’nin Sakin Şehirlerinde Permakültürel Koruma, Planlama, Yönetim ve Eğitim Pratikleri", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (29), 45-59. Cansever, M. 2011. Türkiye’nin Kültür Mirası / 100 Mimari Şaheser. İstanbul: NTV Yayınları. Çetintaş, H. ve Bektaş, Ç. 2008. "Türkiye'de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (19), 37-44. Dinç, B. ve Güngör, Y. 2010. Türkiye’nin Kültür Mirası / 100 Doğa Harikası. İstanbul: NTV Yayınları. Karataş, M. ve Babür, S. 2013. "Gelişen Dünya'da Turizm Sektörünün Yeri", KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (25), 15-24. Küçükaltan, D., Çeken, H. ve Mercan, Ş. O. (Ed.). 2015. Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması. Ankara: Detay Yayıncılık. Künü, S., Hopoğlu, S., Sökmen-Gürçam, Ö. ve Güneş, Ç. 2015. "Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki: Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir İnceleme", Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 71-93. Tümertekin, E. ve Özgüç, N. 2011. Beşeri Coğrafya: İnsan-Kültür-Mekan. İstanbul: Çantay Kitabevi. Zengin, B. 2010. "Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Reel ve Moneter Etkileri", Akademik İncelemeler Dergisi, 1 (5), 102-126.

Dersin İçeriği

Bu derste, turizm ve kalkınma ilişkisi ele alınarak inceleme konusu yapılmakta, turizmde sağlıklı büyümenin bölgesel kalkınmayı da sağlıklı etkileyeceği; turizm-tarım-sanayi üçlüsünün birbirlerinin alternatifi değil, bütünleyeni olarak bölgesel gelişime ivme kazandıracağına dikkat çekilmektedir. Tamamlayıcı teorik çalışmaların değerlendirilmesine ağırlık verilerek, sektöre yönelik sorunlar ile turizm planlama stratejileri ve politikaları gözden geçirilmektedir.

Dersin Amacı

Turizmin, dünyada hızla büyüyen sektörlerin başında gelmesinin en önemli sebebi, küreselleşmeye bağlı uluslararası seyahatlerdeki artıştır. Uluslararası turizm talebindeki bu yoğunluk ve çok değişken talep profili, rekabet-yoğun özellikli turizm arzında da hızlı bir artışı beraberinde getirmektedir. Ancak bu hızlı büyüme, bölgelerin sosyo-ekonomik, kültürel ve hatta ekolojik yapılarında birtakım olumsuzlukları beraberinde getirebilmektedir. Bu argümandan hareketle, COĞ 619 Turizm ve Kalkınma dersinde, hammaddesi doğal kaynaklar, öznesi insan olan turizm endüstrisindeki hızlı büyümenin, çevre-insan dengesi dikkate alınarak yönetilmesinin önemini vurgulamak amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm politikası nedir? Özellikleri nelerdir?
2 Turizm politikasını oluşturan elemanlar: Turizm planlaması, parasal kaynaklar, otorite, koordinasyon, esneklik, çevre ilişkileri, denge, insan ilişkileri, kontrol, ekonomik, küresel ve akılcı elemanlar.
3 Turizm planlaması nedir? Turizm planlamasına ihtiyaç duyulmasının sebebi nedir?
4 Bölgesel kalkınmada turizmin etkisi: Turizmin moneter ekonomik ve reel ekonomik etkileri, turizmin sosyal boyutu.
5 Kalkınma planlarında turizm.
6 Dünya turizm hareketlerinin gelişimi ve geleceğe yönelik eğilimler.
7 Türkiye'de turizmin gelişimi: Türkiye'ye yönelik turizm talebinin gelişimi, Türkiye'de turizm arzının gelişimi.
8 Yarı yıl sınavı.
9 Türkiye'nin dış politika ilişkilerinin turizm açısından değerlendirilmesi.
10 Türk turizminde yabancı sermayenin yeri ve önemi.
11 Turizm politikalarında hedef saptırıcı bir engel: Terörizm.
12 Terörizmin Dünya ve Türkiye turizmine yansımaları.
13 2023 Türkiye Turizm Stratejisi.
14 Turizm eğitimi ve sorunları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244427 Türkiye'nin turizm politikasını analiz edebilme.
2 1244428 Türkiye imajının bileşenlerini açıklayabilme.
3 1244429 Türk turizm sektörünün hedef kitlede yaratmak istediği etkiyi değerlendirebilme.
4 1244430 Yeni turist eğilimlerini ve öngörülerini yorumlayabilme.
5 1244431 Turizm sektöründe yapılan yatırımların, ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel problemlerinin çözümündeki rolünü açıklayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr