Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Assis.Prof.Dr. Miki Him *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Toplumbilim Sayı 13 Sağlık Sosyolojisi Özel Sayısı Temmuz 2001 02→ Cirhinlioğlu, Zafer 2010 Sağlık Sosyolojisi. Nobel Yayın Dağıtım. 03→ Berek, İlker 1999 Sınıf, Sağlık, Eşitlik. Sorun Yayınları. 04→ Sen, Amartya 2004 Özgürlükle Kalkınma. Ayrıntı Yayınları. 05→Adak, Nurşen Özçelik 2002 Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme. Birey Yayıncılık. 06→ Keyder, Çağlar ve Ark. 2007 Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları. İstanbul: İletişim Yayınları. 07→ Ulutaş, Çağla Ünlütürk 2011 Türkiye'de Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü, Notabene Yayınları. 08→ Taylor, Steve and Field, David (eds.) 2003 Sociology of Health and Health Care. Oxford: Blackwell Publishing.

Dersin İçeriği

İlk derslerde tıp, sağlık ve hastalığa sosyolojik yaklaşımlar incelenecektir. Sonraki derslerde son zamanlarda çok tartışılan Türkiye ve başka ülkelerdeki sağlıkta eşitsizlikler ve sağlık reformları incelenecektir. Öğrenciler her hafta belirlenen kaynakların özetini çıkartıp derse gelecek. Dersin ilk kısmında sorumlu öğrenciler sınıfa haftanın okumalarının özetini vererek bilgi yoklamaları yapılacak. Dersin ikinci kısımında öğretim üyesi tarafından ek kaynaklar katılarak haftanın konusu anlatıldıktan sonra o konu üzerine çok boyutlu tartışma yapılacak. Ayrıca öğrenciler dersin konularından birini seçerek dönem projesi yapacak. Modern Tıbbın Yükselişi ve Medikalizasyon Sağlık ve Hastalığa Sosyolojik Yaklaşımlar Sağlık, Kültür ve Hayat Tarzları Hasta Rolü, Hasta-Hekim İlişkileri Hastalık ve Sosyal Damga Müzmin Hastalıklar ve Engellilik Sağlık ve Yaşlılık Sağlık, Sınıf, Yoksulluk Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Irk/Etnisite Küresel Sağlık Reformu Türkiye’de Sağlık Reformu

Dersin Amacı

Sağlık ve hastalık, modern toplumda modern öncesi toplumdan çok farklı biçimde algılanmaktadır. Bügün küreselleşen dünyada sağlık ve hastalık yine büyük değişim içindedir. Bu dersin amacı, öğrencilerde sağlık ve hastalığın toplumsal boyutları hakkında farkındalık oluşturmak ve bu konu ile ilgili güncel tartışmaları anlamak için sosyolojık ve eleştirel bakış açısı kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Tanışma, beklentiler ve dersin işleyişinin belirlenmesi
2 Sağlık ve Hastalığa Sosyolojik Yaklaşımlar
3 Hasta rolü
4 Hekim-hasta ilişkisi
5 Sağlık, kültür ve hayat tarzları
6 Sağlık ve stigma
7 Ara sınavı
8 Sağlık, sınıf ve yoksulluk
9 Sağlık ve toplumsal cinsiyet
10 Sağlık ve etnisite
11 Modern tıbbın yükselişi
12 Küresel sağlık reformu
13 Türkiye'de sağlık reformu
14 Öğrenci sunumu
15 Öğrenci sunumu
16 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 16 5 1
10 Tartışma 13 15 1
34 Okuma 13 10 1
54 Ev Ödevi 13 20 1
2 Final Sınavı 50 50 1
36 Rapor 25 25 1
38 Rapor Hazırlama 10 10 1
39 Rapor Sunma 15 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54608 1269760 Tıp, sağlık, hastalık konularına sosyolojik bakış açısı ile bakılabilecektir
54609 1269758 Tıp, sağlık, hastalık kavramlarının tarihsel toplumsal alandaki değişim ve dönüşüm dinamikleri bilinecektir
54610 1269759 Sağlık sosyolojinin kavramsal ve kuramsal alanına hakimiyet sağlanmış olacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
54608 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54609 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54610 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr